Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Ghi-Đê-Ôn, Một Người Bình Thường

Ngày 13 – Ghi-Đê-Ôn, Một Người Bình Thường

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời đã gọi Ghi-đê-ôn, một người bình thường và yếu đuối để cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi sự hà hiếp của dân Ma-đi-an.

Các Quan Xét 6:11-24

11 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến ngồi dưới cây thông tại thành Óp-ra của ông Giô-ách, người A-bi-ê-xê-rít. Khi ấy con trai của Giô-ách là Ghi-đê-ôn đang đập lúa mạch trong hầm ép rượu để tránh dân Ma-đi-an. 12 Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến với Ghi-đê-ôn và nói: “Hỡi người chiến sĩ dũng cảm! Đức Giê-hô-va ở với anh.” 13 Ghi-đê-ôn nói: “Thưa ngài, nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi, tại sao tất cả các việc nầy xảy đến cho chúng tôi? Tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng: ‘Đức Giê-hô-va đã đem chúng ta ra khỏi Ai Cập’. Thế thì mọi việc kỳ diệu kia ở đâu mà bây giờ Đức Giê-hô-va lại từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay dân Ma-đi-an?” 14 Đức Giê-hô-va quay lại phán với ông: “Hãy dùng năng lực con có mà giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Ma-đi-an. Chẳng phải Ta sai con đó sao?” 15 Ghi-đê-ôn thưa: “Lạy Chúa, làm sao con có thể giải cứu Y-sơ-ra-ên được? Nầy, gia tộc con nghèo nhất trong bộ tộc Ma-na-se, và con lại là người nhỏ nhất trong gia đình.” 16 Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ ở cùng con, và con sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như đánh một người vậy.” 17 Ghi-đê-ôn thưa: “Nếu con được ơn trước mặt Chúa, xin ban cho con một dấu hiệu chứng tỏ Chúa phán với con. 18 Xin Ngài đừng rời khỏi đây cho đến khi con trở lại và đem một tế lễ đặt trước mặt Ngài.” Chúa đáp: “Ta sẽ ở đây cho đến khi con trở lại.”

19 Ghi-đê-ôn đi vào, bắt một con dê con làm thịt và lấy khoảng hai mươi hai lít bột làm bánh không men. Ông để thịt trong rổ và đổ nước thịt vào nồi, rồi đem dâng các món ấy lên Ngài ở dưới cây thông. 20 Thiên sứ của Đức Chúa Trời phán rằng: “Hãy lấy thịt và bánh không men đặt trên tảng đá nầy và đổ nước thịt lên trên.” Ghi-đê-ôn làm đúng như vậy. 21 Bấy giờ, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đưa gậy đang cầm trong tay ra, chạm đầu gậy vào thịt và bánh không men. Lửa bốc lên từ tảng đá thiêu đốt thịt và bánh không men. Rồi thiên sứ của Đức Giê-hô-va biến mất trước mắt ông. 22 Ghi-đê-ôn nhận biết đó là thiên sứ của Đức Giê-hô-va nên la lên: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời! Khốn nạn cho con, vì con đã thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va mặt đối mặt!” 23 Nhưng Đức Giê-hô-va phán với ông: “Hãy yên lòng, đừng sợ, con sẽ không chết đâu!” 24 Ghi-đê-ôn lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và đặt tên là Giê-hô-va Sa-lôm. Bàn thờ ấy vẫn còn ở thành Óp-ra, thuộc về gia tộc A-bi-ê-xê-rít, cho đến ngày nay.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã dấy Ghi-đê-ôn làm thẩm phán cho dân Y-sơ-ra-ên đang bị dân Ma-đi-an hà hiếp, nhưng sự đáp lại của Ghi-đê-ôn là bày tỏ những lo lắng về sự yếu đuối của mình và cố gắng tránh sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Mặc dù vậy, Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ở cùng Ghi-đê-ôn, và dân Ma-đi-an sẽ bị ông tiêu diệt. Ghi-đê-ôn xin một dấu hiệu về lời hứa khi ông dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã đáp lại bằng cách thiêu cháy của lễ và bảo Ghi-đê-ôn đừng sợ. Vì điều này, Ghi-đê-ôn đã dựng một bàn thờ ở đó, và gọi chỗ đó là “Chúa là bình an” (c.11-24).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.15-16 Vì Ghi-đê-ôn đã do dự về sự kêu gọi của mình và đưa ra một vài lý do phản đối mạng lệnh “hãy đi” của Đức Chúa Trời, Chúa hứa với ông bằng lời phán: “Ta sẽ ở cùng con”. Tương tự như vậy, Đức Chúa Jêsus đã truyền lệnh cho các môn đồ Ngài “hãy đi” và hứa Ngài sẽ ở cùng họ (Ma-thi-ơ 28:19-20). Vì vậy, khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, tất cả những gì chúng ta cần phải làm là vâng lời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.22-24 Ghi-đê-ôn biết ơn là mình đã không chết dù đã thấy mặt Đức Chúa Trời, và dựng một bàn thờ đặt tên là “Chúa là bình an”. Sự bình an lạ lùng mà Ghi-đê-ôn đã kinh nghiệm sẽ có một sự ảnh hưởng đến toàn dân Y-sơ-ra-ên. Sự bình an của Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta như thế nào? Chúng ta phải mang sự bình an này đến cho ai và bằng cách nào?

Tham khảo   

6:13 Thưa ngài. Thuật ngữ này theo nghĩa đen là “Lạy Chúa tôi” (tiếng Hê-bơ-rơ là ’Adoni). Thuật ngữ này là một lối xưng hô dạng lịch sự (4:18, nơi mà Gia-ên đã nói những từ tương tự với Si-sê-ra). Ghi-đê-ôn dùng thuật ngữ tương tự để nhắc đến Đức Chúa Trời trong 6:15 (“Lạy Chúa”; tiếng Hê-bơ-rơ là ’Adonay). Chúa (tiếng Hê-bơ-rơ là YHWH). Đây là danh riêng của Đức Chúa Trời.

6:15-16 Con là người nhỏ nhất trong gia đình. Môi-se và Giê-rê-mi đã có những phản đối tương tự khi Đức Chúa Trời kêu gọi họ (Xuất Ai Cập Ký 3:11; Giê-rê-mi 1:6). Ta sẽ ở cùng con. Lời hứa này về sự hiện diện của Đức Chúa Trời cũng từng được ban cho Môi-se và Giô-suê (Xuất Ai Cập Ký 3:12; Giô-suê 1:5, 9), đặt Ghi-đê-ôn trong cùng một dòng dõi các lãnh đạo, với sự đảm bảo chiến thắng tương tự. Tuy nhiên, Ghi-đê-ôn đã nghi ngờ và sợ hãi (6:17 và c.36-40).

Cầu nguyện: Hỡi Đức Chúa Trời, Đấng kêu gọi và sử dụng những người bình thường cho những điều vĩ đại, chúng con dâng Ngài đời sống của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 29-32

Bình Luận:

You may also like