Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Thần Của Chúa Đã Bao Phủ Ghi-Đê-Ôn

Ngày 14 – Thần Của Chúa Đã Bao Phủ Ghi-Đê-Ôn

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi gặp Đức Chúa Trời, Ghi-đê-ôn, người giải cứu dân Y-sơ-ra-ên, đã vâng phục mạng lệnh của Ngài, phá hủy bàn thờ thần Ba-anh và trở thành vị thẩm phán được Thần Linh của Đức Chúa Trời bao phủ.

Các Quan Xét 6:25-40

25 Cũng trong đêm ấy, Đức Giê-hô-va phán với Ghi-đê-ôn: “Hãy bắt một bò tơ đực của cha con, đó là con bò đực thứ nhì bảy tuổi, rồi phá sập bàn thờ thần Ba-anh mà cha con đã lập và triệt hạ hình tượng A-sê-ra bên cạnh đó. 26 Tiếp đến, hãy lập một bàn thờ thật ngay ngắn cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời con trên đỉnh đồi nầy. Sau đó, dùng gỗ của tượng thần A-sê-ra mà con đã triệt hạ dâng con bò đực thứ nhì ấy làm tế lễ thiêu.” 27 Ghi-đê-ôn chọn mười người trong các đầy tớ mình và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán bảo. Vì sợ những người trong gia đình và những người trong thành nên ông không dám làm ban ngày mà làm ban đêm. 28 Sáng sớm hôm sau, khi dân trong thành thức dậy, họ thấy bàn thờ của thần Ba-anh đã bị phá sập, hình tượng A-sê-ra bên cạnh bị triệt hạ, và con bò đực thứ nhì đã được dâng làm tế lễ thiêu trên bàn thờ mới lập. 29 Chúng hỏi nhau: “Ai đã làm điều đó?” Sau khi dò hỏi và tìm hiểu, chúng biết rằng chính Ghi-đê-ôn, con trai Giô-ách, đã làm điều đó. 30 Dân trong thành nói với Giô-ách: “Hãy đem con ông ra đây, nó phải chết vì nó đã phá đổ bàn thờ thần Ba-anh, và triệt hạ hình tượng A-sê-ra bên cạnh đó.” 31 Giô-ách trả lời tất cả những kẻ chống đối rằng: “Các người muốn bênh vực cho Ba-anh sao? Hay các người muốn bảo vệ hắn? Ai bênh vực Ba-anh sẽ bị xử tử trước sáng mai. Nếu thật hắn là thần thì chính hắn phải tranh luận chứ, vì người ta đã phá đổ bàn thờ của hắn!” 32 Vì thế, trong ngày ấy người ta gọi Ghi-đê-ôn là Giê-ru-ba-anh, hàm ý: “Ba-anh phải tranh luận với ông ấy” vì Ghi-đê-ôn đã phá sập bàn thờ của hắn. 33 Tất cả dân Ma-đi-an, dân A-ma-léc, và dân phương Đông liên kết lại, vượt qua sông Giô-đanh và đóng quân trong thung lũng Gít-rê-ên. 34 Thần của Đức Giê-hô-va bao phủ Ghi-đê-ôn; ông thổi tù và, kêu gọi những người A-bi-ê-xê-rít đi theo ông. 35 Ông sai sứ giả đi khắp bộ tộc Ma-na-se và kêu gọi họ theo mình. Ông cũng sai sứ giả đến các bộ tộc A-se, Sa-bu-lôn, Nép-ta-li, và họ cũng đi lên hiệp với ông. 36 Ghi-đê-ôn thưa với Đức Chúa Trời: “Nếu Chúa muốn dùng tay con giải cứu Y-sơ-ra-ên, đúng như lời Chúa đã phán, 37 thì con sẽ để một mớ lông chiên trong sân đập lúa. Nếu sương chỉ đọng trên mớ lông chiên ấy, còn đất lại khô ráo, thì con sẽ nhận biết Chúa dùng tay con giải cứu Y-sơ-ra-ên như Chúa đã phán hứa.” 38 Việc xảy ra đúng như vậy. Sáng hôm sau, Ghi-đê-ôn dậy sớm, vắt mớ lông chiên thì sương chảy ra đầy một chén nước. 39 Ghi-đê-ôn lại thưa với Đức Chúa Trời rằng: “Xin Chúa đừng nổi giận với con, con chỉ xin thưa một lần nữa thôi. Xin Chúa để con thử với mớ lông chiên chỉ một lần nữa thôi: Xin cho chỉ riêng mớ lông chiên khô, còn sương thì đọng khắp trên đất.” 40 Trong đêm đó, Đức Chúa Trời làm đúng như vậy: Chỉ riêng mớ lông chiên thì khô, còn khắp trên đất lại bị sương phủ.

 Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã truyền cho Ghi-đê-ôn phá sập bàn thờ thần Ba-anh mà cha ông đã lập, và cả tượng A-sê-ra gần đó nữa. Sau đó Đức Chúa Trời còn truyền cho Ghi-đê-ôn dựng một bàn thờ cho Đức Chúa Trời trên nóc thành và dâng con bò đực thứ nhì của cha ông. Ghi-đê-ôn đã hoàn thành nhiệm vụ này một cách an toàn vào ban đêm, khi xung quanh không có ai. Ngày hôm sau, những người trong thành đòi giết Ghi-đê-ôn sau khi biết những điều ông đã làm, nhưng cha của Ghi-đê-ôn đã cứu con trai mình bằng cách nói rằng nếu Ba-anh là thần thì hắn có thể tranh luận cho chính hắn. Vì điều này, Ghi-đê-ôn được đặt cho cái tên “Giê-ru-ba-anh” (hãy để Ba-anh tranh luận; c.25-32).

Trong khi đó, khi dân Ma-đi-an và các đồng minh của chúng vượt qua sông Giô-đanh để tấn công dân Y-sơ-ra-ên, Ghi-đê-ôn được bao phủ bằng Thần của Đức Chúa Trời và chuẩn bị cho chiến trận (c.33-40).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.25-26 Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Ghi-đê-ôn phá bỏ bàn thờ Ba-anh, tượng A-sê-ra, và thiêu hủy chúng. Mạng lệnh này của Đức Chúa Trời là một yêu cầu khó khăn phải tuân theo đối với Ghi-đê-ôn, khi thấy rằng toàn bộ thành này, bao gồm cả cha mẹ ông, đều thờ thần Ba-anh và A-sê-ra. Tuy nhiên, nếu những cái rễ ăn sâu của việc sùng bái thần tượng không được loại bỏ khỏi cộng đồng thì đức tin thanh khiết, điều thờ phượng chỉ một mình Đức Chúa Trời, không thể duy trì được. Đức Chúa Trời chẳng phán bảo chúng ta loại bỏ những bàn thờ của Ma-môn (chủ nghĩa vật chất) và Ba-anh (sự giàu có) vẫn tồn tại trong hội thánh và cộng đồng của chúng ta, hay sao?

Tham khảo   

6:32 Tên mới của Ghi-đê-ôn, Giê-ru-ba-anh, có nghĩa là “hãy để Ba-anh tranh luận”, lặp lại lời chế giễu của Giô-ách về những người tin vào thần Ba-anh (c.31). Với cái tên này, Ghi-đê-ôn đã trở thành một lời nhắc nhở sống động về sự bất lực của thần Ba-anh. 6.34 Thần của Đức Giê-hô-va bao phủ Ghi-đê-ôn. Xem 1 Sử Ký 12:18; 2 Sử Ký 24:20. Các thuật ngữ khác đối với hoạt động của Thần trong sách Các Thẩm Phán gồm có “ngự trên” (Các Thẩm Phán 3:10; 11:29) và “tác động mạnh lên” (14:6, 19; 15:14).

6:35 Ghi-đê-ôn đã sai các sứ giả đến bốn bộ tộc phía bắc sống gần kề nhau – Ma-na-se, A-se, Sa-bu-lôn và Nép-ta-li – trước cuộc đụng độ về quân sự  đầu tiên xảy ra trong 7:1-8:3

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin hãy bao phủ chúng con bằng Đức Thánh Linh, để chúng con có thể thực hiện những nhiệm vụ mà Ngài đã truyền lệnh cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 33-36

Bình Luận:

You may also like