Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Gia-Cốp Chúc Phước Cho Hai Con Nhận Của Mình

Ngày 22 – Gia-Cốp Chúc Phước Cho Hai Con Nhận Của Mình

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 48:8-22

8 Khi thấy các con trai Giô-sép, Y-sơ-ra-ên hỏi: “Những đứa nầy là ai?” 9 Giô-sép thưa: “Đây là các con trai mà Đức Chúa Trời đã ban cho con tại xứ nầy.” Y-sơ-ra-ên bảo: “Đưa chúng đến đây để cha chúc phước cho chúng.” 10 Vì tuổi cao, mắt của Y-sơ-ra-ên đã mờ, không nhìn thấy rõ. Giô-sép đem chúng lại gần ông. Ông ôm chúng và hôn. 11 Y-sơ-ra-ên nói với Giô-sép: “Cha tưởng không còn thấy được mặt con, thế mà bây giờ Đức Chúa Trời lại cho cha được thấy cả dòng dõi của con nữa.” 12 Giô-sép đỡ hai con trai ra khỏi đầu gối cha mình, rồi sấp mặt xuống đất. 13 Ông đem hai đứa trẻ lại gần cha. Tay phải dắt Ép-ra-im sang phía trái của cha, còn tay trái thì dắt Ma-na-se sang phía phải của cha. 14 Nhưng Y-sơ-ra-ên đưa tay phải ra và đặt trên đầu Ép-ra-im, là đứa nhỏ, còn tay trái lại đặt trên đầu Ma-na-se. Ông bắt chéo tay dù Ma-na-se là con cả. 15 Rồi ông chúc phước cho Giô-sép: “Lạy Đức Chúa Trời mà tổ phụ con là Áp-ra-ham và Y-sác đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn dắt con từ khi mới ra đời cho đến ngày nay, 16 Là Thiên Sứ đã cứu con khỏi mọi tai họa, xin Chúa ban phước cho hai đứa trẻ nầy,cho chúng nối danh con và tổ phụ con là Áp-ra-ham và Y-sác. xin cho chúng gia tăng bội phần trên mặt đất!”17 Khi Giô-sép thấy cha đặt tay phải trên đầu Ép-ra-im thì không bằng lòng, nên ông cầm tay cha đổi từ đầu Ép-ra-im sang đầu Ma-na-se. 18 Ông nói: “Thưa cha, không phải vậy. Đứa nầy mới là con cả, xin cha đặt tay phải trên đầu nó.” 19 Nhưng cha ông không chịu và nói: “Con ơi, cha biết rõ lắm. Ma-na-se sẽ trở thành một dân tộc và nó cũng sẽ lớn mạnh. Tuy nhiên em nó sẽ lớn hơn và dòng dõi em nó sẽ trở thành vô số nước.” 20 Ngày hôm đó, ông chúc phước cho hai đứa trẻ: “Dân Y-sơ-ra-ên sẽ nhân danh các cháu mà chúc phước cho nhau rằng: ‘Cầu xin Đức Chúa Trời làm cho bạn được như Ép-ra-im và Ma-na-se!’ Vậy, Gia-cốp đặt Ép-ra-im trước Ma-na-se. 21 Y-sơ-ra-ên còn nói với Giô-sép: “Nầy, cha sắp qua đời, nhưng Đức Chúa Trời sẽ phù hộ và đưa các con trở về quê cha đất tổ. 22 Riêng con, cha sẽ cho con một phần trội hơn các anh em con, đó là sườn núi Si-chem mà cha đã dùng cung kiếm chiếm lấy từ tay dân A-mô-rít.”

Suy ngẫm và hiểu

Gia-cốp đã chúc phước cho Ma-na-se và Ép-ra-im, hai con trai của Giô-sép. Giô-sép sắp xếp Ma-na-se ngồi bên phải của Gia-cốp và Ép-ra-im bên trái, nhưng Gia-cốp đã chúc phước cho Ép-ra-im trước Ma-na-se, theo ý muốn của Đức Chúa Trời (c.8-16). Giô-sép nghĩ Gia-cốp đã nhầm lẫn, vì thế chàng cố đổi trật tự chúc phước, nhưng Gia-cốp nói là Ép-ra-im sẽ lớn hơn. Sau đó, Gia-cốp ban xứ Si-chem cho Giô-sép (c.17-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.17-20 Mặc dù Giô-sép đã cố sửa lại, nhưng Đức Chúa Trời muốn Gia-cốp chúc phước cho đứa thứ hai, Ép-ra-im trước, thay vì Ma-na-se con trưởng nam. Điều này cho thấy rằng chẳng ai có thể thay đổi được điều mà Đức Chúa Trời đã quyết định. Vì thế, thay vì cố gắng sống bằng sức riêng của chúng ta, sẽ khôn ngoan hơn khi giao phó đời sống của chúng ta cho Đức Chúa Trời, Đấng hành động theo cách của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

 C.21-22 Gia-cốp đã nhấn mạnh một lần nữa rằng xứ của các con trai sẽ là Ca-na-an chứ không phải Ai Cập. Và cứ như thể để chứng minh điều đó, ông đã giao xứ Si-chem mà ông đã mua từ người A-mô-rít, cho Giô-sép. Chúng ta cũng nên thừa hưởng và chúc lời hứa của Đức Chúa Trời cho các con của chúng ta hơn là những gì thuộc về thế gian này.

Tham khảo   

48:8–10 Giống như Y-sác cha mình, khi về già, mắt Gia-cốp cũng kém đi (xem 27:1). Vì lý do đó, ông cảm thấy khó khăn không phân biệt được chính xác hai con trai của Giô-sép. 

48:21–22 Gia-cốp thấy trước rằng sau khi ông chết, cả gia đình sẽ quay trở về vùng đất Ca-na-an (c.21). Riêng đối với Giô-sép, Gia-cốp cho thừa kế sườn núi Si-chem mà ông đã dùng sức mạnh chiếm lấy từ dân A-mô-rít (c.22), có thể tham khảo 34:25-29 (33:18-19; và nơi chôn Giô-sép, Giô-suê 24:32) 

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, ngay cả khi chúng con không nhận ra, thì xin hãy giúp chúng con tin rằng điều Ngài đã quyết định là tốt nhất cho chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Cô-rinh-tô 1-3

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like