Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Lễ Bánh Không Men Và Việc Biệt Ra Thánh Các Con Đầu Lòng

Ngày 17 – Lễ Bánh Không Men Và Việc Biệt Ra Thánh Các Con Đầu Lòng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 13:1-16

1 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2 Trong vòng dân Y-sơ-ra-ên bất luận người hay vật, hãy vì ta biệt riêng ra thánh mọi con đầu lòng; bởi con đầu lòng thuộc về ta. 3 Môi-se nói cùng dân sự rằng: Hãy kỷ niệm ngày nầy, vì là ngày Đức Giê-hô-va dùng tay quyền năng rút các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ; nên chớ ai ăn bánh có men. 4 Ngày nay, nhằm tháng lúa trỗ, các ngươi ra đi. 5 Vậy khi nào Đức Giê-hô-va đưa ngươi vào bờ cõi xứ dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít rồi, là một xứ đượm sữa và mật, và là xứ Ngài đã thề cùng tổ phụ sẽ ban cho ngươi, thì đến trong tháng nầy hãy giữ lễ thánh đó. 6 Trong bảy ngày hãy ăn bánh không men; đến ngày thứ bảy sẽ có lễ kính Đức Giê-hô-va. 7 Phải ăn bánh không men trong bảy ngày; khắp cả địa hạt ngươi sẽ không thấy bánh có men, hoặc men tại nơi ngươi nữa. 8 Trong ngày đó hãy giải nghĩa cho con trai ngươi rằng: Ấy vì việc Đức Giê-hô-va làm cho ta, khi ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 9 Điều đó sẽ làm một dấu hiệu nơi tay ngươi, làm một kỷ niệm ghi nơi trán ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 10 Hằng năm, đến kỳ, ngươi phải giữ lễ nầy. 11 Khi Đức Giê-hô-va đã đưa ngươi vào bờ cõi xứ Ca-na-an, như Ngài đã thề cùng ngươi, và tổ phụ ngươi, khi Ngài đã ban xứ đó cho rồi, 12 thì hãy đem dâng cho Đức Giê-hô-va những con trưởng nam cùng cả con đầu lòng đực của súc vật ngươi, vì chúng nó đều sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va. 13 Nhưng mỗi con lừa đầu lòng, ngươi phải bắt chiên con hay là dê con mà chuộc; bằng không, ngươi hãy vặn cổ nó. Ngươi cũng chuộc mọi trưởng nam trong vòng con trai ngươi. 14 Vả, một mai con trai ngươi hỏi rằng: Điều đó có ý nghĩa chi? thì hãy đáp rằng: Ấy vì cớ Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là nhà nô lệ; 15 và khi Pha-ra-ôn cứng lòng không tha chúng ta đi, Ngài bèn giết hết các con đầu lòng trong xứ đó, từ con trưởng nam người ta cho đến con đầu lòng súc vật. Vì cớ đó, ta dâng tế cho Đức Giê-hô-va mọi con đực sanh đầu lòng, và ta chuộc con trưởng nam trong vòng con trai ta. 16 Ấy sẽ làm một dấu hiệu nơi tay ngươi, và ấn chí nơi trán giữa cặp mắt ngươi, để nhắc cho nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

Suy ngẫm và hiểu

 Đức Chúa Trời đã ban hai quy định cho dân Y-sơ-ra-ên, những người vừa thoát khỏi Ai Cập. Thứ nhất, Ngài ra lệnh rằng cho dù là con vật hay người, tất cả các con đầu lòng phải dâng lên Đức Chúa Trời, bởi vì tất cả các con đầu lòng thuộc về Ngài. Thứ hai, Ngài ra lệnh cho họ phải giữ bảy ngày trong tháng thứ nhất hàng năm làm Lễ Bánh Không Men, trong thời gian đó chỉ nên ăn bánh không men. Đức Chúa Trời lặp lại mệnh lệnh rằng hai quy định này không những phải giữ cẩn thận, mà chúng còn phải được dạy kỹ càng cho thế hệ kế tiếp, để chúng cũng giữ chúng nữa (c.1-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-10 Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên, những người mới thoát khỏi Ai Cập phải giữ Lễ Bánh Không Men. Cùng với mạng lệnh dâng con đầu lòng, điều này có nghĩa là họ phải nhớ sự giải cứu của Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình và để cho sự kiện đó thành nguồn của sự sống. Ngay cả ngày nay, Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta nhớ ân điển của sự cứu chuộc mà chúng ta đã nhận được và sống đời sống xứng đáng với sự cứu chuộc.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7 Trong thời gian Lễ Bánh Không Men, không một chút men nào được thấy trên toàn lãnh thổ Y-sơ-ra-ên. Điều này là bởi vì men tượng trưng cho sự xấu xa và hư hoại quên mất ân điển. Men của sự xấu xa gia tăng khi ân điển của Đức Chúa Trời bị quên lãng. Hãy suy ngẫm về sự ghi nhớ ân điển qua việc liên tục suy ngẫm lời Chúa, và bởi sự ghi nhớ đó mà hãy đạt được sức mạnh trên hành trình của đức tin thánh khiết.

Tham khảo

13:5 Phần hướng dẫn của c.2-16 tập trung vào thời kỳ khi Chúa đưa dân Y-sơ-ra-ên vào vùng đất của người Ca-na-an (cả c.11). Với câu được lặp lại rằng Chúa đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập “bằng cánh tay quyền năng” (xem c.3), Môi-se khích lệ dân Y-sơ-ra-ên nhìn thấy rằng sự trung tín với hai luật này là một phần của việc được tạo nên nhằm kính sợ Chúa, chứ không phải các dân cư ngụ trong xứ.

Cầu nguyện:  Xin hãy giúp chúng con nhớ rõ ân điển của Ngài thông qua sự suy ngẫm một cách chân thành về lời Chúa và sống đời sống biết ơn vì Ngài là Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Phục Truyền Luật Lệ Ký 1-4

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like