Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Sự Khích Lệ Và Sự Cầu Nguyện Của Phao-Lô

Ngày 19 – Sự Khích Lệ Và Sự Cầu Nguyện Của Phao-Lô

by SU Việt Nam
30 đọc

Sau khi giải thích sự hủy diệt những kẻ ác (2:1-12), Phao-lô khuyên người Tê-sa-lô-ni-ca đứng vững trên lời của Chúa. Tiếp theo ông yêu cầu họ cầu nguyện cho sự an toàn của sự rao truyền Phúc âm và những người làm công của nó.

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-3:5

13 Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. 14 Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng Tin Lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 15 Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi. 16 Nguyền xin chính Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, là Đấng đã yêu thương chúng ta, và đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành, 17 hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành.

(3) 1 Vả lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh, như thể ở trong anh em vậy, 2 lại hầu cho chúng tôi được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác; vì chẳng phải hết thảy đều có đức tin. 3 Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi Ác giả. 4 Về phần anh em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng anh em đang làm và sẽ làm những việc chúng tôi dặn biểu. 5 Nguyền xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến Đức Chúa Trời, và sự nhịn nhục của Đấng Christ!

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời đã chọn  người Tê-sa-lô-ni-ca để được cứu và nhận được sự vinh hiển của Đức Chúa Jêsus. Ông cũng cầu xin họ đứng vững trong đức tin, giữ vững Phúc Âm mà ông đã truyền cho, và giữ những sự giảng dạy về Phúc Âm. Sau đó, Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời ban cho họ hy vọng, sự an ủi và sức mạnh (2:13-17). Tiếp theo điều này, Phao-lô đề nghị người Tê-sa-lô-ni-ca cầu nguyện để lời Chúa được rao truyền nhanh chóng tới nhiều người hơn và để những người nghe Phúc Âm nhận được nó một cách tốt đẹp (3:1-5).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

3:3-5 Đức Chúa Trời thành tín đời đời. Bằng sự thành tín này Đức Chúa Trời sẽ khiến dân Ngài đứng vững và bảo vệ họ khỏi những kẻ ác. Ngài sẽ dẫn dắt tấm lòng của chúng ta đến với Ngài và khiến chúng ta trung tín trước Ngài. Vì thế đời sống chúng ta có thể khó khăn và đầy sự thử nghiệm, hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời, Đấng thành tín, và học biết làm thế nào có thể yêu thương như Đức Chúa Trời và chịu đựng như Đức Chúa Jêsus.

Đức Chúa Trời ban cho tôi bài học gì?

2:15 Để giữ vững không rúng động và giữ đức tin của chúng ta, thâm chí khi sự thử thách và bắt bớ xảy đến, chúng ta phải yên nghỉ một cách chắc chắn trên lời của Đức Chúa Trời hơn tất cả mọi điều. Cho dù tình thế như thế nào, đức tin bám chặt trên lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta giành được thắng lợi trong thử thách và dự phần vào sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

3:1-2 Phao-lô đề nghị cầu nguyện cho sự truyền bá Phúc Âm qua chức vụ của ông và để được giải  thoát khỏi những kẻ xấu xa. Ông cầu nguyện rằng đạo Chúa sẽ được truyền bá nhanh chóng (có sự tiến triển không bị cản trở) và được tôn trọng (bởi những người công nhận lẽ thật của nó và đi theo sự ban cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời). Vì không phải tất cả đều có đức tin. Phúc Âm không phải lúc nào cũng được đón nhận bằng đức tin; thực tế, nó thường khiêu khích sự thù địch một cách bạo lực.

3:5 Phao-lô cầu nguyện rằng người Tê-sa-lô-ni-ca sẽ được hướng dẫn đến với tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự kiên nhẫn của Đấng Christ, qua đó ông có ý nói hoặc là sự chịu đựng của Đấng Christ là gương mẫu cho các Cơ Đốc nhân hoặc là được Đấng Christ chia sẻ sự kiên nhẫn.

Cầu nguyện

Cám ơn Ngài đã lựa chọn chúng con, khiến chúng con nên thánh bởi Đức Thánh Linh và cứu chúng con qua đức tin nơi Đấng Christ.

Sau khi giải thích sự hủy diệt những kẻ ác (2:1-12), Phao-lô khuyên người Tê-sa-lô-ni-ca đứng vững trên lời của Chúa. Tiếp theo ông yêu cầu họ cầu nguyện cho sự an toàn của sự rao truyền Phúc âm và những người làm công của nó.

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-3:5

13 Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. 14 Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng Tin Lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 15 Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi. 16 Nguyền xin chính Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, là Đấng đã yêu thương chúng ta, và đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành, 17 hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành.

(3) 1 Vả lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh, như thể ở trong anh em vậy, 2 lại hầu cho chúng tôi được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác; vì chẳng phải hết thảy đều có đức tin. 3 Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi Ác giả. 4 Về phần anh em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng anh em đang làm và sẽ làm những việc chúng tôi dặn biểu. 5 Nguyền xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến Đức Chúa Trời, và sự nhịn nhục của Đấng Christ!

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô nói rằng Đức Chúa Trời đã chọn  người Tê-sa-lô-ni-ca để được cứu và nhận được sự vinh hiển của Đức Chúa Jêsus. Ông cũng cầu xin họ đứng vững trong đức tin, giữ vững Phúc Âm mà ông đã truyền cho, và giữ những sự giảng dạy về Phúc Âm. Sau đó, Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời ban cho họ hy vọng, sự an ủi và sức mạnh (2:13-17). Tiếp theo điều này, Phao-lô đề nghị người Tê-sa-lô-ni-ca cầu nguyện để lời Chúa được rao truyền nhanh chóng tới nhiều người hơn và để những người nghe Phúc Âm nhận được nó một cách tốt đẹp (3:1-5).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

3:3-5 Đức Chúa Trời thành tín đời đời. Bằng sự thành tín này Đức Chúa Trời sẽ khiến dân Ngài đứng vững và bảo vệ họ khỏi những kẻ ác. Ngài sẽ dẫn dắt tấm lòng của chúng ta đến với Ngài và khiến chúng ta trung tín trước Ngài. Vì thế đời sống chúng ta có thể khó khăn và đầy sự thử nghiệm, hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời, Đấng thành tín, và học biết làm thế nào có thể yêu thương như Đức Chúa Trời và chịu đựng như Đức Chúa Jêsus.

Đức Chúa Trời ban cho tôi bài học gì?

2:15 Để giữ vững không rúng động và giữ đức tin của chúng ta, thâm chí khi sự thử thách và bắt bớ xảy đến, chúng ta phải yên nghỉ một cách chắc chắn trên lời của Đức Chúa Trời hơn tất cả mọi điều. Cho dù tình thế như thế nào, đức tin bám chặt trên lời của Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta giành được thắng lợi trong thử thách và dự phần vào sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

3:1-2 Phao-lô đề nghị cầu nguyện cho sự truyền bá Phúc Âm qua chức vụ của ông và để được giải  thoát khỏi những kẻ xấu xa. Ông cầu nguyện rằng đạo Chúa sẽ được truyền bá nhanh chóng (có sự tiến triển không bị cản trở) và được tôn trọng (bởi những người công nhận lẽ thật của nó và đi theo sự ban cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời). Vì không phải tất cả đều có đức tin. Phúc Âm không phải lúc nào cũng được đón nhận bằng đức tin; thực tế, nó thường khiêu khích sự thù địch một cách bạo lực.

3:5 Phao-lô cầu nguyện rằng người Tê-sa-lô-ni-ca sẽ được hướng dẫn đến với tình yêu thương của Đức Chúa Trời và sự kiên nhẫn của Đấng Christ, qua đó ông có ý nói hoặc là sự chịu đựng của Đấng Christ là gương mẫu cho các Cơ Đốc nhân hoặc là được Đấng Christ chia sẻ sự kiên nhẫn.

Cầu nguyện

Cám ơn Ngài đã lựa chọn chúng con, khiến chúng con nên thánh bởi Đức Thánh Linh và cứu chúng con qua đức tin nơi Đấng Christ.

Bình Luận:

You may also like