Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Sự Đoán Phạt Giu-Đa Và Y-Sơ-Ra-Ên

Ngày 06 – Sự Đoán Phạt Giu-Đa Và Y-Sơ-Ra-Ên

by SU Việt Nam
30 đọc

Thông qua môi miệng của A-mốt, Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự gian ác của Giu-đa và Y-sơ-ra-ên, và công bố sự đoán phạt trên họ.

A-mốt 2:4-16 

4 Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội ác của Giu-đa chồng chất thêm tội ác nên Ta không rút lại án phạt khỏi nó. Vì chúng đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va, và không vâng theo luật lệ Ngài, nhưng bị những điều lừa dối làm cho lầm lạc, đi theo con đường của tổ phụ chúng. 5 Ta sẽ sai lửa đến trên Giu-đa lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của Giê-ru-sa-lem.” 6 Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội ác của Y-sơ-ra-ên chồng chất thêm tội ác nên Ta không rút lại án phạt khỏi nó. Vì chúng đã bán người công chính để lấy bạc, bán kẻ nghèo để lấy một đôi dép. 7 Chúng đạp đầu kẻ nghèo khó xuống tận bùn đen, và làm sai lệch đường lối của người nhu mì. Con và cha cùng đi đến với một cô gái và như vậy làm cho ô danh thánh Ta.

8 Chúng nằm gần mỗi bàn thờ, trên những áo quần mà chúng đã lấy làm của cầm và uống rượu của kẻ bị chúng phạt trong miếu tà thần của chúng. 9 Dù vậy, chính Ta đã hủy diệt người A-mô-rít trước mặt chúng, là giống người cao như cây bá hương và mạnh như cây sồi. Ta đã diệt trái nó trên cành và rễ nó dưới đất. 10 Ta đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập và dẫn các ngươi trong hoang mạc trải bốn mươi năm để các ngươi chiếm đất của người A-mô-rít làm sản nghiệp. 11 Ta đã dấy các nhà tiên tri lên giữa các con trai các ngươi và dấy những người Na-xi-rê lên giữa những thanh niên của các ngươi. Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, không phải đó là sự thật sao?” Đức Giê-hô-va phán vậy.12 “Nhưng các ngươi đã cho các người Na-xi-rê uống rượu và cấm các nhà tiên tri rằng: ‘Chớ nói tiên tri!’13 Nầy, Ta sẽ đè bẹp các ngươi trong chỗ ngươi ở như cái xe bị đè bẹp bởi những bó lúa. 14 Người nhanh nhẹn sẽ không thể trốn được; người mạnh mẽ sẽ không giữ được sức mạnh mình và người bạo dạn sẽ chẳng cứu được mạng sống mình. 15 Kẻ giương cung sẽ chẳng đứng vững được; người có chân lẹ làng sẽ chẳng lánh khỏi được; người cưỡi ngựa sẽ không thể cứu mình được 16 và kẻ can đảm nhất trong những dũng sĩ sẽ cởi trần mà trốn chạy trong ngày đó” Đức Giê-hô-va phán vậy. 

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời công bình và Ngài sẽ đoán phạt cả dân sự của chính Ngài, nếu họ phạm tội, và khiến họ phải chịu trách nhiệm. Giu-đa từ bỏ lời hứa của họ với Đức Chúa Trời, không tuân theo luật pháp, và theo đuổi các thần giả dối. Y-sơ-ra-ên, vì lòng tham lam, đã bán người nghèo làm nô lệ, bóc lột người yếu đuối, và sa đọa về mặt đạo đức và tình dục. Kết quả là Giu-đa và Y-sơ-ra-ên đã đối diện với sự đoán phạt vì khiến danh thánh của của Đức Chúa Trời ra ô uế (c.4-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? 

C.11 Đức Chúa Trời không chỉ đánh bại các kẻ thù của Y-sơ-ra-ên và ban cho dân Y-sơ-ra-ên đất đai của họ, nhưng Ngài cũng chỉ định những đầy tớ của Ngài và ban cho họ lời của Ngài, để Y-sơ-ra-ên có thể sống trong ân điển của Ngài. Ngay cả ngày nay, Đức Chúa Trời cũng không ngừng dạy dỗ chúng ta bằng lời của Ngài, và chỉ cho chúng ta cách chúng ta phải sống trên đất này thông qua những đầy tớ trung tín của Ngài. Hãy tìm kiếm ân điển của Đức Chúa Trời, điều thách thức chúng ta và can thiệp vào đời sống chúng ta thông qua lời của Ngài và những người bạn đồng đức tin của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì? 

C.6 Y-sơ-ra-ên phạm tội bởi vì tiền bạc. Sự đeo đuổi tiền bạc này làm cho xã hội của họ không còn công lý và sự công chính, kết quả là, người yếu đuối và người vô tội phải chịu khốn khổ. Hãy nhìn lại và xem xem, liệu chúng ta có từng theo đuổi tiền bạc và hành động một cách không công bằng, và hãy ăn năn nếu chúng ta nhìn ra những mối quan tâm của chúng ta trái ngược lại với sự công bình của Đức Chúa Trời (Ê-sai 1:26).

Tham khảo    

2:6-7a Chúng bán người công bình có thể đề cập đến việc làm chứng dối vì tiền, nhưng nó cũng có thể nói về việc bán một ai đó làm nô lệ vì nợ thứ gì đó không đáng kể như một đôi xăng-đan (so sánh với  Lê Vi Ký  25:39-43). Thay vì giúp đỡ những người bị đau khổ như luật pháp ra lệnh (Ê-xê-chi-ên 23:6-8), những người Y-sơ-ra-ên giàu có đã áp bức họ (Xem cả A-mốt 8:6).

2:14-15 Không ai có thể thoát khỏi sự hủy diệt sắp tới. Người nhanh nhẹn sẽ không thể thoát khỏi nó, cả người chinh chiến có sức mạnh và mạnh mẽ cũng sẽ không đứng nổi trước nó. 

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con nhớ ân điển của Ngài, và sống như dân thánh của Ngài, những người lắng nghe lời của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Cô-lô-se 1-4

Bình Luận:

You may also like