Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Sự Hiện Diện Của Ta Sẽ Đi Cùng Các Con

Ngày 08 – Sự Hiện Diện Của Ta Sẽ Đi Cùng Các Con

by SU Việt Nam
30 đọc

Nhìn xuống Môi-se, người trung gian trung tín, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho dân Y-sơ-ra-ên. Sau đó, Ngài hủy bỏ quyết định của mình không đồng đi cùng dân Y-sơ-ra-ên trên hành trình về Ca-na-an, và xác nhận điều này bằng cách bày tỏ sự vinh quang của Ngài.

Xuất Ai Cập Ký 33:12-23

12 Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va: “Thưa Chúa, Ngài đã phán với con rằng: ‘Hãy dẫn dân nầy lên’ nhưng Ngài lại không cho con biết Ngài sẽ sai ai đi với con, dù Ngài có phán: ‘Ta biết đích danh con, và con đã được ơn trước mặt Ta.’ 13 Vậy bây giờ, nếu con được ơn trước mặt Ngài, xin tỏ cho con biết đường lối của Ngài để con biết Ngài và được ơn trước mặt Ngài. Xin cũng nghĩ đến dân tộc nầy là dân của Ngài!” 14 Đức Giê-hô-va phán: “Chính Ta sẽ đi với con, và Ta sẽ cho con được an nghỉ.” 15 Môi-se thưa: “Nếu chính Ngài không cùng đi, xin đừng đem chúng con lên khỏi đây. 16 Nếu Ngài không cùng đi với chúng con thì làm sao người ta biết được rằng con và dân của Ngài được ơn trước mặt Ngài? Có Ngài đi cùng thì con và dân của Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên mặt đất.” 17 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Ta sẽ làm điều con cầu xin Ta vì con được ơn trước mặt Ta, và Ta biết đích danh con.” 18 Môi-se thưa: “Xin cho con được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài!” 19 Đức Giê-hô-va phán: “Ta sẽ thể hiện sự toàn hảo của Ta trước mặt con; Ta sẽ công bố danh Giê-hô-va trước mặt con; Ta sẽ làm ơn cho ai Ta muốn làm ơn và thương xót ai Ta muốn thương xót.” 20 Ngài phán: “Nhưng con không thể thấy mặt Ta, vì không ai thấy mặt Ta mà còn sống.” 21 Đức Giê-hô-va lại phán: “Nầy, có một chỗ gần Ta, con hãy đứng trên tảng đá. 22 Khi vinh quang Ta đi ngang qua, Ta sẽ để con trong kẽ đá và lấy bàn tay Ta che con cho đến khi đi qua rồi 23 Ta mới rút tay lại. Con sẽ thấy phía sau Ta, nhưng không được thấy mặt Ta.” 

Suy ngẫm và hiểu

Môi-se không thỏa lòng về việc Đức Chúa Trời hiện đến với ông, và đã tìm kiếm một ân điển lớn hơn. Ông nài xin Đức Chúa Trời ở cùng với dân Y-sơ-ra-ên, và công bố rằng họ sẽ không đi đến Đất Hứa, cho dù Ngài đã ban nó cho họ, nếu Ngài không đi cùng họ. Đáp lại lời cầu xin của Môi-se, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ đi cùng dân Y-sơ-ra-ên. Môi-se cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh quang của Ngài làm bằng cớ ý định của Ngài, và Đức Chúa Trời đã hứa rằng Ngài sẽ bày tỏ chính mình Ngài cho Môi-se. Tuy nhiên, vì Môi-se sẽ chết, nếu ông nhìn vào mặt Đức Chúa Trời, nên Ngài sẽ chỉ cho Môi-se thấy phía sau mà thôi (c.12-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.12-27 Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu nguyện của Môi-se cầu xin Ngài đi cùng dân Y-sơ-ra-ên đến Đất Hứa. Ngài không thể từ chối lời cầu nguyện của Môi-se vì mối quan hệ đặc biệt của Ngài với ông. Tương tự, bởi vì mối quan hệ đặc biệt của Ngài với Đức Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời không thể chối bỏ chúng ta, nhưng nhận chúng ta làm con cái của Ngài, và đi cùng với chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-17 Môi-se đã biết rõ rằng dân sự không thể sống dù chỉ một khoảng khắc mà không có sự hướng dẫn và dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao ông cầu nguyện khẩn thiết xin Đức Chúa Trời ở cùng với họ. Chúng ta có thừa nhận rằng chúng ta không thể sống được dù một giây lát mà không có Đức Chúa Trời, hay không? Nếu như vậy, tại sao chúng ta không tìm kiếm sự hiện diện của Đức Chúa Trời một cách khẩn thiết như Môi-se đã làm?

Tham khảo   

33:19 Lời của Chúa dường như là một lời đáp cho sự cầu xin của Môi-se – rằng Chúa sẽ chỉ cho ông đường lối của Ngài (c.13) và sự vinh hiển của Ngài (c.18). Sự mô tả hướng đến sự kiện việc Chúa tự công bố sẽ xảy ra. “Ta sẽ khiến tất cả sự thánh khiết Ta bày tỏ ra trước ngươi và sẽ công bố trước ngươi danh Ta là “Chúa” (xem 34:5-6)…Ta sẽ nhân từ …, và bày tỏ sự nhân từ” (xem 34:6). Phao-lô đã trích dẫn điều này trong Rô-ma 9:15 để bày tỏ rằng khi Đức Chúa Trời bày tỏ sự nhân từ, đó là bởi vì Ngài chọn làm như vậy.

Cầu nguyệnĐức Chúa Trời ôi, xin hãy thiết lập Vương quốc của Ngài thông qua những lời cầu nguyện của chúng con, điều chúng con trình dâng lên Ngài với tấm lòng kính sợ Chúa, mặc lấy ân điển mà Ngài ban cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 36-39

Bình Luận:

You may also like