Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Chỉ Công Bố Đức Chúa Jêsus, Đấng Bị Đóng Đinh

Ngày 04 – Chỉ Công Bố Đức Chúa Jêsus, Đấng Bị Đóng Đinh

by SU Việt Nam
30 đọc

Nhận biết rằng thập tự giá là sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời, Phao-lô chỉ nương cậy nơi Đức Thánh Linh, chứ không phải nương cậy vào lời nói và tri thức của riêng ông, để rao giảng về Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng đã bị đóng đinh.

1 Cô-rinh-tô 2:1-16

1 Thưa anh em, khi đến với anh em, tôi không dùng những lời cao siêu hay khôn ngoan để công bố sự mầu nhiệm (c) của Đức Chúa Trời cho anh em. 2 Vì ở giữa anh em, tôi đã quyết định không biết gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ, và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh vào thập tự giá. 3 Chính tôi đã ở giữa anh em trong sự yếu đuối, với lắm sợ hãi và run rẩy. 4 Ngôn từ và sứ điệp của tôi không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục, nhưng chính là sự thể hiện quyền năng của Thánh Linh; 5 để đức tin của anh em không dựa trên sự khôn ngoan của loài người, mà trên quyền năng của Đức Chúa Trời. 6 Tuy nhiên, với những người trưởng thành, chúng tôi cũng rao giảng sự khôn ngoan, nhưng không phải sự khôn ngoan của đời nầy, hoặc của những nhà lãnh đạo đời nầy là những người sẽ phải qua đi. 7 Nhưng chúng tôi rao giảng sự khôn ngoan, mầu nhiệm và kín giấu của Đức Chúa Trời, điều đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ trước các thời đại cho sự vinh quang của chúng ta. 8 Không có nhà lãnh đạo nào của đời nầy biết được điều đó, vì nếu biết, họ đã không đóng đinh Chúa vinh quang vào thập tự giá. 9 Nhưng, như điều đã chép: “Những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài.”10 Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều nầy cho chúng ta qua Thánh Linh. Vì Thánh Linh thấu suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. 11 Ai biết được tư tưởng của con người, nếu không phải là tâm linh ở trong chính người ấy? Cũng vậy, không ai có thể biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời, ngoài Thánh Linh của Đức Chúa Trời. 12 Nhưng, chúng ta không nhận lấy linh của thế gian mà là Thánh Linh từ Đức Chúa Trời, để có thể hiểu được những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. 13 Chúng tôi truyền đạt điều nầy, không nhờ những ngôn từ học hỏi được nơi sự khôn ngoan của loài người, nhưng nhờ sự chỉ dạy của Thánh Linh, dùng lời lẽ thuộc linh giãi bày những chân lý thuộc linh. 14 Người không có Thánh Linh không nhận được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi người ấy xem những điều nầy là điên rồ và không thể hiểu được, vì phải được phán đoán cách thuộc linh. 15 Nhưng, người có Thánh Linh thì xét đoán mọi sự, còn chính người ấy thì không bị ai xét đoán. 16 “Vì ai đã biết được tâm trí của Chúa, để chỉ bảo Ngài?”

Nhưng chúng ta có tâm trí của Đấng Christ.

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô đã viếng thăm Cô-rinh-tô trong hành trình truyền giáo thứ hai của mình, và ở lại đó một năm sáu tháng, rao giảng Tin Lành (Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-18). Trong thời gian này, ông không hề dùng lý lẽ triết học hoặc tài hùng biện trau chuốt mà người dân Cô-rinh-tô thường sử dụng để giảng về thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ, nhưng ông chỉ nương cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh để rao truyền sứ điệp của mình. Điều này là bởi vì Phúc Âm của thập tự giá là sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời, được chỉ định trước khi sáng tạo vì sự cứu rỗi loài người và sau đó được giữ kín, và chỉ có thể nhận được thông qua sự giãi bày của Đức Thánh Linh (c.1-16).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-5 Phao-lô đã tin cậy Đức Thánh Linh để dẫn dắt một cách cá nhân dân sự ở Hội Thánh Cô-rinh-tô, vì ông biết rằng ông càng phô trương khả năng riêng của mình thì quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra càng ít (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5). Chúng ta cũng phải luôn thận trọng trong thời đại hiện nay, nơi mà sự xét đoán chỉ được dựa vào vẻ bề ngoài, để không rơi vào sự cám dỗ của việc che giấu sự yếu đuối của chúng ta với thành tích học tập hoặc những kinh nghiệm chuyên môn. Và chúng ta không được thay mặt Ngài, cố gắng làm công việc của Đức Thánh Linh qua lời nói trau chuốt của riêng chúng ta.

C.6-9 Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời thông qua Đấng Christ được quyết định trước và được hoàn thành “khi thời điểm đã được trọn”. Nó chưa bao giờ được hoạch định như một sự điều chỉnh vội vàng cho thích hợp với hoàn cảnh. Các thầy tế lễ Thượng Phẩm đã giao nộp Đức Chúa Jêsus đến chết vì lợi ích con người (Giăng 11:50), nhưng mặc dù Phi-lát đã hành hình Đức Chúa Jêsus vì bất ổn về chính trị, nhưng thay vì thế, Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Jêsus bị giao nộp, qua thầy tế lễ Thượng Phẩm, làm một của lễ chuộc tội. Thập tự giá là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã dùng cho sự khôn ngoan ngu dại của thế gian để hoàn thành mọi sự đã được chuẩn bị cho những người mà Ngài yêu mến.

Tham khảo   

2:6 những nhà lãnh đạo của đời này. Có lẽ là một sự nhắc đến những nhà lãnh đạo thế gian là những thầy tế lễ Do Thái và Tổng trấn La Mã Phi-lát, kẻ đã kết án tử hình Đức Chúa Jêsus (xem c.8), nhưng theo phép loại suy, nó cũng bao gồm tất cả những lãnh đạo không tin Đức Chúa Jêsus nữa.

2:7 sự khôn ngoan mầu nhiệm và giấu kín của Đức Chúa Trời. Sự “khôn ngoan của Đức Chúa Trời” này là trung tâm trong Đấng Christ và bao gồm tất cả kế hoạch của Đức Chúa Trời đối với lịch sử cứu rỗi từ trước mọi thời đại (“trước khi lập nên thế gian”, Ê-phê-sô 1:4) cho đến khi tương lai bất tận của cõi đời đời (1 Cô-rinh-tô 2:9); Khải Huyền 11:15; 22:5). Nó bao gồm mọi sự mà Phao-lô giảng: “toàn bộ kế hoạch của Đức Chúa Trời” (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:27).

Cầu nguyệnLạy Chúa, thông qua Đức Thánh Linh, xin hãy giúp chúng con bước con đường của thập tự giá, như Đức Thánh Linh đã truyền dạy.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giăng 10-13

Bình Luận:

You may also like