Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Chúng Ta Có Một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Vĩ Đại

Ngày 06 – Chúng Ta Có Một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Vĩ Đại

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hê-bơ-rơ 4:14 – 5:10

14 Do đó, vì chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại đã vượt qua các tầng trời là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững những điều chúng ta xưng nhận. 15 Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. 16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời.

5 1 Mỗi thầy tế lễ thượng phẩm được chọn lựa trong loài người và được bổ nhiệm để thay cho loài người mà phục vụ Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và sinh tế vì tội lỗi. 2 Vì chính ông cũng bị bao vây trong sự yếu đuối nên có thể cảm thông với những kẻ u tối, lầm lạc. 3 Vì lý do đó, ông buộc phải dâng sinh tế vì tội lỗi của chính mình, cũng như vì tội lỗi của dân chúng. 4 Không một ai tự chọn cho mình vinh dự ấy, mà phải được Đức Chúa Trời kêu gọi, giống như A-rôn vậy. 5 Cũng vậy, Đấng Christ không tự tôn mình làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng bởi Đấng đã phán với Ngài rằng: “Con là Con Ta, ngày nay Ta đã sinh ra Con.” 6 Trong một chỗ khác, Ngài cũng phán: “Con làm thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đéc.” 7 Khi còn sống trong thân xác, Đấng Christ đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện và nài xin đầy nước mắt lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết; và bởi lòng thành kính, Ngài được nhậm lời. 8 Mặc dù là Con, Ngài cũng đã học tập vâng lời qua những khổ đau mình đã chịu; 9 và khi đã hoàn tất, Ngài trở nên cội nguồn của ơn cứu rỗi đời đời cho mọi người vâng lời Ngài, 10 và được Đức Chúa Trời chỉ định làm thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc.

Suy ngẫm và hiểu

Chúng ta phải trung tín qua sự chịu khổ và sự cám dỗ, bởi vì Đức Chúa Jêsus, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Ngài biết rõ những sự yếu đuối của chúng ta (4:14-16). Đức Chúa Jêsus, Con của Đức Chúa Trời cho đến tận khi sự chịu khổ của Ngài chấm dứt, và thông qua sự chịu khổ này Ngài đã trở nên Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trọn vẹn. Do vậy, Đức Chúa Jêsus là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm có quyền năng cứu chúng ta (5:1-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

4:14-16 Đức Chúa Jêsus Christ, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta, giúp đỡ chúng ta đến trước Đức Chúa Trời với sự tự tin. Chúng ta sẽ không có khả năng tránh được sự phán xét bởi vì tội lỗi của chúng ta, điều được bày tỏ qua lời của Đức Chúa Trời, sắc hơn gươm, nếu chúng ta không có một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm chuộc lại những tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Jêsus là một Con Người, đã trải nghiệm những sự yếu đuối và sự cám dỗ như chúng ta, vì thế Ngài có quyền năng để giúp đỡ chúng ta trong những khó khăn của chúng ta. Chúng ta hãy đến trước Đức Chúa Jêsus để chúng ta có thể “tìm được ơn trong thì giờ có cần”.

5:7-10 Đức Chúa Jêsus học vâng lời vào thời của Ngài, như một người qua sự cầu nguyện và nước mắt và đã trở nên nguồn của sự cứu chuộc cho tất cả những ai tin nơi Ngài. Chúng ta hãy suy ngẫm về Đức Chúa Jêsus, Đấng đã chịu khổ và đắc thắng những sự yếu đuối của con người để cứu chuộc chúng ta.

Tham khảo

4:14–5:10 Đức Chúa Jêsus là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Sử dụng những chủ đề đã được công bố trong 2:17–3:12, trước giả kêu gọi sự trung tín của các Cơ Đốc nhân dựa vào vai trò của Đức Chúa Jêsus là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm thánh khiết và cảm thông, được Đức Chúa Trời là Cha chỉ định nhằm chịu khổ để những người khác có thể nhận được món quà cứu rỗi đời đời.

5:7 Vào những ngày còn trong xác thịt của Ngài. Có nghĩa là, trong suốt cuộc đời của Ngài trên đất (so sánh 2:14–15). dâng những lời cầu nguyện. Các sách Phúc Âm ghi lại nhiều lời cầu nguyện của Đức Chúa Jêsus (đặc biệt trong vườn Ghết-sê-ma-nê; xem Lu-ca 22:39–46). những sự khẩn cầu (tiếng Hy Lạp  hiketēria). Một từ hiếm gặp trong Tân Ước và Bản Bảy mươi, nó chỉ ra một lời đề nghị có tính thuận phục (đặc biệt trong sự cầu nguyện).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con có đức tin nơi Ngài, Đấng giúp đỡ chúng con và biết những sự yếu đuối của chúng con. Xin hãy giúp chúng con vâng theo Ngài, ngay cả trong sự chịu khổ của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Cô-lô-se 1-4

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like