Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Lời Cầu Nguyện Tin Cậy Đức Chúa Trời

Ngày 25 – Lời Cầu Nguyện Tin Cậy Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Trong khi trốn Sau-lơ ở đất của người Phi-li-tin, Đa-vít bị sự khinh thường của người Pa-lét-tin và trở thành một tù nhân. Tuy  nhiên, thậm chí trong một sự khủng hoảng như thế, Đa-vít nương dựa nơi Đức Chúa Trời thậm chí càng dạn dĩ hơn.

Thi thiên 56:1-13

1 Đức Chúa Trời ôi! xin thương xót tôi; vì người ta muốn ăn nuốt tôi; Hằng ngày họ đánh giặc cùng tôi, và hà hiếp tôi. 2 Trọn ngày kẻ thù nghịch tôi muốn ăn nuốt tôi, Vì những kẻ đánh giặc cùng tôi cách kiêu ngạo là nhiều thay. 3 Trong ngày sợ hãi, Tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. 4 Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài; Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì; Người xác thịt sẽ làm chi tôi? 5 Hằng ngày chúng nó trái ý lời tôi, Các tư tưởng chúng nó đều toan hại tôi. 6 Chúng nó nhóm nhau lại, rình rập, nom dòm các bước tôi, Bởi vì chúng nó muốn hại mạng sống tôi. 7 Chúng nó sẽ nhờ sự gian ác mà được thoát khỏi sao? Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nổi giận mà đánh đổ các dân. 8 Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi: Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa, Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? 9 Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sau; Tôi biết điều đó, vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. 10 Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài; Tôi nhờ Đức Giê-hô-va, và ngợi khen lời của Ngài. 11 Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ chi; Người đời sẽ làm chi tôi? 12 Hỡi Đức Chúa Trời, điều tôi hứa nguyện cùng Chúa vẫn ở trên mình tôi; Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa. 13 Vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết: Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, Hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống?

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vítbị bao trùm bởi nỗi rất sợ hãi, do sự tấn công của những kẻ thù của ông. Tuy nhiên, bất cứ khi nào ông sợ hãi và run rẩy, ông tin một cách vững chắc nơi Đức Chúa Trời và hát lên những sự ngợi khen về lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì ông biết rằng kẻ thù của ông không thể làm được gì với ông, trong khi Đức Chúa Trời đang dõi theo ông. Đa-vít có thể vượt lên trên nỗi sợ hãi, cho dù ông đang bị khốn khổ.Việc tin Đức Chúa Trời không có nghĩa là nỗi sợ hãi tự nó biến mất, nhưng nó có thể bị đánh bại bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời (c. 1-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

  1. 8 Đức Chúa Trờibiết những nỗi khốn khổ của dân Ngài. Vì thế, khi chúng ta trải nghiệm sự khó khăn, khi chúng ta bị kẻ thù áp bức, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự nhân từ và lòng thương xót. Hãy đặt niềm hy vọng nơi Đức Chúa Trời, Đấng làm thành những việc lớn lao, thậm chí trong trũng của sự tuyệt vọng.

Đức Chúa Trời ban cho tôi bài học gì?

  1. 1-4 Sa-tan cố sức gây thương tổn cho dân sự của Đức Chúa Trời bằng cách sử dụng mọi cách thức. Chúng ta đang có những kẻ thù nào?Chúng ta đang lâm vào những khó khăn nào?Giống như Đa-vít, hãy trao phó mọi sự cho Đức Chúa Trời và yên nghỉ trong sự cứu chuộc của Ngài.
  2. 3 Đa-vítxưng nhận rằng ông tin cậy Đức Chúa Trời đến sáu lần trong một bài thơ ngắn. Chúng ta có hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời bất cứ khi nào có khó khăn hay không?

Tham khảo

56:1-4 Người hát mô tả hoàn cảnh của ông và đặt tâm trí của ông vào sự phản ứng đúng đắn. Tình thế có thể thấy trong việc lặp lại của dẫm đạp và tấn công  (c. 1, 2); phản ứng được thấy là việc lặp lại của trông cậy (c. 3, 4). Điều này giúp cho những người đó hát bài Thi Thiên để đặt chính tấm lòng của mình vào phản ứng đúng đắn: khi họ sợ, thì đây là thuốc giải độc.

56:8-11 Những câu này làm đầy đủ bức tranh của sự trông cậy: Đức Chúa Trời ghi lại những giọt nước mắt của những người trung tín; Ngài không bỏ qua những mối quan tâm của họ. Ngài là để cho những người tin cậy nơi Ngài. Những câu  10–11 lặp lại c. 4 với đôi chút thay đổi. Người hát tin kính trông đợi rằng kẻ thù của ông sẽ quayđi, bởi vì Đức Chúa Trời là đáng tin cậy.

Cầu nguyện: Chúng con càng sợ, thì xin hãy giúp chúng con tin cậy nơi Ngài và ngợi khen Ngài càng nhiều hơn. 

Bình Luận:

You may also like