Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Bánh Thuộc Linh

Ngày 25 – Bánh Thuộc Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 16:21-36

21 Vậy, hằng buổi sớm mai mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn; khi mặt trời nắng nóng thì vật đó tan ra. 22 Đến ngày thứ sáu, dân sự lượm lương thực gấp hai; mỗi người hai ô-me. Các hội trưởng đến thuật lại cho Môi-se rõ. 23 Người đáp rằng: Ấy là lời Đức Giê-hô-va đã phán rằng: Mai là ngày nghỉ, tức ngày Sa-bát thánh cho Đức Giê-hô-va, hãy nướng món chi các ngươi muốn nướng, hãy nấu món chi các ngươi muốn nấu; hễ còn dư, hãy để dành đến sáng mai. 24 Dân sự bèn để dành cho đến sáng mai, y như lời Môi-se đã truyền; vật đó chẳng sanh mùi hôi hám và cũng chẳng hóa sâu chút nào. 25 Môi-se bèn nói rằng: Bữa nay hãy ăn đồ đó đi, vì là ngày Sa-bát của Đức Giê-hô-va; hôm nay các ngươi chẳng tìm thấy vật đó ở trong đồng đâu. 26 Các ngươi lượm trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát, sẽ chẳng có đâu. 27 Ngày thứ bảy, một vài người trong vòng dân sự ra đặng lượm lấy, nhưng tìm chẳng thấy chi hết. 28 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp ta cho đến chừng nào? 29 Hãy suy nghĩ rằng Đức Giê-hô-va đã cho các ngươi ngày Sa-bát; vậy nên, đến ngày thứ sáu Ngài lại cho các ngươi lương thực đủ hai ngày. Trong ngày thứ bảy, mỗi người phải ở yên chỗ mình, chớ ai ra khỏi nhà. 30 Thế thì, ngày thứ bảy dân sự đều nghỉ ngơi. 31 Nhà Y-sơ-ra-ên đặt tên lương thực nầy là ma-na; nó giống như hột ngò, sắc trắng, mùi như bánh ngọt pha mật ong.32 Môi-se nói rằng: Lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn như vầy: Hãy đổ đầy một ô-me ma-na, đặng lưu truyền trải các đời, hầu cho thiên hạ thấy thứ bánh ta đã cho các ngươi ăn nơi đồng vắng, khi ta rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 33 Môi-se lại nói cùng A-rôn rằng: Hãy lấy một cái bình đựng đầy một ô-me ma-na, để trước mặt Đức Giê-hô-va, đặng lưu truyền các đời.34 A-rôn bèn để bình đó trước sự chứng cớ, hầu cho được lưu truyền y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 35 Dân Y-sơ-ra-ên ăn ma-na trải bốn mươi năm, cho đến khi vào bờ cõi xứ Ca-na-an, là xứ có người ta ở.36 Vả, ô-me là một phần mười của ê-pha.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên ở trong hoang mạc một ngày nghỉ ngơi. Vì điều này, Ngài khiến họ lượm gấp đôi số ma-na so với thường lệ vào ban ngày trước ngày Sa-bát, và số ma-na này không bị thối rữa. Tuy nhiên, cũng lúc này, có những người đã không nghe theo Môi-se và cố lượm ma-na vào ngày Sa-bát (c.21-30).

Môi-se lấy một bình ma-na và đặt trước Bảng Chứng Ước. Việc này được làm để không quên Chúa, Đấng thành tín cung ứng bánh hàng ngày (c.31-36).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.32-35 Với mục đích dạy con cháu của Y-sơ-ra-ên về các công việc của Ngài, Đức Chúa Trời đã khiến họ giữ mẫu vật ma-na cho những thế hệ tương lai. Chúng ta đang thực hiện việc chuẩn bị nào để truyền cho con cái chúng ta thông điệp cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta?

Ngài ban cho tôi bài học gì?               

C.21-30 Dân Y-sơ-ra-ên phải lượm gấp đôi số ma-na so với thường lệ vào ngày trước ngày Sa-bát, và không đi lượm một chút nào vào ngày Sa-bát. Dầu vậy, có một số người đã đi lượm vào ngày Sa-bát, cho dù đã được bảo là sẽ không có ma-na để lượm vào ngày đó. Ngày Sa-bát, khi họ không làm việc nhưng vẫn có lương thực, là một ngày để họ hát ngợi khen và xưng nhận rằng không phải nhờ nỗ lực riêng của họ mà họ lượm thức ăn trong sáu ngày đã qua, nhưng rằng Đức Chúa Trời đã trở thành bánh của họ. Tuy thế, một số người đã quyết định sống bắng sức riêng của mình, thậm chí vào ngày đó. Chúng ta có đang ăn bánh đức tin, thứ nuôi dưỡng tâm linh chúng ta cũng bằng sự nhiệt huyết mà chúng ta tìm kiếm thức ăn bổ dưỡng cho thân thể chúng ta, hay không?

Tham khảo

16:24 Sự tương phản giữa ma-na mà dân sự giữ cho đến sáng cho những ngày sau (c.20) và những gì họ giữ cho ngày Sa-bát (không bị thối rữa và sâu bọ) minh họa rằng điều kiện của ma-na được kiểm soát, như đời sống của họ phải sống theo lời của Chúa (xem c.28). 

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con dựa vào Ngài bằng đức tin rằng Ngài sẽ cung ứng cho chúng con bánh hàng ngày.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 28-30

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like