Browsing: đóng thuế

Cho Người Việt
0

HoiThanh.Com – Quý vị đã khai thuế cho năm nay chưa? Những người được lãnh tiền lại, chắc đã gởi đi từ lâu và có lẽ cũng đã nhận lại tiền rồi. Những người phải đóng thêm thuế chắc sẽ đợi đến ngày cuối mới gởi đi. Có người vì bận rộn hay lười, cũng đợi đến ngày chót mới khai thuế. Có người còn xin gia hạn để khai thuế trễ nữa. Nhưng dù sớm hay muộn, trước hay sau, sống ở xứ Mỹ nầy, ai cũng phải khai thuế. Ngay cả tổng thống, thiếu thuế thì cũng phải tính lại để trả, kể cả tiền lời, không được thiếu đồng nào. Vị chính khách nổi tiếng của Mỹ là Benjamin Franklin đã nói một câu bất hủ: “Trên đời nầy không có gì chắc chắn cả, ngoại trừ thuế và chết!”