Home Dưỡng Linh Ngày 18 – Sự Hủy Diệt Ê-Đôm Và Sự Phục Hồi Y-Sơ-Ra-Ên

Ngày 18 – Sự Hủy Diệt Ê-Đôm Và Sự Phục Hồi Y-Sơ-Ra-Ên

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt Ê-đôm, những người hả hê trước sự khủng hoảng của Gia-cốp, anh em của họ, và tham gia vào việc gây ra sự đau buồn cho Gia-cốp, như họ đã làm với tất cả các nước. Tuy vậy, dân Y-sơ-ra-ên sẽ quay trở lại xứ của họ và chiếm các thành.

Áp-đi-a 1:10-21 

10 Vì sự tàn bạo ngươi đối với anh em ngươi là Gia-cốp nên ngươi sẽ bị hổ thẹn và bị hủy diệt đời đời! 11 Trong ngày ngươi đứng nhìn kẻ thù cướp của cải nó quân ngoại xâm tiến vào cổng thành nó và bắt thăm chia thành Giê-ru-sa-lem thì ngươi giống như một người trong bọn chúng. 12 Lẽ ra, ngươi chẳng nên hả hê nhìn anh em ngươi trong ngày tai họa của nó; đừng nên vui mừng trong ngày hủy diệt của con cái Giu-đa; cũng đừng nói cách khoe khoang trong ngày nó bị khốn khổ. 13 Ngươi chẳng nên vào cổng thành dân Ta trong ngày nó bị tai họa; đừng hả hê nhìn nó mắc nạn, trong ngày nó bị khốn khó! Chớ nên cướp lấy của cải nó trong ngày nó bị tai họa. 14 Ngươi chẳng nên đứng nơi ngã ba đường để diệt những kẻ chạy trốn của nó, và nộp những kẻ còn sống sót của nó trong ngày nó gặp nguy nan. 15 Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần trên tất cả các nước. Bấy giờ, người ta sẽ làm cho ngươi như điều chính ngươi đã làm; những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi. 16 Phải, như các ngươi đã uống trên núi thánh Ta thể nào thì tất cả các nước cũng sẽ cứ uống thể ấy; phải, chúng sẽ uống và nuốt đi rồi chúng sẽ như vốn không hề có! 17 Nhưng trên núi Si-ôn sẽ còn lại những người trốn thoát; núi ấy sẽ là thánh và nhà Gia-cốp sẽ được sản nghiệp mình. 18 Nhà Gia-cốp sẽ là lửa và nhà Giô-sép sẽ là ngọn lửa; nhà Ê-sau sẽ là đống rơm mà họ sẽ đốt và thiêu đi.Nhà Ê-sau sẽ không còn ai sống sót” vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. 19 Những người ở Nê-ghép sẽ được núi của Ê-sau; những kẻ ở Sơ-phê-la sẽ được đất của người Phi-li-tin, họ sẽ được cánh đồng của Ép-ra-im và cánh đồng của Sa-ma-ri; những người Bên-gia-min sẽ được đất Ga-la-át. 20 Những kẻ bị lưu đày của quân đội Y-sơ-ra-ên ở giữa người Ca-na-an sẽ chiếm được đất cho đến Sa-rép-ta.Những người từ Giê-ru-sa-lem bị lưu đày ở Sê-pha-rát sẽ được các thành ở Nê-ghép. 21 Những người được giải cứu sẽ lên núi Si-ôn để phán xét núi Ê-sau; còn vương quốc thì sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va. 

Suy ngẫm và hiểu

Vì Ê-đôm là một dân tộc anh em của Y-sơ-ra-ên, Ê-đôm không nên vui mừng khi Y-sơ-ra-ên bị hủy hoại, họ cũng không nên cố kiếm lời từ việc đó. Dầu vậy, người Ê-đôm gian ác đến mức khi họ thấy dân Y-sơ-ra-ên, những người sống sót và chạy trốn, họ đã giao nộp họ vào tay kẻ thù (c.10-14). Đáp lại điều này, Đức Chúa Trời công bố sự đoán phạt trên Ê-đôm, và hứa phục hồi cho Y-sơ-ra-ên. Cho dù Ê-đôm bây giờ sẽ mất mọi thứ, và biến mất khỏi thế giới này, thì Y-sơ-ra-ên sẽ được phục hồi như một dân đối với đất đai của họ và sống là dân sự của Đức Chúa Trời  (c.15-21). 

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.19-21 Dẫu rằng Đức Chúa Trời sẽ phán xét tất cả mọi người vào Ngày của Chúa, Ngài sẽ phục hồi Y-sơ-ra-ên một lần nữa. Ngài sẽ gửi đến Đấng Cứu Thế và hạ Ê-sau, người trông như người chiến thắng xuống, và khiến cho cả thế giới là của Ngài một lần nữa. Thực tế, Đức Chúa Trời đã làm thành lời hứa này qua Đấng Christ, và bây giờ chúng ta được đến với ngày nó được trọn vẹn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-14 Mặc dù là anh em với dân Y-sơ-ra-ên, người Ê-đôm đã vui mừng hơn là cảm thông khi Ba-by-lôn cướp phá Y-sơ-ra-ên. Đây là một điều hoàn toàn không bao giờ nên làm với tư cách là một người anh em. Nếu nỗi đau của anh em chúng ta là sự vui mừng của chúng ta, hoặc nếu chúng ta hy vọng làm tốt bằng việc cưỡi lên lưng anh em chúng ta bị thất bại, chúng ta là hậu duệ thuộc linh của Ê-đôm. Liệu có những đặc tính nào của Ê-đôm rõ ràng trong chúng ta hay không? Hãy đừng tán thành, cho dù là một chút thôi, với những điều này.

Tham khảo   

1:21 Những người giải cứu. Những người được Đức Chúa Trời chỉ định để giải phóng dân sự và mang lại sự cai trị công bằng. Chúa luôn luôn là Vị Vua trên tất cả các dân tộc (c.1), nhưng ở đây nhà tiên tri hứa hẹn một sự bày tỏ chắc chắn về sự cai trị của Đức Chúa Trời, là Vua  trong tương lai từ Núi Si-ôn, có nghĩa là Giê-ru-sa-lem. Sự trị vì của sự cứu chuộc thời kỳ cuối cùng sẽ được bắt đầu bằng chức vụ, sự chết, và sự sống lại của Đức Chúa Jêsus, Đấng Mê-si-a (Ma-thi-ơ 12:28) và hoàn tất bằng việc đến của Ngài trong vinh quang (Ma-thi-ơ 25:34).

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, trước khi chúng con hy vọng về sự thử thách Ngài đã ban cho chúng con để bỏ qua chúng con, xin hãy cho nó là lúc để chúng con lại tìm thấy Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Hê-bơ-rơ 12-13

Bình Luận:

You may also like