Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Việc Biệt Ra Thánh Các Thầy Tế Lễ

Ngày 30 – Việc Biệt Ra Thánh Các Thầy Tế Lễ

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi giải thích việc biệt ra thánh phải chuẩn bị như thế nào, Đức Chúa Trời ra lệnh cho A-rôn và các con trai ông được xức dầu làm các thầy tế lễ.

Xuất Ai Cập Ký 29:1-18

1 “Đây là việc con phải làm khi cung hiến A-rôn và các con trai người để họ thi hành chức vụ tế lễ cho Ta. Hãy bắt một con bò tơ đực và hai con chiên đực không tì vết, 2 dùng bột mì mịn làm bánh mì không men, bánh ngọt không men pha dầu, và bánh xốp không men pha dầu. 3 Con hãy đặt những thứ bánh đó trong một cái giỏ rồi dâng giỏ bánh cùng với bò tơ đực và hai chiên đực. 4 Con sẽ đưa A-rôn và các con trai người đến cửa Lều Hội Kiến rồi lấy nước tẩy rửa họ. 5 Sau đó, lấy lễ phục mặc cho A-rôn tức là: áo lót, áo dài của ê-phót, ê-phót, và bảng đeo ngực; rồi thắt đai ê-phót cho người; 6 đội mũ lên đầu và đặt thẻ thánh trên mũ; 7 lấy dầu xức đổ trên đầu và xức cho người. 8 Con cũng đưa các con trai A-rôn đến gần và mặc áo lót cho họ 9 rồi thắt lưng và đội mũ cho A-rôn và các con trai người. Chức vụ tế lễ sẽ thuộc về họ bằng một luật đời đời. Như vậy con đã phong chức cho A-rôn và các con trai người. 10 Con hãy dẫn con bò tơ đực đến trước Lều Hội Kiến. A-rôn và các con trai người sẽ đặt tay trên đầu con bò 11 và con hãy giết con bò đực trước mặt Đức Giê-hô-va, tại cửa Lều Hội Kiến, 12 rồi lấy máu con bò, dùng ngón tay bôi lên các sừng của bàn thờ và đổ phần máu còn lại dưới chân bàn thờ. 13 Con cũng hãy lấy tất cả lớp mỡ bọc ngoài bộ lòng, các phần phụ của gan, hai quả thận và mỡ trên đó, mà đốt trên bàn thờ. 14 Nhưng thịt, da, và phẩn của con bò đực đó thì hãy thiêu bên ngoài trại quân. Đó là một tế lễ chuộc tội. 15 Con cũng dắt một trong hai con chiên đực đến để A-rôn và các con trai người sẽ đặt tay trên đầu nó; 16 rồi con hãy giết chiên đực đó, lấy máu mà rảy khắp mọi phía của bàn thờ. 17 Tiếp đó, con hãy cắt con chiên ra từng miếng, rửa sạch bộ lòng và giò, để chung với các miếng thịt và đầu nó; 18 rồi thiêu toàn bộ con chiên đực trên bàn thờ. Đó là một tế lễ thiêu dâng lên Đức Giê-hô-va, tức là một tế lễ dùng lửa dâng hương thơm làm vừa lòng Đức Giê-hô-va. 

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Trời truyền lệnh rằng các thầy tế lễ phải được biệt riêng ra thánh. Đây là một quá trình để khiến A-rôn và các con trai ông nên những người thánh khiết. Đức Chúa Trời ra lệnh quá trình này phải diễn ra theo trình tự “mặc quần áo, đổ dầu, xức dầu làm các thầy tế lễ, và biệt riêng là thánh” (c.1-9).

Sau việc này, Đức Chúa Trời ra lệnh rằng những của lễ chuộc tội và của lễ thiêu phải được dành cho các thầy tế lễ. Điều này chỉ ra rằng các thầy tế lễ không phải là những người thánh khiết từ lúc ban đầu. Là những tội nhân, họ chỉ có thể trở nên thánh khiết nhờ ân điển của Đức Chúa Trời (c.10-18).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-8 Đức Chúa Trời xức dầu cho các thầy tế lễ và khiến họ nên thánh để họ có thể làm những công việc thánh khiết. Tương tự, Đức Chúa Trời, Đấng kêu gọi chúng ta, khiến chúng ta nên thánh trong Đấng Christ và ban cho chúng ta công việc của Ngài. Vì thế, mọi việc chúng ta làm trong Đấng Christ là công việc của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18 Khi các thầy tế lễ dâng của lễ thiêu, không giống như của lễ chuộc tội, chỉ một phần của con sinh tế và phải thiêu ở ngoài (c.14), cả của lễ phải được thiêu đốt, không giữ lại phần nào, và dâng lên cho Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy, sự thánh khiết dâng tất cả chúng ta cho Đức Chúa Trời, không giữ lại phần nào trong tài sản, đất đai, hoặc bất cứ điều gì dành cho sự thỏa mãn của chúng ta.

Tham khảo

29:15-18 Một trong hai con chiên (c.15) phải được dâng làm của lễ thiêu (c.18), cũng vẫn là của lễ sau này được mô tả trong sách Lê-vi Ký như là sự chuộc tội của người dâng nó (xem Lê-vi Ký 1:3-9).

Cầu nguyện: Vì tất cả những gì thuộc chúng con là của Ngài, xin đừng để điều gì không thanh sạch còn lại trong chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 7-9

Bình Luận:

You may also like