Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Những Quy Định Của Lễ Vượt Qua Và Tiệc Bánh Không Men

Ngày 14 – Những Quy Định Của Lễ Vượt Qua Và Tiệc Bánh Không Men

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 12:1-20

1Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng:2 Tháng nầy định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. 3 Hãy nói cho toàn hội chúng Y-sơ-ra-ên rằng: Đến ngày mồng mười tháng nầy, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. 4 Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người; và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. 5 Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tì vít chi, 6 đoạn để dành cho đến ngày mười bốn tháng nầy; rồi cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sẽ giết nó, vào lối chiều tối. 7 Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. 8 Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng. 9 Chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả và đầu, giò, với bộ lòng. 10 Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai; nếu còn lại, hãy thiêu đi. 11 Vậy, ăn thịt đó, phải như vầy: Dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả; ấy là lễ Vượt qua của Đức Giê-hô-va. 12 Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật; ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô; ta là Đức Giê-hô-va. 13 Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu; khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. 14 Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm; trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời.15 Trong bảy ngày phải ăn bánh không men: vừa đến ngày thứ nhứt, hãy dẹp men khỏi nhà đi; vì hễ ai ăn bánh có men từ ngày thứ nhứt cho đến ngày thứ bảy, thì sẽ bị truất ra khỏi Y-sơ-ra-ên. 16 Ngày thứ nhứt, sẽ có một sự nhóm hiệp thánh; qua ngày thứ bảy các ngươi cũng sẽ có một sự nhóm hiệp thánh nữa. Trong mấy ngày đó chẳng nên làm công việc chi, chỉ lo sắm đồ ăn cho mỗi người cần ăn mà thôi. 17 Vậy, các ngươi hãy giữ lễ bánh không men, vì chánh ngày đó ta rút quân đội các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô; nên chi, trải các đời phải giữ ngày đó như một lễ lập ra đời đời. 18 Ngày mười bốn tháng giêng, chiều lại, các ngươi sẽ ăn bánh không men cho đến chiều ngày hai mươi mốt tháng đó. 19 Trong bảy ngày không nên còn thấy men tại nhà các ngươi; vì bất luận người ngoại bang hay là người bổn xứ, hễ ai ăn bánh có men sẽ bị truất khỏi hội chúng Y-sơ-ra-ên. 20 Chớ nên ăn bánh có men; khắp nơi các ngươi ở đều phải ăn bánh không men.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời phán với dân Y-sơ-ra-ên rằng tháng khi tai vạ cuối cùng xảy ra ở Ai Cập, và khi dân Y-sơ-ra-ên thoát được, sẽ là tháng đầu tiên của năm của người Y-sơ-ra-ên. Sau đó Ngài phán bảo họ bắt chiên, đủ để cho số người trong mỗi gia đình ăn, và bôi huyết của con sinh tế lên các bên và phía trên của khung cửa. Vào ngày mười bốn, tất cả những con chiên sẽ được quay trên lửa và được ăn lấy. Đức Chúa Trời hứa rằng tai vạ của sự chết sẽ vượt qua những ngôi nhà có huyết của con chiên trên cửa của họ, và hướng dẫn người Y-sơ-ra-ên giữ ngày này làm ngày kỷ niệm (Lễ Vượt Qua) (c.1-14). Tiếp theo, Đức Chúa Trời ra lệnh cho họ ăn bánh không men trong bảy ngày sau Lễ Vượt Qua, ghi nhớ và chúc tụng Đức Chúa Trời, Chúa của sự giải cứu (c.15-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.7, 12, 13 Đức Chúa Trời chỉ cứu những người ngụ trong ngôi nhà có bôi huyết của một con chiên. Thậm chí bây giờ, chỉ những người coi thế gian là ngu dại, những người tin Phúc Âm, và những người vâng lời, mới được cứu.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-4 Một con chiên của Lễ Vượt Qua phải được chuẩn bị cho mỗi một gia đình. Tương tự như vậy, mỗi một chúng ta cần Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng ta không thể được cứu bởi đức tin của ai đó. Cho dù cha mẹhoặc người bạn đời của chúng ta có là những người có đức tin lớn đến đâu, sự cứu chuộc là một điều cần phải có được qua mối quan hệ cá nhân và gần gũi giữa cá nhân chúng ta và Đức Chúa Jêsus.

Tham khảo

12:13 Do Chúa đã chỉ rõ trong những tai vạ trước rằng Ngài có thể phân biệt giữa người Ai Cập và người Y-sơ-ra-ên (ví dụ, 8:22; 9:4), huyết bôi trên cửa nhà của người Y-sơ-ra-ên là để vừa là dấu hiệu rằng họ là một phần dân sự của Chúa và cũng là dấu ấn hoặc phương tiện để sử dụng sự bảo vệ của Chúa khỏi tai vạ (xem  cả 12:21-23).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con đi theo Ngài, ghi nhớ sự cứu chuộc của Chiên Con Jêsus, cho tới ngày được yên nghỉ thực sự.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Dân Số Ký 28-30

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like