Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Từ Tuyệt Vọng Đến Hy Vọng

Ngày 12 – Từ Tuyệt Vọng Đến Hy Vọng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 28: 10-22

10 Gia-cốp rời Bê-e Sê-ba đi đến Cha-ran. 11 Ông đến một chỗ kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Ông lấy một hòn đá gối đầu và nằm ngủ tại đó. 12 Ông nằm mơ thấy một cái cầu thang nối liền từ đất lên trời và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên, đi xuống trên các bậc thang đó. 13 Kìa, Đức Giê-hô-va đứng trước mặt ông và phán: “Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ con, cũng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ ban cho con và dòng dõi con đất mà con đang nằm ngủ. 14 Dòng dõi con sẽ đông như cát bụi trên đất, lan tràn khắp đông tây nam bắc, và mọi gia tộc trên đất sẽ nhờ con và dòng dõi con mà được phước. 15 Nầy, Ta ở với con, con đi đâu, Ta sẽ theo gìn giữ đó, và đem con trở về xứ nầy. Ta không bao giờ bỏ con cho đến khi Ta hoàn tất những điều Ta đã hứa với con.” 16 Gia-cốp thức giấc và nói: “Thật Đức Giê-hô-va đang ngự tại nơi nầy mà tôi không biết!” 17 Ông phát sợ và nói: “Nơi nầy thật đáng sợ! Đây chính là đền của Đức Chúa Trời, chính là cổng thiên đàng!”

18 Sáng hôm sau, Gia-cốp dậy sớm, lấy hòn đá gối đầu của mình dựng đứng lên làm cây trụ và đổ dầu lên đỉnh trụ đó. 19 Ông đặt tên nơi nầy là Bê-tên; trước đó thành nầy có tên là Lu-xơ. 20 Gia-cốp khấn nguyện rằng: “Nếu Đức Chúa Trời ở với con, gìn giữ con trong lúc đi đường và ban cho con bánh ăn, áo mặc, 21 và cho con được bình an trở về nhà cha của con, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời của con. 22 Hòn đá mà con đã dựng làm trụ sẽ là đền của Đức Chúa Trời, và con sẽ dâng lên Ngài một phần mười mọi thứ mà Ngài ban cho con.”

Suy ngẫm và hiểu

Gia-cốp mơ thấy một chiếc thang lên tận trời nơi đó có những thiên sứ đi lên đi xuống trên đó; Gia-cốp nhìn thấy Đức Chúa Trời ở phía trên cái thang. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ban cho Gia-cốp nhiều vùng đất và nhiều con cháu, và rằng các dân tộc sẽ được phước qua hậu duệ của chàng (c.10-15). Khi Gia-cốp thức dậy, chàng nhận biết rằng Đức Chúa Trời ở đó và chàng gọi chỗ đó là “nhà của Đức Chúa Trời, cổng của thiên đàng”. Hơn nữa, Gia-cốp hứa rằng nếu Đức Chúa Trời gìn giữ chàng và giúp chàng quay trở về nhà chàng an toàn, thì chàng sẽ xây nhà Đức Chúa Trời và sẽ dâng một phần mười tài sản của chàng (c.16-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.15 Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ở cùng Gia-cốp cho đến ngày chàng quay trở lại Bê-tên. Gia-cốp nghĩ rằng chàng chỉ có một mình, nhưng Đức Chúa Trời (liên tục) ở cùng với chàng. Gia-cốp, người cố gắng tạo dựng chính mình qua sự khôn ngoan và kế hoạch của con người, sẽ không thay đổi vì Đức Chúa Trời, Đấng ở cùng với chàng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.16-19 Sự kiện, trong đó Gia-cốp gặp Đức Chúa Trời tại Bê-tên sẽ trở thành một cột trụ nâng đỡ cuộc sống của chàng. Tương như như vậy, chúng ta cũng phải có một Bê-tên của mình, nơi chúng ta gặp gỡ Đức Chúa Trời hàng ngày để trở thành một Cơ Đốc nhân (môn đồ) trọn vẹn. Hãy thực hiện sự suy ngẫm về Lời của Đức Chúa Trời, Bê-tên của chúng ta nơi chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

28:19 tên của thành lúc đầu là Lu-xơ. Tên của thành tiếp tục là “Lu-xơ” cho đến khi người Y-sơ-ra-ên đánh chiếm Ca-na-an nhiều thế kỷ sau đó (xem 35:6; 48:3; Giô-suê 18:13; Các Thẩm Phán 1:23, 26). Địa điểm thực được Gia-cốp gọi là “Bê-tên” có thể nằm ngoài thành Lu-xơ (xem Giô-suê 16:2).

28:20–21 Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi…, thì Chúa sẽ là Đức Chúa Trời của tôi. Tính chất có điều kiện của lời thề ước của Gia-cốp thể hiện rằng ông vẫn còn mâu thuẫn liên quan đến sự cam kết đối với Chúa. Dẫu rằng Đức Chúa Trời bày tỏ chính mình Ngài cho Gia-cốp ở Bê-tên, vẫn sẽ cần sự gặp gỡ cá nhân tiếp theo trước khi Gia-cốp hoàn toàn tin cậy nơi Chúa (xem 32:22–32).

Cầu nguyện: Ngài đã gặp chúng con tại chỗ thất vọng của chúng con, lạy Đức Chúa Trời, và chúng con giao phó đời sống của chúng con cho Ngài bởi vì chúng con tin rằng Ngài ở cùng chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-la-chi 1-4

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like