Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Con Cháu Của Ê-Sau

Ngày 29 – Con Cháu Của Ê-Sau

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 36:9-43

9 Đây là dòng dõi Ê-sau, tổ phụ dân Ê-đôm, ở vùng đồi núi Sê-i-rơ. 10 Các con trai của Ê-sau là Ê-li-pha con của A-đa, vợ Ê-sau, Rê-u-ên con của Bách-mát, cũng vợ Ê-sau. 11 Con trai của Ê-li-pha là Thê-ma, Ô-ma, Xê-phô, Ga-tham và Kê-na. 12 Thim-na, vợ lẽ Ê-li-pha, con trai của Ê-sau, sinh A-ma-léc. Đó là các cháu của A-đa, vợ Ê-sau. 13 Còn đây là các con trai của Rê-u-ên: Na-hát, Xê-rách, Sam-ma và Mích-xa. Đó là các cháu của Bách-mát, vợ Ê-sau. 14 Và đây là các con trai của Ô-hô-li-ba-ma, vợ của Ê-sau, con gái của A-na, cháu ngoại Xi-bê-ôn. Bà sinh cho Ê-sau: Giê-úc, Gia-lam, và Cô-ra. 15 Đây là các trưởng gia tộc thuộc con cháu Ê-sau: Các con trai Ê-li-pha, trưởng nam của Ê-sau, gồm: trưởng gia tộc Thê-man, trưởng gia tộc Ô-ma, trưởng gia tộc Xê-phô, trưởng gia tộc Kê-na, 16 trưởng gia tộc Cô-ra, trưởng gia tộc Ga-tham, và trưởng gia tộc A-ma-léc. Đó là các trưởng gia tộc ra từ Ê-li-pha tại xứ Ê-đôm, là các cháu của A-đa. 17 Đây là các con trai của Rê-u-ên, con Ê-sau: trưởng gia tộc Na-hát, trưởng gia tộc Xê-rách, trưởng gia tộc Sam-ma, và trưởng gia tộc Mích-xa. Đó là các trưởng gia tộc ra từ Rê-u-ên tại xứ Ê-đôm, là các cháu của Bách-mát. 18 Đây là các con trai của Ô-hô-li-ba-ma, vợ Ê-sau: trưởng gia tộc Giê-úc, trưởng gia tộc Gia-lam, và trưởng gia tộc Cô-ra. Đó là các trưởng gia tộc ra từ Ô-hô-li-ba-ma, vợ Ê-sau, con gái của A-na. 19 Trên đây là các con trai của Ê-sau, tức là Ê-đôm, và các trưởng gia tộc của họ. 20 Đây là các con trai của Sê-i-rơ, người Hô-rít, là người bản địa: Lô-than, Sô-banh, Xi-bê-ôn, A-na, 21 Đi-sôn, Ét-xe, và Đi-san. Đó là các con trai của Sê-i-rơ, trưởng gia tộc dân Hô-rít, trong đất Ê-đôm. 22 Các con trai của Lô-than là: Hô-ri và Hê-man; em gái của Lô-than là Thim-na. 23 Các con trai của Sô-banh là: Anh-van, Ma-na-hát, Ê-banh, Sê-phô, và Ô-nam. 24 Các con trai của Xi-bê-ôn là: Ai-gia và A-na. Chính A-na là người tìm được suối nước nóng trong hoang mạc trong khi chăn chiên cho cha mình là Xi-bê-ôn. 25 Các con của A-na là: Đi-sôn và Ô-hô-li-ba-ma, con gái của A-na. 26 Các con trai của Đi-sôn là: Hem-đan, Ếch-ban, Dít-ran và Kê-ran. 27 Các con trai của Ét-xe là: Binh-han, Xa-van và A-can. 28 Các con trai của Đi-san là: Út-xơ và A-ran. 29 Còn đây là các trưởng gia tộc của dân Hô-rít: trưởng gia tộc Lô-than, trưởng gia tộc Sô-banh, trưởng gia tộc Xi-bê-ôn, trưởng gia tộc A-na, 30 trưởng gia tộc Đi-sôn, trưởng gia tộc Ét-xe, và trưởng gia tộc Đi-san. Đó là các trưởng gia tộc của dân Hô-rít, trong đất Sê-i-rơ. 31 Đây là các vua cai trị xứ Ê-đôm trước khi Y-sơ-ra-ên có vua cai trị: 32 Bê-la, con trai Bê-ô, cai trị xứ Ê-đôm; tên thành của vua là Đin-ha-ba. 33 Vua Bê-la băng, Giô-báp, con trai Xê-rách, người Bốt-ra, lên kế vị. 34 Vua Giô-báp băng, Hu-sam, người xứ Thê-man, lên kế vị. 35 Vua Hu-sam băng, Ha-đát, con trai Bê-đát, lên kế vị. Chính vua nầy đã đánh thắng dân Ma-đi-an tại cánh đồng Mô-áp; và tên thành của vua là A-vít. 36 Vua Ha-đát băng, Sam-la, người Ma-rê-ca, lên kế vị. 37 Vua Sam-la băng, Sau-lơ, người Rê-hô-bốt, ở trên mé sông, lên kế vị. 38 Vua Sau-lơ băng, Ba-anh Ha-nan, con trai Ạc-bồ, lên kế vị. 39 Vua Ba-anh Ha-nan băng, Ha-đa lên kế vị. Tên thành của vua là Ba-u; vợ vua là Mê-hê-ta-bê-ên, con gái của Mát-rết, cháu ngoại Mê-xa-háp. 40 Sau đây là các trưởng gia tộc của Ê-sau, gọi theo gia tộc, địa hạt và tên của họ: trưởng gia tộc Thim-na, trưởng gia tộc Anh-va, trưởng gia tộc Giê-hết, 41 trưởng gia tộc Ô-hô-li-ba-ma, trưởng gia tộc Ê-la, trưởng gia tộc Phi-nôn, 42 trưởng gia tộc Kê-na, trưởng gia tộc Thê-man, trưởng gia tộc Mép-xa, 43 trưởng gia tộc Mác-đi-ên và trưởng gia tộc Y-ram. Đó là các trưởng gia tộc của Ê-đôm, tùy theo nơi ở của họ trong đất mà họ sở hữu. Tổ phụ của dân Ê-đôm là Ê-sau.

Suy ngẫm và hiểu

Vợ Ê-sau là một người Hê-tít. Những người Hê-tít là những người đầu tiên dùng đồ sắt vào thời đó. Theo một cách nhìn của thế gian, có một người vợ từ một dân có quyền lực sẽ là mục tiêu của sự ghen tị. Mặt khác, có một người vợ ngoại quốc cũng có nghĩa là người đó sẽ bị nhiễm bởi những niềm tin và văn hóa ngoại quốc. Việc này được xem xét như một hành động coi thường chống lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Ê-sau, người đã chọn con đường sai lạc ngay từ đầu cùng với con cháu của ông ta, sẽ gây rắc rối cho người Y-sơ-ra-ên, con cái của Đức Chúa Trời, trong tương lai (c.9-43).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.31-43 Đức Chúa Trời giám sát không chỉ dân Y-sơ-ra-ên, nhưng tất cả mọi dân tộc trên thế giới. Con cháu của Ê-sau hình thành một nước quân chủ trước Y-sơ-ra-ên (36:31); họ thiết lập một nền văn minh ổn đinh. Điều này chứng tỏ rằng lời hứa của Đức Chúa Trời cho Sa-ra rằng “bà sẽ người mẹ của các dân tộc; các vị vua của các dân sẽ ra từ bà” được ứng nghiệm qua Ê-sau, hậu duệ của Sa-ra. Bằng cách hoàn hảo của Ngài, Đức Chúa Trời chăm sóc tất cả mọi người của từng dân tộc. Dầu một dân gian ác, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương họ và hy vọng họ sẽ quay trở lại với Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.20-30 Sau khi cưới một người vợ ngoại quốc, chính Ê-sau cũng trở nên một người ngoại quốc. Tương tự, hôn nhân với người ngoại có thể trở thành một trở ngại lớn trong đức tin của chúng ta.

Tham khảo

36:9–43 Dẫu rằng phần này bắt đầu bằng đề mục giống như thấy trong c.1, bằng cách sử dụng khéo léo thông tin về gia phổ c.9–43 bộc lộ rằng hậu duệ của Ê-sau định cư thành một nhóm lớn tại Sê-i-rơ. 36:9–14 Phần này, liệt kê năm con trai và 10 cháu trai của Ê-sau, chuẩn bị người đọc cho c.15–19.

36:20–30 Phần này liệt kể năm thủ lĩnh liên quan đến người Hô-rít, những người dân gốc ở Sê-i-rơ. Bằng cách đặt năm thủ lĩnh của Sê-i-rơ cùng với 14 thủ lĩnh của Ê-sau (c.15–19), người kể chuyện ra hiệu rằng hậu duệ của Ê-sau trở nên lực lượng trội hơn trong vùng Sê-i-rơ (xem Phục Truyền Luật Lệ Ký 2:12, 22).

Cầu nguyện: Là một người tin nơi Ngài, Chúa của lịch sử, xin hãy giúp chúng con đáp ứng với lịch sử của chúng con với tinh thần trách nhiệm.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Lu-ca 13-16

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like