Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Đức Chúa Trời Hứa Gặp Gỡ Dân Sự

Ngày 01 – Đức Chúa Trời Hứa Gặp Gỡ Dân Sự

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi phán bảo về cách thức biệt riêng các thầy tế lễ ra thánh, Đức Chúa Trời hứa gặp gỡ và phán với dân Y-sơ-ra-ên trong Lều Hội Kiến.

Xuất Ai Cập Ký 29:29-46

29 Những lễ phục thánh của A-rôn sẽ được chuyển sang các con trai nối nghiệp người để họ mặc khi được xức dầu và phong chức. 30 Người con trai được thay thế A-rôn để làm thầy tế lễ sẽ mặc lễ phục đó trong bảy ngày khi đến Lều Hội Kiến để phục vụ trong Nơi Thánh. 31 Con hãy bắt con chiên đực dùng trong lễ phong chức mà nấu thịt nó trong một chỗ thánh. 32 A-rôn và các con trai người sẽ ăn thịt chiên đực đó với bánh trong giỏ, tại cửa Lều Hội Kiến. 33 Như vậy, họ sẽ ăn các lễ vật chuộc tội đó để được tấn phong và thánh hóa. Nhưng người ngoài không được ăn vì là thức ăn thánh. 34 Nếu thịt hoặc bánh tế lễ tấn phong còn dư lại đến sáng hôm sau, con phải thiêu trong lửa, không được ăn vì là thức ăn thánh. 35 Vậy con hãy làm cho A-rôn và các con trai người đúng như mọi điều Ta đã truyền cho con, và con sẽ phong chức cho họ trong bảy ngày. 36 Mỗi ngày con hãy dâng một bò tơ đực để làm tế lễ chuộc tội. Con cũng dâng một tế lễ chuộc tội cho bàn thờ cũng như phải xức dầu và thánh hóa bàn thờ. 37 Trong bảy ngày, con hãy làm lễ chuộc tội và thanh tẩy bàn thờ. Như vậy bàn thờ sẽ trở nên rất thánh, bất cứ vật gì chạm đến bàn thờ đều sẽ trở nên thánh.” 38 “Đây là những gì con phải dâng đều đặn trên bàn thờ: mỗi ngày con hãy dâng hai chiên con một tuổi: 39 một con vào buổi sáng và một con vào chiều tối. 40 Với con chiên thứ nhất, con hãy trộn khoảng một ký bột mì mịn với khoảng một lít dầu ép, và một lít rượu nho cho lễ quán. 41 Về con chiên thứ nhì, con hãy dâng vào chiều tối với một tế lễ chay và một lễ quán giống như tế lễ buổi sáng. Đó là một tế lễ dùng lửa dâng hương thơm làm vừa lòng Đức Giê-hô-va. 42 Tế lễ thiêu phải được dâng liên tục qua mọi thế hệ, tại cửa Lều Hội Kiến trước mặt Đức Giê-hô-va, là nơi Ta sẽ gặp gỡ các con và phán dạy con. 43 Ta sẽ gặp gỡ con dân Y-sơ-ra-ên tại đó; nơi nầy sẽ được thánh hóa bởi vinh quang của Ta. 44 Ta sẽ thánh hóa Lều Hội Kiến và bàn thờ cũng như thánh hóa A-rôn và các con trai người để họ thi hành chức vụ tế lễ cho Ta. 45 Ta sẽ ngự giữa con dân Y-sơ-ra-ên và làm Đức Chúa Trời của họ. 46 Họ sẽ biết Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, đã đem họ ra khỏi đất Ai Cập để ngự giữa họ. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời hướng dẫn rằng việc biệt riêng các thầy tế lễ ra thánh phải được tiến hành trong bảy ngày. Trong Kinh Thánh số “7” biểu tượng cho “sự trọn vẹn”. Vì thế, qua bảy ngày biệt ra thánh, Đức Chúa Trời đòi hỏi việc xức dầu cho các thầy tế lễ phải được trọn vẹn (c.29-37).

Đức Chúa Trời phán rằng việc dâng các thầy tế lễ phải được thực hiện mỗi ngày. Lý do một của lễ phải được thực hiện hàng ngày là bởi vì Đức Chúa Trời ngự đến nơi Lều Hội Kiến mỗi ngày để gặp gỡ và phán với dân Y-sơ-ra-ên (c. 38-46).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.43-44 Các thầy tế lễ và bàn thờ được làm nên thánh không phải bởi những của lễ của dân Y-sơ-ra-ên, nhưng là bởi Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy, không điều gì được làm nên thánh mà không phải bởi Đức Chúa Trời. Hãy đừng đi khắp các nơi thờ phượng khác nhau để tìm kiếm một cảm giác thánh khiết, nhưng hãy đứng trước Đức Chúa Trời, Đấng khiến chúng ta nên thánh bởi đức tin.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.38-41 Các thầy tế lễ phải dâng hai của lễ mỗi ngày. Điều này tượng trưng cho việc các thầy tế lễ và dân sự của Đức Chúa Trời phải vâng theo giao ước một cách liên tục và dâng tất cả đời sống của họ một cách thanh sạch. Chúng ta đang sống vào một thời đại, khi khó mà giữ trong lòng chúng ta lời chúng ta đã nghe được, đã thấy và đã suy ngẫm. Dầu vậy, hãy đừng quên rằng đây là của lễ duy nhất mà Đức Chúa Trời mong đợi.

Tham khảo   

29:31-34 Phần này hướng dẫn cho các thầy tế lễ rằng phần thịt cừu của họ theo như đã định (xem  c.26-28) phải được xem như thánh liên quan đến việc nó được nấu và ăn ở đâu, ai có thể ăn nó, và nó có thể được giữ trong bao lâu.

Cầu nguyệnHỡi Chúa, Đấng ngự giữa chúng con và mong muốn trở nên Đức Chúa Trời của chúng con, xin giúp chúng con không quên rằng chúng con thuộc về Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 13-16

Bình Luận:

You may also like