Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Hãy Sống Như Những Đầy Tớ Của Đức Chúa Trời

Ngày 04 – Hãy Sống Như Những Đầy Tớ Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Phân đoạn hôm nay thừa nhận các Cơ Đốc nhân là những khách kiều ngụ và những người tha hương trong đời này, những người đang mong muốn về ngôi nhà thật của mình. Nó cũng hướng dẫn các Cơ Đốc nhân làm thế nào để sống trong mối quan hệ đúng đắn và tôn trọng những người khác và tôn trọng những người chủ (những người sử dụng lao động) của mình.

1 Phi-e-rơ 2:11-25

11 Thưa anh em yêu dấu, anh em như người khách lạ, kẻ tha hương; tôi khuyên nài anh em phải cữ kiêng những dục vọng xác thịt, là điều chống nghịch với linh hồn. 12 Hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để dù họ có nói xấu anh em là người gian ác, họ vẫn thấy được việc lành của anh em và tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng. 13 Vì Chúa, hãy thuận phục mọi thẩm quyền của loài người, hoặc với vua là người nắm quyền tối cao, 14 hoặc các tổng đốc là những người được vua phái đến để trừng phạt kẻ làm ác và khen thưởng người làm lành. 15 Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em làm điều lành để làm câm lặng lời ngây ngô của những kẻ ngu dại. 16 Là đầy tớ của Đức Chúa Trời, anh em hãy sống như những người tự do, nhưng đừng dùng sự tự do của mình làm màn che sự gian ác. 17 Hãy tôn trọng mọi người, yêu thương anh em cùng niềm tin, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. 18 Là những đầy tớ, anh em hãy tuân phục chủ mình với cả lòng kính sợ, không chỉ với những người chủ hiền lành, tốt bụng mà cả người chủ khó tính nữa. 19 Nếu vì nhận biết Đức Chúa Trời mà anh em chịu đau đớn, khốn khổ một cách bất công thì đó là một ơn phước. 20 Nếu làm điều sai quấy mà anh em bị đánh đập và cam chịu thì có gì đáng khoe đâu? Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu đau khổ thì đây là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. 21 Anh em đã được kêu gọi đến điều đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, lưu lại cho anh em một gương để anh em noi dấu chân Ngài; 22 “Ngài không hề phạm tội, nơi miệng Ngài không thấy điều dối trá.” 23 Khi bị nguyền rủa, Ngài không nguyền rủa lại; lúc chịu đau khổ, Ngài không hề hăm dọa, nhưng phó thác chính mình cho Đấng phán xét công minh. 24 Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. 25 Vì anh em như chiên đi lạc, nhưng bây giờ đã trở về với Đấng Chăn Chiên và Giám Mục của linh hồn mình. 

Suy ngẫm và hiểu

Các Cơ Đốc nhân là những khách kiều ngụ và sống tha hương trong đời này. Tuy nhiên, các Cơ Đốc nhân được kêu gọi để vâng phục các nhà cầm quyền của đời này (chính phủ), vì chính Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo nên trật tự của mọi vật. Ngoài ra, những người làm công Cơ Đốc phải phục vụ chủ mình với thái độ đúng đắn. Nói cách khác, họ phải sẵn sàng thực hiện các trách nhiệm đối với người chủ của mình (c.11-20). Đây là đời sống mà Đức Chúa Jêsus đã thực hiện, và là lý do Ngài kêu gọi chúng ta (c.21-25).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13-15 Chúng ta phải vâng phục các nhà cầm quyền tối cao, là những người đuợc Đức Chúa Trời chỉ định để trừng phạt những người gian ác và khen thưởng người làm lành. Tuy nhiên, cho dù chúng ta phải vâng phục các nhà cầm quyền như một hành động của sự thuận phục Chúa, thì chúng ta cũng không được phục vụ bất kỳ thẩm quyền nào hơn Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng các lãnh đạo đất nước của chúng ta lắng nghe được tiếng của Đức Chúa Trời hơn bất cứ điều gì khác (1 Sa-mu-ên 15:22-24). Chúng ta không được lâm vào chủ nghĩa theo khuôn mẫu hoặc quên đi trách nhiệm yêu thương của mình.

C.18-25 Trong các cấu trúc phi lý của kinh tế và chính trị không quan tâm đến người yếu đuối, thì các Cơ Đốc nhân buộc phải chịu khổ. Nếu sự chịu khổ này không phải vì tội lỗi của chúng ta mà từ việc làm lành, thì Đức Chúa Trời sẽ thấy điều đó là đẹp đẽ và đáng khen ngợi.

Tham khảo   

2:13-14 Các Cơ Đốc nhân phải ở dưới quyền mọi nhà chức trách dân sự (Rô-ma 13:1-7). Trừng phạt (tiếng Hy Lạp là ekdikēsis, “công lý, trừng phạt, sự báo thù”) không chỉ gồm có việc ngăn chặn điều ác mà còn thực hiện sự trừng phạt chống lại kẻ làm ác. Ngược lại, các bậc cầm quyền phải khen hoặc thưởng cho những người làm lành, do dó khích lệ nhiều hơn hành vi tốt.

2:22 Câu chủ đạo này nhấn mạnh sự vô tội của Đấng Christ (không hề phạm tội) và sự chết thế của Ngài cho các tội nhân (3:18). Sự tự do của Đức Chúa Jêsus khỏi sự lừa dối đề cập đến Ê-sai 53:9. Ê-sai 52:13-53:12 đặc biệt nhấn mạnh rằng đầy tớ của Chúa đã chết như một người thay thế để cất tội lỗi của dân Ngài đi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con được khôn ngoan như rắn và đơn sơ như chim bồ câu, trong thế gian bại hoại này.

Đọc KinhThánhtrong năm: Thi Thiên 124-127

Bình Luận:

You may also like