Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Con Bò Bằng Vàng

Ngày 05 – Con Bò Bằng Vàng

by SU Việt Nam
30 đọc

Dân sự không thấy Môi-se trong 40 ngày và không biết chuyện gì đã xảy ra với ông. Vì thế họ đã quên về Đức Chúa Trời, và làm một tượng bò con bằng vàng mà họ có thể thấy được và thờ lạy thay vì Đức Chúa Trời.

Xuất Ai Cập Ký 32:1-14

1 Khi thấy Môi-se ở trên núi mãi chưa xuống, dân chúng tụ họp chung quanh A-rôn và nói: “Nào! Ông hãy làm cho chúng tôi những vị thần đi trước chúng tôi, vì chúng tôi không biết việc gì đã xảy đến cho ông Môi-se, người đã dẫn chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập.” 2 A-rôn bảo họ: “Hãy lột những vòng vàng đeo trên tai vợ, con trai và con gái anh em, rồi đem đến cho tôi.” 3 Tất cả dân chúng đều lột vòng vàng trên tai mình và đem đến cho A-rôn. 4 Ông nhận vàng từ tay họ, dùng dụng cụ làm khuôn rồi đúc thành một bò con. Dân chúng nói: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Đây là thần của ngươi, thần đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập.” 5 Thấy vậy, A-rôn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò con đó rồi tuyên bố rằng: “Ngày mai sẽ là ngày lễ cho Đức Giê-hô-va!” 6 Sáng hôm sau dân chúng thức dậy sớm, dâng các tế lễ thiêu và tế lễ bình an. Họ ngồi xuống ăn uống, rồi đứng dậy đùa bỡn. 7 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy xuống đi, vì dân mà con đưa ra khỏi đất Ai Cập đã hư hỏng rồi. 8 Chúng đã vội rời bỏ đường lối mà Ta truyền dạy, đúc cho mình một tượng bò con, thờ lạy tượng đó, dâng tế lễ cho nó và nói: ‘Hỡi Y-sơ-ra-ên! Đây là thần đã dẫn ngươi ra khỏi đất Ai Cập!’” 9 Đức Giê-hô-va cũng phán với Môi-se: “Ta đã nhìn thấy dân nầy, thật là một dân cứng cổ. 10 Vậy bây giờ hãy để mặc Ta, để cơn thịnh nộ Ta nổi lên và tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn.” 11 Môi-se kêu cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va, tại sao cơn thịnh nộ Ngài lại nổi lên với dân Ngài, là dân mà Ngài đã dùng quyền uy lớn lao và cánh tay mạnh mẽ đem ra khỏi đất Ai Cập? 12 Tại sao lại để cho người Ai Cập nói: ‘Ngài cố ý đem họ ra khỏi đây để giết chết họ trong núi, và tiêu diệt họ khỏi mặt đất’? Cầu xin Chúa nguôi giận và từ bỏ ý định giáng họa cho dân Ngài. 13 Xin Chúa nhớ lại Áp-ra-ham, Y-sác và Y-sơ-ra-ên, là các đầy tớ Ngài, mà Ngài đã lấy chính mình ra và thề với họ rằng: ‘Ta sẽ làm cho dòng dõi các con đông như sao trên trời. Ta sẽ ban cho dòng dõi các con cả vùng đất nầy, là đất mà Ta đã phán hứa, và chúng sẽ thừa hưởng đất ấy đời đời.’” 14 Đức Giê-hô-va đổi ý không giáng tai họa mà Ngài định giáng xuống trên dân Ngài. 

Suy ngẫm và hiểu

Do Môi-se không xuống khỏi núi Si-na-i một thời gian dài, khi ông tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, dân Y-sơ-ra-ên đã trở nên bồn chồn. Bởi vì điều này, họ rầy la A-rôn và đã làm một con bò con bằng vàng, mà họ gọi là thần của mình và dâng tế lễ cho nó. Đức Chúa Trời nổi cơn thịnh nộ vì những hành động này và tuyên bố với Môi-se rằng Ngài sẽ tiêu diệt dân sự. Tuy vậy, Môi-se đã khẩn thiết kêu cầu để Đức Chúa Trời không tiêu diệt dân Y-sơ-ra-ên. Trước tiên, Môi-se nói rằng nếu Đức Chúa Trời hủy diệt dân Y-sơ-ra-ên, các dân ngoại sẽ xem thường Ngài. Sau đó, Môi-se cầu xin Đức Chúa Trời nhớ lại lời hứa mà Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham, Y-sác và Y-sơ-ra-ên (c.1-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.7-10, 14 Đức Chúa Trời công bố rằng Ngài sẽ tiêu diệt dân Y-sơ-ra-ên, bởi sự thờ lạy hình tượng của họ. Dầu vậy, khi Môi-se khẩn thiết cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã hủy bỏ kế hoạch hủy diệt một cách nhanh chóng như thể Ngài đang chờ đợi để làm việc đó. Thực tế, sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời không phải để can gián, mà là thực ra là để thuyết phục. Bằng cách này, cho dù Đức Chúa Trời nổi giận vì tội lỗi, nhưng Ngài không bao giờ quên ân điển và sự thương xót của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-13 Y-sơ-ra-ên đã tránh được cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện cầu thay khẩn thiết của Môi-se. Hình ảnh của Môi-se gợi lên hình ảnh của Đức Chúa Jêsus, Đấng đã trở nên Đấng Trung Bảo trọn vẹn giữa chúng ta và Đức Chúa Trời.

Tham khảo    

32:1 hãy làm các thần để đi trước chúng tôi. Trong Tân Ước, lời đáp của Phi-e-rơ trước thầy tế lễ thượng phẩm thuật lại chi tiết những phương diện của lịch sử Y-sơ-ra-ên và nói về sự kiện này rằng Y-sơ-ra-ên “đã bỏ người [Môi-se] đặng nghiêng lòng về phía Ai Cập” (Công Vụ Các Sứ Đồ 7:39).

Cầu nguyệnBởi vì Ngài luôn luôn hiện diện, hỡi Chúa, cho dù Ngài không được người ta cảm nhận thấy, xin hãy giúp chúng con không bao giờ rời bỏ tấm lòng trung tín.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 27-29

Bình Luận:

You may also like