Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Lời Chào Thăm Và Tạ Ơn Của Phao-Lô

Ngày 01 – Lời Chào Thăm Và Tạ Ơn Của Phao-Lô

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong bức thư của mình gửi cho Hội Thánh ở Cô-rinh-tô, Phao-lô đã bày tỏ lời cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng đã ban ân điển và ân tứ cho Hội Thánh, và công bố rằng sự thành tín của Đức Chúa Trời sẽ giữ cho họ không chỗ trách được cho đến cuối cùng.

1 Cô-rinh-tô 1:1-9 

1 Phao-lô, bởi ý định của Đức Chúa Trời, được kêu gọi làm sứ đồ của Đấng Christ Jêsus, cùng với Sốt-then, anh em chúng ta, 2 kính gửi Hội Thánh Đức Chúa Trời tại Cô-rinh-tô và những người đã được thánh hóa trong Đấng Christ Jêsus, được gọi là thánh đồ, cùng với tất cả những người ở khắp mọi nơi đang kêu cầu danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa của họ và của chúng ta. 3 Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ ban ân điển và bình an cho anh em.

4 Tôi luôn vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời, bởi ân điển Ngài đã ban cho anh em trong Đấng Christ Jêsus; 5 vì trong Ngài, anh em được phong phú về mọi phương diện, cả lời nói lẫn tri thức — 6 như lời làm chứng về Đấng Christ cũng đã được xác lập trong anh em — 7 để anh em không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào, trong lúc chờ đợi sự hiện ra của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. 8 Đức Chúa Trời sẽ giữ anh em bền vững cho đến cuối cùng, để không bị khiển trách trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. 9 Đức Chúa Trời là Đấng thành tín; Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Suy ngẫm và hiểu

Cô-rinh-tô là một thành thịnh vượng và bại hoại tình dục, và vì thế Hội Thánh Cô-rinh-tô cũng chịu ảnh hưởng bởi một xã hội và nền văn hóa như thế, đầy dẫy những nan đề. I Cô-rinh-tô là một bức thư được Phao-lô viết để trả lời cho những nan đề này và để khích lệ mọi người trong Hội Thánh (c.1-3). Trong thư, Phao-lô đã kể cho Hội Thánh nghe cách mà ông cảm tạ Đức Chúa Trời vì ân điển về sự cứu rỗi và tri thức thuộc linh mà họ đã nhận được thông qua Đức Chúa Jêsus Christ, và nhắc nhở họ rằng vì những ân điển lớn lao này mà họ không thiếu thốn gì, cho dù có nhiều nan đề xảy ra trong Hội Thánh (c.4-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.2 Đức Chúa Trời không kêu gọi chúng ta đơn giản chỉ làm những thành viên của một Hội Thánh địa phương, mà để trở thành thành viên của Hội Thánh ở khắp mọi nơi của tất cả những người kêu cầu danh Chúa Jêsus. Vì thế, thái độ của các hệ phái về Hội Thánh “của chúng tôi” là Hội Thánh tốt, đi ngược lại với đặc tính khiêm nhường đòi hỏi ở một Cơ Đốc nhân, người phải phục vụ Đức Chúa Jêsus là Chúa cùng với những thành viên khác của Hội Thánh.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.4-5 Mặc dù biết rằng các Cơ Đốc nhân ở Cô-rinh-tô đã lạm dụng ân tứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ, và vì thế khiến cho bản thân họ có nhiều nan đề, thì Phao-lô vẫn cảm tạ Đức Chúa Trời vì ban chọ họ những món quà này. Điều này là vì Phao-lô biết rằng những ân tứ từ Đức Chúa Trời xứng đáng được nhận lấy với tấm lòng biết ơn. Vì thế, trước khi quở trách dân sự ở Hội Thánh Cô-rinh-tô vì lạm dụng ân tứ của họ để tôn cao chính mình, như thể là chúng đã thuộc về họ, Phao-lô mong muốn họ phục hồi tấm lòng cảm tạ của mình.

Tham khảo   

1:4-9 Phao-lô cảm tạ rằng Đức Chúa Trời đã ban phước dư dật trên người Cô-rinh-tô trong lời nói, tri thức và những ân tứ thuộc linh. Dù có một số nan đề cùng với những phước hạnh này (8:1–3, 10; 12:12–31; 14:1–40), ông xem chúng là những món quà từ Đức Chúa Trời.

1:7 Khi Phao-lô bảo họ: “anh em được phong phú” trong Đấng Christ “cả lời nói lẫn tri thức” (c.5) để anh em không thiếu thốn gì trong ân điển, ông nhấn mạnh rằng nhiều ân tứ thuộc linh là “phong phú” về khả năng lời nói lẫn tri thức, hoặc các kỹ năng mà dân sự đã có trước khi họ trở thành Cơ Đốc nhân. Khi bạn chờ đợi sự mặc khải của Đức Chúa Jêsus Christ của chúng ta ngụ ý rằng các ân tứ thuộc linh được ban cho là những sự cung ứng tạm thời cho đến khi Đấng Christ trở lại (xem 13:10).

Cầu nguyệnLạy Chúa, cảm tạ Ngài vì ân điển và những ân tứ mà Ngài đã ban cho chúng con. Xin hãy giúp chúng con tin cậy Ngài, Đấng sẽ duy trì và giữ gìn chúng con không chỗ trách được cho đến cuối cùng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giăng 1-3

Bình Luận:

You may also like