Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Nữ Thẩm Phán Đê-Bô-Ra

Ngày 08 – Nữ Thẩm Phán Đê-Bô-Ra

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong một thời đại mà phụ nữ bị đối xử là tầng lớp thấp hơn, Đức Chúa Trời đã dấy lên một người nữ, Đê-bô-ra, làm người lãnh đạo để cứu dân Y-sơ-ra-ên.

Các Quan Xét 4:1-10

1 Sau khi Ê-hút qua đời, dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va. 2 Vì thế, Đức Giê-hô-va bán họ cho Gia-bin, là vua Ca-na-an trị vì tại Hát-so. Chỉ huy trưởng quân đội của Gia-bin là Si-sê-ra ở tại Ha-rô-sết của dân ngoại. 3 Vì Gia-bin có chín trăm xe bằng sắt và vua đã hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên cách tàn bạo trong hai mươi năm, nên dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu Đức Giê-hô-va.

4 Trong lúc đó, nữ tiên tri Đê-bô-ra, vợ của Láp-bi-đốt, làm quan xét của dân Y-sơ-ra-ên. 5 Bà thường ngồi dưới cây chà là Đê-bô-ra, trong vùng đồi núi Ép-ra-im, khoảng giữa Ra-ma và Bê-tên, và dân Y-sơ-ra-ên đến với bà để được phân xử. 6 Bà sai gọi Ba-rác, con trai A-bi-nô-am, từ Kê-đe trong đất Nép-ta-li đến và nói với ông rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truyền lệnh nầy cho ông: ‘Hãy đi, đem theo mười nghìn người thuộc con cháu Nép-ta-li và Sa-bu-lôn và dàn trận trên núi Tha-bô. 7 Ta sẽ khiến Si-sê-ra là chỉ huy trưởng quân đội vua Gia-bin đem xe cộ và quân lính đến giao chiến với con tại suối Ki-sôn, và Ta sẽ phó hắn vào tay con.’” 8 Ba-rác nói: “Nếu bà đi với tôi thì tôi sẽ đi, nhưng nếu bà không đi với tôi thì tôi sẽ không đi.” 9 Bà nói: “Vâng, chắc chắn tôi sẽ đi với ông; tuy nhiên, vinh quang của trận nầy sẽ chẳng thuộc về ông, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Si-sê-ra vào tay một phụ nữ.” Vậy, Đê-bô-ra đứng dậy đi với Ba-rác đến Kê-đe. 10 Ba-rác tập hợp người Sa-bu-lôn và người Nép-ta-li tại Kê-đe; có mười nghìn người đi theo ông và Đê-bô-ra cũng đi lên với ông.

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi Ê-hút qua đời, dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trong mắt Chúa, và lần này họ phải chịu khốn khổ dưới sự cai trị của Gia-bin, vua Ca-na-an. Một lần nữa, dân Y-sơ-ra-ên lại kêu cầu với Đức Chúa Trời. Đáp lại, Ngài đã dấy nữ tiên tri Đê-bô-ra, vợ của Láp-bi-đốt làm thẩm phán và chuẩn bị bà cho trận chiến đánh cùng với Ba-rác. Đê-bô-ra đi đánh trận sau khi nói tiên tri cho Ba-rác rằng họ sẽ thắng trận này với sự giúp đỡ của một người nữ (c.1-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4 Đức Chúa Trời đã gọi Đê-bô-ra, là vợ của Láp-bi-đốt làm thẩm phán của dân Y-sơ-ra-ên. Điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời không phân biệt giới tính hoặc tuổi tác khi Ngài gọi chúng ta. Ngày nay, ân điển Đức Chúa Trời không phân biệt đối xử của chúng ta ở cùng chúng ta. Ngay cả khi chúng ta yếu đuối hoặc thiếu thốn, thì chúng ta đều có thể đáp lại sự kêu gọi của Ngài bằng việc có đức tin rằng chúng ta có thể làm được những điều vĩ đại.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-3 Mặc dù Giô-suê đã thiêu rụi Hát-so trong cuộc chiếm thành Ca-na-an, thì 150 năm sau, vua Hát-so lại dấy lên để hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên. Điều này là vì dân Y-sơ-ra-ên đã quay lưng lại với Lời Chúa và đã tự đồng hóa với văn hóa của người ngoại. Ngày nay, nếu chúng ta có một đức tin lớn, nhưng không vâng phục Lời Chúa thì chúng ta chỉ là nô lệ của đời này mà thôi.

Tham khảo   

4:4-5 Đê-bô-ra được gọi là một nữ tiên tri, là một trong năm người nữ như thế trong Cựu Ước (Mi-ri-am [Xuất Ai Cập Ký 15:20]; Hun-đa [2 Các Vua 22:14]; vợ của Ê-sai [Ê-sai 8:3]; và Nô-đi-a [một nữ tiên tri giả; Nê-hê-mi 6:14]. Đê-bô-ra giữ vai trò là một lãnh đạo dân sự (Các Thẩm Phán 4:6-10; 5:7) và là một thẩm phán, người giải quyết các sự việc (4:4-5). Bà sống ở phía nam Ép-ra-im, gần Giu-đê.

 Cầu nguyệnLạy Đức Chúa Trời là Đấng kêu gọi chúng con một cách không phân biệt đối xử, xin hãy giúp chúng con vâng theo sự kêu gọi của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 13-15

Bình Luận:

You may also like