Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Sự Dâng Hiến Của Một Bà Góa

Ngày 23 – Sự Dâng Hiến Của Một Bà Góa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 12:35-44

35 Đức Chúa Jêsus đang dạy dỗ trong đền thờ, bèn cất tiếng phán những lời nầy: Sao các thầy thông giáo nói Đấng Christ là con Đa-vít? 36 Chính Đa-vít đã cảm Đức Thánh Linh mà nói rằng: Chúa phán cùng Chúa tôi; Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch ngươi làm bệ dưới chân ngươi. 37 Vì chính Đa-vít xưng Ngài bằng Chúa, thì lẽ nào Ngài là con vua ấy? Đoàn dân đông vui lòng mà nghe Ngài. 38 Trong lúc dạy dỗ, Ngài lại phán rằng: Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ 39 muốn ngôi cao nhất trong các nhà hội cùng trong các đám tiệc, 40 nuốt các nhà đàn bà góa, mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài. Họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa. 41 Đức Chúa Jêsus ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dâng, coi dân chúng bỏ tiền vào thể nào. 42 Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền; cũng có một mụ góa nghèo kia đến bỏ hai đồng tiền ăn một phần tư xu. 43 Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ góa nghèo nầy đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. 44 Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn mụ nầy nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình.

 

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsusđã đưa ra sự xưng nhận của Đa-vít (Thi Thiên 110:1) làm gương. Ngài chỉ ra suy nghĩ hẹp hòi của mọi người – rằng Đức Chúa Jêsus chỉ là con người (hậu tự của Đa-vít; c.35-37). Rồi Đức Chúa Jêsus so sánh những việc làm sai trật của các thầy thông giáo với sự dâng hiến của bà góa nghèo để giải thích sự dâng hiến thật thực sự là gì. Các thầy thông giáo tỏ ra thanh khiết chỉ ở bên ngoài mà thôi, nhưng sự thật (thực tế), họ không tận hiến bản thân cho Đức Chúa Trời. Họ chỉ cố làm thỏa mãn lòng tham của mình bằng cách nuốt của cải của những bà góa nghèo. Ngược lại, bà góa nghèo đã dâng tất cả đồng xu làm của dâng để bày tỏ sự tận hiến thật (c.38-44).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.41 Đức Chúa Jêsus đã khen sự chân thành của tấm lòng bà góa nghèo, chứ không phải số tiền mà bà dâng làm của lễ. Thế gian đánh giá giá trị theo cách một người có nhiều của cải đến cỡ nào, nhưng Chúa nhìn tình trạng của tâm trí (tấm lòng) chứa của cải của một người. Chúng ta không đoán xét, đánh giá đức tin và sự dâng hiến của những người khác dựa trên số tiền dâng của họ phải không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.38-40 Vào thời đó, các thầy thông giáo được tôn trọng như là những người dạy với sự hiểu biết lớn. Tuy nhiên, thực tế, họ là những kẻ giả hình ăn nuốt người nghèo. Họ là những người bại hoại đã phủ nhận sự hiểu biết của họ bằng thái độ sống của mình. Vì họ cho là bản thân họ là những lãnh đạo, nên họ sẽ phải đối mặt với sự đoán xét kinh khiếp hơn.

Tham khảo

12:39 Nhiều thầy thông giáo tìm kiếm sự thừa nhận của công chúng bằng các cách thức qua y phục và những vị trí quan trọng của họ. Là những luật gia, họ bóc lột các bà góa trong khi giả vờ là ngoan đạo (Mác 12:40). Đối với Đức Chúa Jêsus, sự dâng hiến thật lên Đức Chúa Trời là sự quan tâm đến sự công bằng của xã hội.

12:42-44 haiđồng xu nhỏ. (tiếng Hy Lạp là lepta (số nhiều); lép-tơ là một đồng xu của người Do Thái có giá trị khoảng bằng 1/128 của đồng đơ-ni-ê, một ngày công của người lao động) có giá trị bằng một phần của một xen. Theo sự đánh giá của Đức Chúa Trời, bà góanghèo đã dâng nhiều hơn tất cả những người giàu có, vì bà đã dâng mọi thứ mình có, trong khi những người giàu chỉ dâng từ tiền dư bạc thừa của họ mà thôi.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con thờ phượng Ngài bằng tất cả những gì chúng con có!

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam.

Bình Luận:

You may also like