Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Hãy Đối Xử Với Người Nghèo Như Đức Chúa Trời

Ngày 27 – Hãy Đối Xử Với Người Nghèo Như Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Những câu châm ngôn ngày hôm nay dạy về thái độ khôn ngoan đối với người giàu và người nghèo; tầm quan trọng của việc kính sợ Đức Chúa Trời và sự công chính làm cho đất nước được tôn trọng.

Châm Ngôn 14:20-35 

20 Người nghèo khó, ngay cả láng giềng cũng ghét, nhưng người giàu có thì được nhiều người thương.21 Ai khinh bỉ người lân cận là phạm tội, còn ai thương xót người nghèo khó thì có phước.22 Kẻ mưu toan điều ác lại chẳng lầm lạc sao?Còn người định làm điều thiện gặp nhân từ và chân thật.23 Mọi công lao đều đem đến ích lợi, nhưng lời nói suông chỉ mang lại cảnh nghèo nàn.24 Vương miện của người khôn ngoan là sự giàu có, còn vòng hoa của kẻ ngu dại là sự điên rồ. 25 Chứng nhân chân thật cứu nhiều mạng sống, nhưng kẻ nói dối chỉ là phỉnh gạt.26 Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc, và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn náu.27 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là nguồn sự sống, giúp con người tránh khỏi cạm bẫy sự chết.28 Dân chúng đông đảo là vinh quang của vua, thiếu dân, kẻ cai trị cũng phải sụp đổ. 29 Người chậm nóng giận thì đầy sự thông sáng, nhưng kẻ hay nóng tính tăng lên sự điên rồ.30 Tấm lòng bình tịnh là sự sống của thân xác, còn sự ghen ghét làm mục nát trong xương.31 Kẻ ức hiếp người cô thế làm nhục Đấng tạo hóa mình, ai thương xót người nghèo khó là tôn kính Ngài.32 Kẻ ác bị sụp đổ vì sự gian ác mình, nhưng người công chính trong khi chết vẫn có nơi ẩn náu.33 Sự khôn ngoan lưu lại trong lòng người hiểu biết, còn điều ở bên trong kẻ ngu dại được lộ ra.34 Sự công chính làm cho đất nước được tôn trọng, nhưng tội lỗi làm cho dân tộc bị hổ thẹn.35 Vua dành ân huệ cho đầy tớ nào ăn ở khôn sáng, nhưng cơn giận của vua trút trên kẻ gây điều xấu hổ.

Suy ngẫm và hiểu 

Việc giúp đỡ người nghèo là thái độ của người được phước, nhưng áp bức người nghèo là điều ngu dại, khinh thường Đức Chúa Trời, Đấng tạo nên họ. Thái độ của chúng ta đối với người nghèo liên quan chặt chẽ với đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta giúp đỡ người nghèo vì tấm lòng của chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời thì đời sống của chúng ta sẽ được mạnh mẽ và thịnh vượng (c.20-32).Một người đầy tớ ngay thẳng và xử lý mọi công việc một cách khôn ngoan, được vua dành cho ân huệ, và thậm chí làm cho một quốc gia được tôn trọng (c.33-35).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.20-22, 31 Đức Chúa Trời đẹp lòng với những người bày tỏ ân phúc với người nghèo. Điều này là vì việc giúp đỡ người nghèo là đang phục vụ Đức Chúa Trời (17:5; 19:17; Ma-thi-ơ 25:1-46). Chúng ta hãy là bạn của những người nghèo, như Đức Chúa Jêsus đã làm như thế, và tìm cách để làm việc lành cho họ. Việc hy sinh bản thân và của cải của chúng ta để giúp đỡ người khác là con đường của thập tự giá, phục hồi trật tự sáng tạo và là cách tốt nhất để ngợi khen Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.24 Trong khi sự giàu có giống như là một vương miện cho người khôn ngoan, người không cậy vào những thứ vật chất, thì chúng lại trở nên giống như chất độc cho kẻ dại ích kỷ. Chúng ta phải tìm kiếm sự khôn ngoan trước khi tìm kiếm sự giàu có.

Tham khảo

14:24 Việc lặp lại câu sự ngu muội của kẻ ngu dại mang đến sự ngu muội một cách tương ứng, nắm bắt lấy bản chất tồn tại mãi mãi của đường lối ngu muội. So sánh với c.8; 15:2, 14; 16:22; 26:11. Người khôn ngoan được tự do vui hưởng của cải của mình (và họ làm như vậy được an toàn, bởi vì họ sẽ không bị dẫn sai lạc bởi sự tham lam). Một chiếc mão triều thiên có thể là bất cứ thứ gì mang lại sự tôn trọng trước công chúng có thể thấy được.

14:26-27 Sự kính sợ Chúa mang lại cùng với nó sự tự tin vào sự an ninh lâu dài (c.26) và tạo ra tính cách của một người đi theo đường lối ngay thẳng (c.26). Hãy chú ý rằng “sự dạy dỗ cho người khôn ngoan” cũng được gọi là một nguồn sự sống trong một châm ngôn cách nào đó tương tự (13:14), chỉ ra rằng sự dạy dỗ như vậy nuôi dưỡng sự kính sợ Chúa (cũng so sánh với 10:11).

Cầu nguyệnChúa ôi, xin hãy giúp chúng con phục vụ những người mà Ngài truyền lệnh cho chúng con phục vụ bằng tấm lòng phục vụ Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên 4-6

Bình Luận:

You may also like