Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Đấng Trung Bảo Của Giao Ước Mới

Ngày 12 – Đấng Trung Bảo Của Giao Ước Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 8: 1-13

1 Điểm chính yếu mà chúng ta đang nói là: Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm cao quý, ngồi bên phải ngai của Đấng Tôn Nghiêm ở trên trời, 2 là người phục vụ trong nơi thánh, là đền tạm thật, do Chúa dựng lên chứ không phải do con người. 3 Tất cả thầy tế lễ thượng phẩm được lập lên là để dâng lễ vật và sinh tế; do đó, thầy tế lễ thượng phẩm nầy cũng cần phải dâng vật gì. 4 Nếu Ngài còn ở dưới đất, thì Ngài chẳng phải là thầy tế lễ, vì ở dưới đất có những thầy tế lễ dâng lễ vật theo luật pháp dạy. 5 Sự phục vụ của họ là mô phỏng và là cái bóng của những thực thể trên trời; vì khi Môi-se sắp dựng đền tạm thì được Đức Chúa Trời phán dặn: “Hãy cẩn thận, làm mọi việc theo kiểu mẫu đã chỉ cho con trên núi.” 6 Nhưng bây giờ Đấng Christ đã nhận lãnh một chức vụ cao trọng hơn, vì Ngài là Đấng Trung Gian của giao ước tốt hơn, bởi giao ước ấy được lập lên trên lời hứa tốt hơn. 7 Vì nếu giao ước thứ nhất đã hoàn hảo rồi thì không cần lập giao ước thứ hai. 8 Nhưng Đức Chúa Trời khiển trách dân Do Thái khi Ngài phán: “Nầy, những ngày đến, khi Ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa,9 Không giống như giao ước Ta đã lập với các tổ phụ họ, trong ngày Ta cầm tay họ dẫn ra khỏi Ai Cập. Vì họ không trung tín giữ giao ước Ta, nên Ta bỏ mặc họ,” Chúa phán vậy. 10 Chúa lại phán: “Đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên:  sau những ngày đó, Ta sẽ đặt luật pháp Ta trong trí họ, và ghi tạc vào lòng họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, và họ sẽ làm dân Ta. 11 Họ sẽ không phải dạy bảo đồng bào và anh em mình rằng: ‘Hãy nhận biết Chúa.’ Vì tất cả đều sẽ biết Ta, từ người nhỏ nhất cho đến người lớn nhất.12 Vì Ta sẽ tỏ lòng thương xót đối với sự gian ác của họ, và không còn ghi nhớ tội lỗi họ nữa.”

13 Đã gọi là giao ước mới thì Ngài đã kể giao ước trước là cũ; điều gì lỗi thời, cũ kỹ chẳng bao lâu sẽ tiêu mất đi.

Suy ngẫm và hiểu

Việc Đức Chúa Jêsus quyền năng hơn những thầy tế lễ thượng phẩm người Lê-vi khác được bày tỏ ngay cả ở nơi những thầy tế lễ thượng phẩm thực hiện chức việc của mình. Những thầy tế lễ thượng phẩm dâng những của lễ trong một đền tạm trên đất, chỉ là bản sao và hình bóng của đền thánh ở trên trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời và thực hiện các nhiệm vụ của một thầy tế lễ thượng phẩm ở trong đền thờ thánh khiết nhất – thiên đàng (c.1-5).

Giống như nhiệm vụ của thầy tế lễ thượng phẩm, việc Đức Chúa Jêsus làm lớn hơn nhiều so với những công việc những thầy tế lễ thượng phẩm khác thực hiện, giao ước được thiết lập qua Đức Chúa Jêsus tốt hơn nhiều so với những giao ước lập ra trước đó. Giao ước này, được ghi khắc vào lòng chúng ta, cho phép chúng ta đến trước Đức Chúa Trời bằng chính con người chúng ta, không qua huyết của động vật, nhưng bằng đức tin (c.6-13).  

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Jêsus Christ hành động với tư cách là Thượng Đế của thiên đàng, tại vị trí quyền năng ở bên hữu ngai của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 110:1). Là Chúa của cõi tạo vật, Ngài ở nơi vinh quang thuộc về Ngài và thực hiện công việc của Ngài. Vì vậy, nhờ Đấng Christ, bây giờ chúng ta có thể một cách dạn dĩ đến trước ngôi vinh quang, dâng sự thờ phượng và giãi bày những nhu cầu của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-13 Giao ước mới mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đã được đảm bảo cho những người tin. Nó cho phép chúng ta nhận được sự tha thứ hoàn toàn các tội lỗi của chúng ta. Có còn phần nào bạn vẫn bị trói buộc bởi những cách cũ, thay vì việc Đức Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta một lời hứa mới, hay không? Hãy chắc chắn rằng bạn không bị điều khiển bởi luật lệ cũ không có chút hiệu quả nào.

Tham khảo

8:3 Những thầy tế lễ thượng phẩm dâng các của lễ tạ ơn và của lễ hy sinh vì tội lỗi; Đức Chúa Jêsus là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm dâng một của lễ hy sinh, mà Ngài làm trong đền thờ thực sự thuộc về trời (c. 2; xem 9:11–14, 23–28; 10:12–14). 8:4 Đức Chúa Jêsus không thể phục vụ trong đền tạm trên đất, vì Luật Pháp yêu cầu dòng dõi Lê-vi/A-rôn (7:11–19).

8:5 Đền tạm trên đất (cái lều), trong đó chức vụ thầy tế lễ người Lê-vi phục vụ, chỉ là một bản sao nhỏ hơn của hình mẫu ở trên trời, đã được chỉ cho Môi-se (Xuất Ai Cập 25:40). 8:13 Giao ước mới khiến cho giao ước thứ nhất (Tiếng Hy Lạp palaioō, ở đây dịch là đã lỗi thời) – quá cũ đến mức nó trở nên như một người tuổi quá cao (Tiếng Hy Lạp gēraskō, ở đây dịch là trở nên già nua) và vì vậy gần mất đi (đến lúc tan biến đi).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sống theo giao ước mới, với lòng biết ơn vì ân điển, điều cho phép chúng con kêu cầu với Đức Chúa Trời với một tấm lòng mới.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Tít 1-3, Phi-lê-môn

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like