Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Việc Cho Bốn Ngàn Người Ăn Vời Bảy Cái Bánh Và Vài Con Cá

Ngày 23 – Việc Cho Bốn Ngàn Người Ăn Vời Bảy Cái Bánh Và Vài Con Cá

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 8:1-13

1 Trong những ngày đó, lại có một đoàn dân đông tụ họp và họ không có gì để ăn, nên Đức Chúa Jêsus gọi các môn đồ đến và bảo: 2 “Ta cảm thương đoàn dân nầy, vì họ đã ở với Ta ba ngày và bây giờ không có gì ăn cả. 3 Nếu Ta để họ bụng đói ra về, chắc họ sẽ xỉu dọc đường vì trong họ có một số người từ những nơi xa đến.” 4 Môn đồ thưa rằng: “Giữa nơi hoang mạc nầy, làm sao có thể kiếm đủ bánh cho họ ăn?” 5 Ngài hỏi: “Các con có bao nhiêu bánh?” Họ thưa: “Có bảy cái.” 6 Ngài truyền cho đoàn dân ngồi xuống đất; lấy bảy cái bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra trao cho các môn đồ để phân phát cho dân chúng. 7 Các môn đồ cũng có mấy con cá nhỏ; Đức Chúa Jêsus tạ ơn, rồi cũng truyền đem phân phát như vậy. 8 Ai nấy đều ăn no nê và họ thu lại được bảy giỏ đầy những mẩu bánh thừa. 9 Số người ăn khoảng chừng bốn nghìn người. Đức Chúa Jêsus cho dân chúng về, 10 còn Ngài lập tức xuống thuyền cùng các môn đồ đi sang vùng Đa-ma-nu-tha. 11 Có mấy người Pha-ri-si đến và tranh luận với Ngài, họ xin Ngài một dấu lạ từ trời để thử Ngài. 12 Đức Chúa Jêsus thở than trong lòng rằng: “Tại sao thế hệ nầy lại tìm kiếm dấu lạ? Thật, Ta bảo các ngươi, sẽ chẳng có một dấu lạ nào được ban cho thế hệ nầy cả.” 13 Rồi Ngài rời họ, trở lại thuyền và sang bờ bên kia.

Suy ngẫm và hiểu

Lần này, trong địa phận của người ngoại, Đức Chúa Jêsus đã cho một đám đông ăn bằng bảy cái bánh và vài con cá. Điều này cho thấy Đức Chúa Jêsus không chỉ là Cứu Chúa của người Do Thái mà thôi, nhưng Ngài cũng là Cứu Chúa của cả người ngoại nữa (c.1-10).

Người Pha-ri-si đã đến với Đức Chúa Jêsus và khiêu khích Ngài chứng minh Ngài là tiên tri mà Đức Chúa Trời đã sai đến bằng một dấu lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã biết họ chẳng tìm kiếm dấu lạ để tin, vì thế Ngài không nghe theo yêu cầu của họ (c.11-13).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.6-10 Đức Chúa Jêsus đã chuẩn bị một bữa tiệc dư dật trong hoang mạc hoang vu từ bảy cái bánh và vài con cá. Đặc biệt, bữa tiệc này là dành cho người ngoại; Đức Chúa Jêsus đã cho họ ăn cũng như cho người Do Thái ăn. Điều này cho thấy Ngài là Cứu Chúa, Đấng sẽ ban Nước Trời cho cả người ngoại lẫn người Do Thái. Ngày nay, liệu sự thiếu thốn và sự đau đớn của họ có ở trong đời sống của chúng ta không? Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ân điển dư dật của Ngài trong việc chuẩn bị một bữa tiệc ở một nơi hoang vu.

Đức Chúa Jêsus đã thở dài vì những người Pha-ri-si tìm kiếm dấu lạ, nhưng Ngài không cho họ xem bất kỳ dấu lạ nào. Họ đã không nhận biết Đức Chúa Jêsus là ai, dù chứng kiến rất nhiều phép lạ Ngài làm. Họ là những kẻ gian ác, không ngừng nỗ lực để thử Ngài. Chúng ta hãy nhìn vào đời sống của mình và tra xét xem có phải chúng ta cũng không tin, dù thực tế là Chúa đã tuôn đổ ân điển của Lời Ngài cho chúng ta hàng ngày không. Chúng ta đã tìm kiếm những dấu lạ ở nơi khác phải không? Nếu có, Chúa sẽ thở dài về chúng ta.

Tham khảo   

8:4 Các môn đồ có lẽ nhớ lại phép lạ trước đó của Đức Chúa Jêsus về việc cho 5,000 người ăn (xem 6:31-44; 8:19-20; cũng lưu ý đến từ “lại,” (c.1). Tuy nhiên, theo c.17 và c.32-33, họ luôn cố thủ khuôn khổ giới hạn về sự đề cập của chính họ (so sánh với Thi Thiên 81:10–13).

8:11 Người Pha-ri-si yêu cầu được ban cho một dấu lạ từ trời – không chỉ là một dấu lạ, mà còn là dấu lạ có tính thuyết phục từ Đức Chúa Trời nữa, để xác nhận rằng lời hứa được ứng nghiệm. Tuy nhiên, yêu cầu được ban một dấu lạ của họ loại trừ ra một yêu cầu thiết yếu mà Đức Chúa Jêsus đưa ra: một tấm lòng thay đổi tận gốc rễ. 

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, cảm tạ Ngài vì những dấu lạ mà Ngài bày tỏ cho chúng con trong Lời Ngài. Xin hãy giúp chúng con chia sẻ ân điển này cho những người khác.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 24-26 

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like