Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Hãy Tiếp Tục Trưởng Thành

Ngày 07 – Hãy Tiếp Tục Trưởng Thành

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 5:11- 6:8

11 Chúng tôi có nhiều điều cần nói về vấn đề nầy nhưng rất khó giải thích, vì anh em đã trở nên chậm hiểu. 12 Đáng lẽ, bây giờ anh em phải làm thầy rồi; thế mà anh em vẫn cần người ta dạy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời cho anh em. Anh em vẫn còn phải uống sữa thay vì dùng thức ăn đặc. 13 Ai chỉ uống sữa thì chưa hiểu đạo công chính, vì còn thơ ấu. 14 Nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành, là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ.

6  1 Vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về đạo Đấng Christ mà tiến tới sự trưởng thành; đừng đặt lại những vấn đề nền tảng nữa, như: sự ăn năn các công việc chết, đức tin nơi Đức Chúa Trời, 2 sự dạy dỗ về các báp-têm, sự đặt tay, sự sống lại từ cõi chết và sự phán xét đời đời. 3 Nếu Đức Chúa Trời cho phép thì chúng ta sẽ làm điều đó. 4 Vì những người đã được soi sáng một lần, đã từng nếm sự ban tặng từ trời, đã dự phần về Đức Thánh Linh, 5 đã nếm sự tốt đẹp của lời Đức Chúa Trời, và quyền năng của thời đại sẽ đến; 6 nếu vấp ngã thì không thể nào phục hồi để ăn năn được, vì chính họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời một lần nữa, và công khai sỉ nhục Ngài. 7 Vì đám đất nào thấm nhuần mưa móc mà sinh hoa mầu, có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phước lành của Đức Chúa Trời. 8 Nhưng nếu đất nào chỉ sinh gai góc và chà chuôm thì vô giá trị và bị rủa sả, cuối cùng phải bị đốt.

Suy ngẫm và hiểu

Trước giả muốn giải thích nhiều hơn về mối quan hệ giữa Đức Chúa Jêsus và Mên-chi-xê-đéc, nhưng ông buồn về việc là độc giả không đủ trưởng thành thuộc linh để có thể hiểu được. Dẫu rằng họ đã tin nơi Đức Chúa Jêsus một thời gian dài, họ vẫn còn giống như những đứa trẻ, cần sữa hơn là đồ ăn đặc (5:11-6:3).

Cho dù một người đã nếm trải ân điển của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm Đức Thánh Linh, nếu họ cố tránh sự đau đớn, sỉ nhục Đức Chúa Jêsus và chối bỏ Ngài, họ không thể gọi mình là những Cơ Đốc nhân thực sự. Để các Cơ Đốc nhân có thể chịu được sự đau khổ, họ cần phải ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời như đồ ăn đặc, và trở nên trưởng thành thuộc linh hơn (6:4-8).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

6:1-3 Đức Chúa Trời giúp đỡ chúng ta trưởng thành trong đức tin. Để làm điều này, Ngài đã sai Đức Chúa Jêsus trải nghiệm những khó khăn như chúng ta trải qua, và sau đó dẫn dắt Ngài đến sự thắng lợi. Chúng ta hãy đừng thất vọng, mặc dù chúng ta thất bại bất chấp những sự nỗ lực làm việc của chúng ta. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Đức Chúa Jêsus. Chúng ta phải trông cậy vào sự giúp đỡ của Đức Chúa Jêsus và từng bước trưởng thành. 

Ngài ban cho tôi bài học gì?

6:7-8 Nếu chúng ta trở nên như loại đất chỉ sinh ra chông gai và cây tật lê thay vì một vụ mùa hữu ích, dẫu rằng chúng ta đã nhận được ân điển của sự cứu chuộc, thì chúng ta không thể tránh được sự rủa sả và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sinh ra những loại vụ mùa nào ngày nay?

Tham khảo

5:11 Cho dù ông thường khích lệ độc giả của mình (ví dụ, 6:9–10; 10:32–34), ở đây trước giả trách mắng họ. khó cắt nghĩa. Tuy nhiên, ông sau đó sẽ (chương 7) “cắt nghĩa” sự đề cập đến Mên-chi-xê-đéc (5:10). Trước đó, trước giả thúc giục độc giả của mình “hãy chú ý điều chúng ta đã nghe thấy” (2:1). Bây giờ, ông gọi họ là chậm hiểu. “Trễ nải” (6:12) cũng giống như từ “chậm”.

6:5 nếm đạo lành của Đức Chúa Trời. Những người này (c.4) đã nghe thấy lẽ thật được giải thích và vì thế cũng đã học biết về lời sáng tạo của Đức Chúa Trời (1:3; 11:3). Lời này sẽ được bày tỏ trọn vẹn trong quyền phép, điều mang đến sự đổi mới của thế giới vào thời đại sẽ đến (2:5; 13:14), tuy nhiên, qua chức vụ hiện tại của Đức Thánh Linh, những quyền phép này được trải nghiệm từng phần bây giờ trong cộng đồng Cơ Đốc  (so sánh 2:4).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con sinh bông trái của sự vâng lời, không chối bỏ ân điển Ngài ban cho chúng con, hỡi Đức Chúa Trời, và xin hãy giúp chúng con làm đẹp lòng Ngài trong mắt Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Tê-sa-lô-ni-ca 1-5

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like