Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Sự Khôn Ngoan Có Từ Buổi Ban Đầu

Ngày 16 – Sự Khôn Ngoan Có Từ Buổi Ban Đầu

by SU Việt Nam
30 đọc

Sự khôn ngoan đã tồn tại trước khi tạo dựng nên thế giới này và là một tiêu biểu về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Vì vậy, người ta thật sự chỉ có thể hưởng phước và sự sống khi họ nhận lãnh được sự khôn ngoan này mà thôi.

Châm Ngôn 8:22-36 

22 Đức Giê-hô-va đã có ta từ buổi ban đầu theo cách của Ngài, từ thuở xa xưa, trước mọi công trình của Ngài.23 Ta đã được lập nên từ trước vô cùng, từ ban đầu, trước khi có địa cầu.24 Lúc chưa có các vực sâu, chưa có nguồn nước dồi dào.Thì ta đã được sinh ra.25 Trước khi núi non được hình thành, và có các đồi cao, thì đã có ta;26 ngay cả trước khi Đức Giê-hô-va dựng nên mặt đất, những cánh đồng và hạt bụi đầu tiên của quả đất.27 Khi Ngài thiết lập các tầng trời, và đặt khung vòm trên mặt vực sâu, thì có ta ở đó.28 Khi Ngài vững lập các tầng mây trên cao, khiến các nguồn nước dưới vực thẳm tuôn chảy,29 định ranh giới cho biển để nước không tràn ra khỏi giới hạn Ngài định, và khi Ngài lập nền móng địa cầu,30 thì ta ở bên Ngài như người thợ cả.Hằng ngày ta là niềm vui của Ngài, và luôn luôn vui vẻ trước mặt Ngài.31 Ta vui vẻ với thế giới có người ở của Ngài và vui thích với dòng dõi loài người.32 Vậy bây giờ, các con ơi, hãy nghe ta!Phước cho người nào tuân giữ đường lối ta.33 Hãy nghe lời khuyên dạy và sống khôn ngoan; đừng buông lỏng nó.34 Phước cho người nào lắng nghe lời ta, hằng ngày tỉnh thức nơi cửa ta và túc trực bên các trụ cửa ngay lối vào nhà ta.35 Vì ai tìm được ta là tìm được sự sống, và hưởng được ân huệ của Đức Giê-hô-va.36 Nhưng ai xúc phạm ta là làm hại linh hồn mình; tất cả những kẻ ghét ta thì yêu sự chết.”

Suy ngẫm và hiểu

Sự khôn ngoan đã ở đó từ trước khi sáng tạo thế giới và Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới bằng sự khôn ngoan này. Do đó, có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trong mọi sự sáng tạo của Ngài, và chúng ta có thể khám phá sự khôn ngoan của Ngài bằng việc nghiên cứu sự sáng tạo của Ngài (c.22-31).

Đức Chúa Trời là nguồn gốc của mọi sự khôn ngoan và một Đấng khôn ngoan đã tạo dựng nên thế giới này, vì thế Lời Chúa là sự khôn ngoan. Những người yêu mến Đức Chúa Trời và tìm kiếm Lời Ngài sẽ nhận được sự sống đời đời qua sự khôn ngoan, trong khi đó những kẻ không yêu mến Ngài sẽ đối mặt với sự chết (c.32-36).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.30-31 Đức Chúa Trời đã giữ sự khôn ngoan bên cạnh Ngài và khiến sự khôn ngoan làm chủ trong sự sáng tạo của Ngài. Do đó, sự khôn ngoan đóng vai trò then chốt trong sự sáng tạo và phản chiếu chức vụ của Đức Chúa Jêsus Christ (Giăng 1:1-5). Chúng ta hãy suy ngẫm về chức vụ đầy khôn ngoan của Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng luôn vui mừng trong ý muốn của Đức Chúa Trời, và hãy dành ngày hôm nay bằng việc báo đáp chân lý này bằng đức tin.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.32-36 Hãy thanh tẩy tấm lòng của chúng ta khỏi sự ngu dại và tính ham nhục dục, điều dẫn chúng ta đến sự chết và sự hủy diệt (chương 7), và nhận lãnh sự khôn ngoan để chúng ta có thể hưởng phước và sự sống đời đời của Đức Chúa Trời. Giống như một người kia chờ đợi bên cửa tình yêu thật, chúng ta hãy khao khát sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và hãy làm tốt nhất để nhận được sự khôn ngoan này.

Tham khảo   

8:22-31 những hành động trước tiên của Ngài thời xa xưa (c.22). Cũng vẫn cùng một sự khôn ngoan, điều đưa ra lời mời gọi này là sự khôn ngoan hiện diện cùng với Đức Chúa Trời, khi Ngài sáng tạo nên thế giới và tạo lập nó thành một hệ thống chặt chẽ bởi vì sự Khôn ngoan (được nhân cách hóa) nói, hằng ngày ta là sự khoái lạc của Ngài (c.30; tiếp tục trong phần Tham khảo 2).

Sự khôn ngoan đi vào đời sống của những người trung tín giúp họ tham gia vào sự hợp lý tại trung tâm của mọi việc. Điều này là lý do những người không tin kính được gọi là “người ngu dại” hoặc “ngu muội” (12:1); họ là những người ghét bản thân (so sánh với 8:36). Về vấn đề liệu việc nhân cách hóa Sự khôn ngoan ở đây có vượt quá phép nhân cách hóa và mô tả một con người thực sự hay không, hãy xem phần Giới thiệu: Sự khôn ngoan được Nhân cách hóa và Đấng Christ.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, nguyện Ngài phục hồi những phần bị gãy đổ của cộng đồng con và thế gian này bằng sự khôn ngoan của sự sáng tạo Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Gióp 8-10

Bình Luận:

You may also like