Home Dưỡng Linh Ngày 02 – Và Thuế Theo Việc Điều Tra Dân Số

Ngày 02 – Và Thuế Theo Việc Điều Tra Dân Số

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi hướng dẫn cho họ đóng một bàn thờ xông hương đặt trước bức màn của Nơi Chí Thánh, Đức Chúa Trời ra lệnh cho mỗi người Y-sơ-ra-ên nộp nửa siếc-lơ trị giá tiền chuộc, để sử dụng cho việc phục vụ trong Lều Hội Kiến.

Xuất Ai Cập Ký 30:1-16

1 “Con cũng hãy đóng một bàn thờ bằng gỗ si-tim để xông hương. 2 Mặt bàn vuông, mỗi cạnh bốn mươi bốn cen-ti-mét, chiều cao của bàn thờ khoảng tám mươi tám cen-ti-mét. Các sừng được gắn liền với bàn thờ. 3 Con cũng bọc mặt bàn thờ, bốn cạnh chung quanh và các sừng bằng vàng ròng; chung quanh bàn chạy một đường viền vàng. 4 Dưới đường viền đó, con gắn hai khoen bằng vàng ở hai bên bàn thờ để xỏ đòn khiêng. 5 Hãy làm các đòn bằng gỗ si-tim bọc vàng. 6 Con hãy đặt bàn thờ đó trước bức màn che Hòm Chứng Ước, đối diện với nắp thi ân ở trên Chứng Ước, nơi Ta sẽ gặp con. 7 Mỗi buổi sáng, khi sửa soạn đèn, A-rôn sẽ đốt hương thơm trên bàn thờ. 8 Vào buổi tối, khi thắp đèn, A-rôn cũng sẽ đốt hương thơm; đó là một thứ hương phải thường xuyên dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va qua mọi thế hệ. 9 Trên bàn thờ nầy, các con không được xông thứ hương nào khác hoặc dâng tế lễ thiêu, tế lễ chay hay là lễ quán nào cả. 10 Mỗi năm một lần, A-rôn sẽ cử hành lễ chuộc tội trên các sừng bàn thờ. Qua mọi thế hệ, máu của sinh tế chuộc tội phải được dùng trong lễ chuộc tội hằng năm. Đây là một lễ rất thánh cho Đức Giê-hô-va.” 11 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 12 “Khi con kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên, mỗi người dân đều phải nộp tiền chuộc mạng sống mình cho Đức Giê-hô-va để không ai mắc tai ương gì trong khi kiểm tra dân số. 13 Đây là thuế mà mỗi người được kiểm tra phải nộp: khoảng sáu gam theo đơn vị đo lường của Nơi Thánh (tức là mỗi siếc-lơ cân nặng mười hai gam); sáu gam nầy là lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va. 14 Những ai thuộc diện kiểm tra dân số, từ hai mươi tuổi trở lên, đều phải dâng lễ vật nầy lên Đức Giê-hô-va. 15 Khi dâng lễ vật nầy lên Đức Giê-hô-va để chuộc mạng sống mình, người giàu cũng như người nghèo không ai được nộp nhiều hơn hay ít hơn sáu gam. 16 Vậy con thu tiền chuộc mạng sống của con dân Y-sơ-ra-ên và dùng tiền đó vào công việc của Lều Hội Kiến. Đây sẽ là một kỷ niệm cho dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Giê-hô-va để chuộc mạng sống mình.” 

Suy ngẫm và hiểu

Bàn thờ xông hương được dùng chỉ để đốt hương thánh dâng lên Đức Chúa Trời. Hương thánh này tượng trưng cho sự cầu nguyện, việc dâng tế lễ, việc phục vụ, giúp đỡ và tất cả những điều khác mà những người đã nhận được sự tha thứ đối với tội lỗi của mình, dâng lên cho Đức Chúa Trời (c.1-10).

Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Môi-se kiểm tra số dân của dân sự và, cũng cùng lúc đó, thu số tiền chuộc đối với từng mạng sống. Điều này là bởi vì sự sống của mỗi người và mỗi một người Y-sơ-ra-ên đều đến từ Đức Chúa Trời (c.11-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.15-16 Đức Chúa Trời phán rằng tất cả những người đàn ông Y-sơ-ra-ên từ hai mươi tuổi trở lên đều phải nộp cùng một số tiền chuộc. Bằng việc sử dụng số tiền cho Lều Hội Kiến qua cách này, Đức Chúa Trời đã giúp tất cả dân Y-sơ-ra-ên tham gia vào mục vụ của Lều Hội Kiến. Liệu Hội Thánh của chúng ta có đối xử với những người ở những địa vị khác nhau cách không định kiến, hay không? Có phải tất cả các tầng lớp của dân sự đều tham gia vào những công việc của Hội Thánh cùng với một tấm lòng, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-8 Các thầy tế lễ phải giữ bàn thờ xông hương gần Nơi Chí Thánh và giữ cho hương được đốt liên tục, từ sáng đến đêm. Như một biểu tượng về sự cầu nguyện và sự tận hiến (Lu-ca 1:9, 10; Khải Huyền 5:8; 8:3; Thi Thiên 141:2), hương thơm này biểu thị rằng sự cầu nguyện và sự tận hiến cho Đức Chúa Trời không được để ngắt quãng. Liệu hương thơm của sự cầu nguyện và sự tận hiến của chúng ta có đang cháy một cách mạnh mẽ, hay không?

Tham khảo   

30:12 Thực tế, tiền chuộc được giải thích như là việc ngăn ngừa tai họa, cảnh báo Y-sơ-ra-ên chống lại việc cho phép việc kiểm tra dân số thay thế cho việc họ phụ thuộc vào Chúa. Sự tự hào về những con số dường như là lý do đối với sự phán xét chống lại việc điều tra dân số của Đa-vít (xem 2 Sa-mu-ên 24:1-17; 1Sử ký 21:1-17).

Cầu nguyệnCám ơn Ngài vì ân điển, qua đó Ngài đã chuộc chúng con bằng giá huyết của Đức Chúa Jêsus và đã khiến chúng con thuộc về Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 17-20

Bình Luận:

You may also like