Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Chinh Phục Bằng Đức Tin

Ngày 02 – Chinh Phục Bằng Đức Tin

by SU Việt Nam
30 đọc

Sách Các Thẩm Phán, bắt đầu với chiến thắng của bộ tộc Giu-đa, kể về sự chiếm đánh liên tục của dân Y-sơ-ra-ên với xứ Ca-na-an. Tuy nhiên, dân Y-sơ-ra-ên đã lộ ra những giới hạn của mình, khi họ không thể đuổi tất cả mọi bộ tộc Ca-na-an đi được.

Các Quan Xét 1:11-21

11 Từ đó, bộ tộc Giu-đa tiến đánh dân cư thành Đê-bia (tên Đê-bia thuở xưa là Ki-ri-át Sê-phe). 12 Ca-lép nói: “Ai đánh chiếm được thành Ki-ri-át Sê-phe thì tôi sẽ gả con gái tôi là Ạc-sa cho người ấy làm vợ.” 13 Ốt-ni-ên, con trai Kê-na, em Ca-lép, chiếm thành đó nên Ca-lép gả con gái mình là Ạc-sa cho anh ấy làm vợ. 14 Khi đến nhà Ốt-ni-ên, nàng giục chàng xin cha nàng một thửa ruộng. Nàng vừa xuống khỏi lừa thì Ca-lép hỏi: “Con muốn gì?” 15 Nàng thưa: “Xin cha cho con một món quà. Vì cha đã định cho con đất trong miền Nê-ghép, nên xin cha cũng cho con các suối nước nữa.” Vậy Ca-lép ban cho nàng Suối Thượng và Suối Hạ.

16 Con cháu của cha vợ Môi-se, là người Kê-nít, cũng từ thành Cây Chà Là đi lên với con cháu Giu-đa, đến hoang mạc thuộc địa phận Giu-đa, trong vùng Nê-ghép gần A-rát và sống chung với dân A-ma-léc. 17 Sau đó, bộ tộc Giu-đa cùng với anh em mình là bộ tộc Si-mê-ôn tiến đánh dân Ca-na-an tại Xê-phát và tận diệt nơi ấy, rồi gọi thành đó là Họt-ma.18 Bộ tộc Giu-đa cũng chiếm thành Ga-xa và vùng phụ cận, thành Ách-ca-lôn và vùng phụ cận, thành Éc-rôn và vùng phụ cận. 19 Đức Giê-hô-va ở với bộ tộc Giu-đa và họ chiếm được vùng đồi núi. Nhưng họ không đuổi dân ở vùng đồng bằng vì chúng có xe bằng sắt. 20 Bộ tộc Giu-đa chia thành Hếp-rôn cho Ca-lép như Môi-se đã hứa. Ca-lép đuổi dòng dõi ba con trai của A-nác khỏi thành ấy.

21 Nhưng con cháu Bên-gia-min không đuổi dân Giê-bu-sít khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nên dân Giê-bu-sít vẫn còn sống chung với con cháu Bên-gia-min cho đến ngày nay.

Suy ngẫm và hiểu

Ca-lép, người lãnh đạo bộ tộc Giu-đa, khích lệ quân lính bằng cách tuyên bố rằng người nào chiếm được thành Ki-ri-át Sê-phe thì có thể cưới con gái Ạc-sa của mình. Ốt-ni-ên, con trai Kê-na, em của Ca-lép, đã chiếm thành Ki-ri-át Sê-phe, và vì thế được cưới Ạc-sa. Ông cũng nhận được hai suối nước làm quà cưới (c.11-15). Sau đó, Giu-đa liên kết lực lượng với bộ tộc Si-mê-ôn, vì Đức Chúa Trời ở cùng họ, họ chiếm Ga-xa, Ách-ca-lôn và Éc-rôn. Tuy nhiên, họ đã không thể đuổi hết bộ tộc Ca-na-an đi được (c.16-21).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-21 Mặc dù bộ tộc Giu-đa đã chiếm xứ thành công, nhưng họ đã không thể đuổi dân ở đồng bằng, những người có thiết xa. Miền đồng bằng này là một điểm chiến lược của Ca-na-an và vì thế thật khó có thể chiếm được, nhưng không phải là không thể. Đức Chúa Trời đã hứa ban sự chiến thắng nghịch lại dân Ca-na-an, những kẻ có thiết xa (Giô-suê 17:18). Rốt cuộc, vào thời của Đê-bô-ra, dân Y-sơ-ra-ên sẽ đánh bại quân đội hùng cường Si-sê-ra và chín trăm chiến xa (Các Thẩm Phán 4:15). Lý do khiến Giu-đa không đuổi được người ở đồng bằng không phải vì chiến xa của kẻ thù, mà vì Giu-đa đã không đặt đức tin nơi lời hứa của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Tương tự như vậy, Bên-gia-min cũng không thể đuổi được người Giê-bu-sít và sống chung với họ.

Tham khảo   

1:16, Ông gia của Môi-se là Giê-trô, người Kê-nít (Xuất Ai Cập Ký 3:1). Người Y-sơ-ra-ên và người Kê-nít từng là bạn bè trong hoang mạc (Dân Số Ký 10:29-32) và sự hợp tác ở đây ứng nghiệm lời của Môi-se: “Chúng tôi sẽ đối đãi tử tế với anh” (Dân Số Ký 10:29). thành cây chà là. Một tên gọi khác của thành Giê-ri-cô (Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:3; 2 Sử Ký 28:15).

1:21 Bên-gia-min đã không đuổi người Giê-bu-sít đi. Một lời báo trước thứ hai về sự thất bại của Y-sơ-ra-ên thấy trước một loạt sáu sự báo trước gần giống như nhau trong câu 27-36. Dân Y-sơ-ra-ên dường như đã thỏa mãn với ngôi nhà tiện nghi trong một xứ màu mỡ và không còn sốt sắng thực hiện mục đích trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho đời sống của họ trong xứ nữa.

Cầu nguyệnLạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con được can đảm cho vương quốc của Ngài khi chúng con tiến lên đánh những bức tường lớn, điều khiến chúng con nghi ngờ sức mạnh của chính mình.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 49-52

Bình Luận:

You may also like