Home Dưỡng Linh Ngày 10 – Quyền Năng Của Một Cuộc Sống Không Thể Hủy Hoại Được

Ngày 10 – Quyền Năng Của Một Cuộc Sống Không Thể Hủy Hoại Được

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 7:11-19

11 Nếu chức tế lễ Lê-vi có thể đạt được sự toàn hảo (vì trên căn bản của chức tế lễ ấy mà luật pháp được ban cho dân chúng), thì tại sao còn cần phải lập lên một thầy tế lễ khác, theo ban Mên-chi-xê-đéc chứ không theo ban A-rôn? 12 Chức tế lễ đã thay đổi thì luật pháp cũng cần phải thay đổi. 13 Vì Đấng mà những lời đó nói đến lại thuộc một bộ tộc khác, và trong bộ tộc đó chưa từng có ai phục vụ nơi bàn thờ. 14 Vì rõ ràng Chúa chúng ta sinh ra từ Giu-đa, một bộ tộc mà Môi-se không nói gì về chức tế lễ. 15 Điều nầy càng rõ hơn, khi chúng ta thấy một thầy tế lễ khác được lập lên, giống như Mên-chi-xê-đéc, 16 là thầy tế lễ không theo luật của điều răn loài người, mà theo quyền năng của sự sống bất diệt. 17 Vì có lời làm chứng cho Ngài rằng: “Con làm thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc.” 18 Như vậy, một mặt điều răn cũ bị để qua một bên vì yếu kém và vô hiệu 19 (bởi luật pháp không thể khiến điều gì toàn hảo được); mặt khác, có một niềm hi vọng tốt hơn được ban cho, để qua đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời.

Suy ngẫm và hiểu

 Những thầy tế lễ người Lê-vi không trọn vẹn không thể làm cho dân sự của họ trọn vẹn, vì thế Đức Chúa Trời ban một thầy tế lễ vĩ đại hơn không phải từ người Lê-vi. Người đó là Đức Chúa Jêsus, một phần của chi phái Giu-đa (c.11-14). Đức Chúa Jêsus một thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc, và đã trở thành một thầy tế lễ có quyền năng của sự sống đời đời, không giống những thầy tế lễ người Lê-vi, những người trở thành những thầy tế lễ nhờ huyết. Vì thế những thầy tế lễ người Lê-vi không thể khiến nhân loại trưởng thành hoặc trở nên trọn vẹn, nhưng Đức Chúa Jêsus, Thầy Tế Lễ đời đời thì có thể (c.15-19).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.12 Đức Chúa Jêsus Christ không thay đổi hoặc điều chỉnh các phần của luật pháp cũ, Ngài làm mới nó hoàn toàn. Vì thế, chúng ta, những người ở trong Đấng Christ không còn cần phải bám theo luật pháp cũ nữa.

C.13-17 Đức Chúa Jêsus Christ một thầy tế lễ thượng phẩm với quyền năng của sự sống không thể bị hủy hoại, vượt quá những giới hạn của xác thịt và luật pháp. Như vậy, chức vụ của Đức Chúa Jêsus sẽ không bao giờ chấm dứt. Những thầy tế lễ sau A-rôn tất cả đã chết, nhưng Chúa của chúng ta đã sống lại từ kẻ chết và làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời. Chúng ta hãy có đức tin nơi quyền năng của sự sống đời đời, và bằng đức tin hãy chăm xem Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời của chúng ta.

Tham khảo

7:11–28 Đức Chúa Jêsus so với Mên-chi-xê-đéc. Luật của Môi-se không thể khiến người ta nên trọn vẹn, do nó được một loạt những thầy tế lễ đầy tội lỗi, hay chết thực hiện. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus là lời thề ước được Đức Chúa Trời thiết lập đời đời làm Thầy Tế Lễ Thánh Khiết/ Con, cho phép những môn đồ của Ngài đến gần Đức Chúa Trời trên nền tảng thân vị và công việc của Ngài.

7:13–14 Đức Chúa Jêsus là từ chi phái Giu-đa, chứ không phải chi phái làm thầy tế lễ người Lê-vi. Tuy vậy, Ngài đủ tư cách làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đời đời bởi vì Ngài là Đấng Mê-si-a dòng dõi vua Đa-vít, được gọi là Chúa, Thầy Tế Lễ theo ban thầy tế lễ Mên-chi-xê-đéc của Đấng Mê-si-a (Thi Thiên 110:1, 4). 

Cầu nguyện: Chúng con ngợi khen Ngài, Chúa ôi, vì đã ban cho chúng con hy vọng lớn hơn bằng cách trở nên sinh tế cho chúng con trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Ti-mô-thê 4-6Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like