Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Sự Hiện Diện Của Đức Chúa Trời

Ngày 23 – Sự Hiện Diện Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Ngay sau khi Môi-se dựng Đền Tạm, như Đức Chúa Trời phán dặn, Ngài ngự vào Đền Tạm, được bao quanh bằng sự vinh quang.

Xuất Ai Cập Ký 40:17-38

17 Vào ngày mồng một tháng giêng năm thứ hai, Đền Tạm đã được dựng lên. 18 Môi-se dựng Đền Tạm. Ông đặt các lỗ trụ, đóng ván, đặt thanh ngang và dựng trụ. 19 Ông căng lều phủ trên Đền Tạm rồi trải tấm bạt lên trên, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy Môi-se. 20 Ông cũng lấy Bảng Chứng Ước đặt vào trong hòm, xỏ đòn khiêng, đặt nắp thi ân lên trên 21 rồi đưa Hòm Chứng Ước vào Đền Tạm và buông màn che lại. Hòm Chứng Ước đã được che khuất đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy Môi-se. 22 Ông cũng đặt cái bàn trong Lều Hội Kiến, về phía bắc của Đền Tạm, bên ngoài bức màn, 23 rồi sắp xếp bánh lên một cách ngay ngắn trước mặt Đức Giê-hô-va, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy Môi-se. 24 Ông cũng đặt chân đèn trong Lều Hội Kiến, đối diện với cái bàn, ở phía nam Đền Tạm 25 và đặt các đèn lên trước mặt Đức Giê-hô-va, đúng như lời Ngài đã truyền dạy Môi-se. 26 Ông cũng đặt bàn thờ bằng vàng trước bức màn trong Lều Hội Kiến 27 và xông hương trên đó đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy Môi-se. 28 Ông cũng treo màn nơi cửa Đền Tạm. 29 Ông đặt bàn thờ dâng tế lễ thiêu tại cửa Đền Tạm, tức là Lều Hội Kiến và dâng trên đó tế lễ thiêu và tế lễ chay, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 30 Ông đặt bồn rửa giữa khoảng Lều Hội Kiến và bàn thờ rồi đổ nước vào để tẩy rửa. 31 Môi-se, A-rôn và các con trai của A-rôn rửa tay chân tại đó. 32 Khi vào Lều Hội Kiến cũng như lúc đến gần bàn thờ, họ đều tẩy rửa đúng như lời Đức Giê-hô-va đã truyền dạy Môi-se. 33 Chung quanh Đền Tạm và bàn thờ, ông đều dựng hành lang và treo màn ở cửa hành lang. Như thế, Môi-se đã hoàn thành mọi công việc. 34 Rồi có một đám mây bao phủ Lều Hội Kiến và vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy Đền Tạm. 35 Môi-se không thể vào Lều Hội Kiến được vì đám mây bao phủ trên đó; vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy Đền Tạm. 36 Trong mỗi chặng đường của cuộc hành trình, mỗi khi đám mây từ Đền Tạm được cất lên thì con dân Y-sơ-ra-ên ra đi. 37 Nhưng nếu đám mây không cất lên thì họ không ra đi cho đến ngày nào đám mây được cất lên. 38 Vì trong mỗi chặng đường của cuộc hành trình, đám mây của Đức Giê-hô-va ngự trên Đền Tạm vào ban ngày và có lửa trong đám mây vào ban đêm trước mặt cả nhà Y-sơ-ra-ên. 

Suy ngẫm và hiểu

Môi-se dựng ngôi Đền Tạm, như Đức Chúa Trời truyền dặn, và hoàn tất việc xức dầu cho Đền Tạm, tất cả vật dụng của nó, và xức trên các thầy tế lễ (c.17-33). Sau khi ông làm như vậy, một đám mây dày đặc bao phủ lên Đền Tạm. Điều này bày tỏ sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi đám mây còn ở trên Đền Tạm, dân sự dừng lại, khi đám mây di chuyển, thì dân sự lại đi. Bằng cách này, Đức Chúa Trời hiện diện trong Đền Tạm của dân Y-sơ-ra-ên và dõi theo một cách gần gũi và dẫn dắt dân sự của Ngài (c.34-38).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.36-38 Đức Chúa Trời làm đầy dẫy ngôi Đền Tạm đã được hoàn tất bằng sự vinh hiển của Ngài và ở cùng với dân sự. Ngài dẫn dắt dân sự của Ngài bằng cách hướng dẫn cho họ khi nào đi tiếp (khi đám mây được cất lên) và khi nào dừng lại (khi mây vẫn tiếp tục bao phủ). Thậm chí ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn ở cùng chúng ta và dẫn dắt chúng ta qua Đức Thánh Linh của Ngài. Chúng ta có ở cùng Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta và đi theo sự hướng dẫn của Ngài, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-33 Trong phân đoạn ngày hôm nay, câu, “Môi-se làm tất cả những điều Chúa đã phán dặn ông” được lặp lại không ít hơn bảy lần. Điều này cho thấy rằng dân Y-sơ-ra-ên đã cẩn thận vâng theo các mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho đến tận quá trình cuối cùng của việc lắp ráp và dựng ngôi Đền Tạm. Họ đã dựng ngôi Đền Tạm thông qua việc vâng lời. Hãy nhớ rằng không có sự vâng lời, chúng ta không thể hoàn thành được bất kỳ một công việc nào của Đức Chúa Trời.

Tham khảo   

40:34-38 Việc lặp lại trong đoạn ký thuật những câu này nhấn mạnh rằng Chúa hiện diện với tất cả vinh quang của Ngài ở giữa dân sự của Ngài: ngôi Đền Tạm phải là Lều Hội Kiến, nơi sự hiện diện của Chúa được thể hiện bằng trụ mây và trụ lửa, để họ có thể được làm cho thánh khiết bởi vinh quang của Chúa và biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời của họ, Đấng đã đưa họ ra khỏi xứ Ai Cập để Ngài có thể ngự giữa họ. Khi Sa-lô-môn xây dựng đền thờ, “sự vinh quang bao phủ nhà của Chúa” (1Các Vua 8:10-11, lặp lại những câu này).

Cầu nguyện: Chúng con đặt sự trông cậy của mình nơi Ngài, Chúa ôi, khi chúng con đi tiếp trong hoang mạc. Xin hãy hiện diện trong chúng con và hướng dẫn đường lối của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 18-20

Bình Luận:

You may also like