Browsing: Ép-ra-im

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Các chi phái của Y-sơ-ra-ên xuất thân từ mười hai người con trai của Gia-cốp. Người Lê-vi được để ra ngoài việc phân chia đất đai, thay vào đó Ép-ra-im và Ma-na-se, hai người con trai của Giô-sép, nhận được phần đất.