Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Đấng Christ, Cái Neo Của Linh Hồn

Ngày 08 – Đấng Christ, Cái Neo Của Linh Hồn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 6:9-20

9 Thưa anh em yêu dấu, dù nói thế, nhưng chúng tôi vẫn tin chắc về những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc đi chung với sự cứu rỗi. 10 Vì Đức Chúa Trời không phải là bất công mà quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã bày tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ, và vẫn còn đang phục vụ nữa. 11 Nhưng chúng tôi mong ước rằng mỗi người trong anh em cứ bày tỏ lòng nhiệt thành như vậy để giữ vững niềm hi vọng cho đến cuối cùng; 12 đến nỗi anh em không lười biếng, nhưng cứ bắt chước những người bởi đức tin và lòng kiên nhẫn mà hưởng được lời hứa.  

13 Khi Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham, vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình mà thề với ông rằng: 14 “Chắc chắn Ta sẽ ban phước cho con và khiến dòng dõi con gia tăng bội phần.” 15 Áp-ra-ham đã kiên nhẫn đợi chờ như vậy, nên mới nhận được điều đã hứa. 16 Thật vậy, người ta thường lấy danh một đấng lớn hơn mình mà thề, và mọi cuộc tranh chấp kết thúc với một lời thề để xác định. 17 Cũng vậy, khi Đức Chúa Trời muốn bày tỏ rõ ràng hơn cho những người thừa hưởng lời hứa biết được mục đích không thay đổi của Ngài, thì Ngài xác nhận bằng một lời thề; 18 để nhờ hai điều chẳng thay đổi đó — hai điều ấy Đức Chúa Trời không thể nói dối — mà chúng ta là những người chạy đến ẩn náu nơi Ngài, được sự an ủi lớn và nắm chắc niềm hi vọng đã đặt trước mặt mình. 19 Chúng ta giữ niềm hi vọng nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng, chắc chắn và thấu vào phía trong màn, 20 là nơi Đức Chúa Jêsus, Đấng Tiên Phong, đã bước vào vì chúng ta, và đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Suy ngẫm và hiểu

Chúng ta không cần phải lo lắng hoặc lo ngại về sự cứu chuộc của chúng ta khi dường như một số người không nhận được sự cứu chuộc khi họ tin nơi Đức Chúa Jêsus: đáng ngờ là liệu họ có tin hay không (c. 4-8). Điều này là bởi vì tất cả chúng ta cần làm là giữ đức tin của chúng ta cho đến cùng và tin nơi lời hứa cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham rằng hậu tự của ông sẽ nhân bội, và qua sự chờ đợi một cách kiên trì, Áp-ra-ham đã thấy lời hứa được làm thành. Tương tự, nếu chúng ta tin nơi lời hứa về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời, và cũng kiên trì, chúng ta sẽ nhận được lời hứa của Ngài (c.9-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.16-18 Đức Chúa Trời không nói dối về lời hứa của Ngài, vì thế lời hứa của Ngài sẽ phải được làm thành trong sự thành tín của Ngài. Vì vậy, do chúng ta tin Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta, chúng ta sẽ được an ủi. Chúng ta hãy nắm chắc lấy lời hứa này, và không từ bỏ đời sống đức tin, tình yêu thương và niềm hy vọng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-12 Cộng đồng của chúng ta tất cả phải phục vụ lẫn nhau bằng tình yêu dành cho Chúa. Đây là một lối sống đúng đắn của những người sẽ được thừa hưởng lời hứa của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

6:10 Bằng cớ được ban cho vì sự tin tưởng của trước giả trong sự cứu rỗi các độc giả của ông (c.9; so sánh 10:32–34), bao gồm bông trái tốt của việc phục vụ của họ (việc làm) và tình yêu thương của các thánh đồ (xem 3:1; 13:24).

6:17–18 Hai việc không thay đổi được lời hứa/mục đích của Đức Chúa Trời và lời thề của Ngài. Bản tính của Đức Chúa Trời là thánh khiết, và Ngài không nói dối. Vì thế việc công bố lời hứa của Ngài là chắc chắn, và hai lần chắc chắn khi kết hợp với lời thề của Ngài. Điều này khích lệ mỗi người nắm chắc (xem 4:14) niềm hy vọng (3:6; 6:11; 7:19; 10:23) vào những lời hứa của Đức Chúa Trời. 

Cầu nguyện: Chúng con ngợi khen Ngài, hỡi Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng con lời hứa về sự sống đời đời và Đức Chúa Jêsus, Đấng hướng dẫn đường lối của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Tê-sa-lô-ni-ca 1-3

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like