Home Dưỡng Linh Ngày 14 – Lót Bị Bắt Đi Trong Chiến Trận

Ngày 14 – Lót Bị Bắt Đi Trong Chiến Trận

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 14: 1-12

1 Trong thời Am-ra-phên làm vua Si-nê-a, A-ri-óc làm vua Ê-la-sa, Kết-rô-lao-me làm vua Ê-lam, và Ti-đanh làm vua Gô-im, 2 thì họ liên kết nhau gây chiến với vua Bê-ra của Sô-đôm, vua Bi-rê-sa của Gô-mô-rơ, vua Si-nê-áp của Át-ma, vua Sê-mê-bê của Xê-bô-im, và vua của Bê-la, tức là Xoa. 3 Năm vua vừa kể phối hợp lực lượng tại thung lũng Si-điêm, tức là Biển Chết. 4 Họ đã từng thần phục vua Kết-rô-lao-me suốt mười hai năm, nhưng đến năm thứ mười ba, thì họ nổi loạn. 5 Vào năm thứ mười bốn, Kết-rô-lao-me và các vua đồng minh đem quân đánh dẹp dân Rê-pha-im ở Ách-tê-rót Ca-na-im, dân Xu-xin tại Ham, dân Ê-mim ở đồng bằng Ki-ri-a-ta-im, 6 và dân Hô-rít trong vùng đồi núi Sê-i-rơ, cho đến tận Ên Pa-ran, giáp ranh với hoang mạc. 7 Rồi họ quay về Suối Phán Xét, tức Ca-đe, tiến chiếm toàn bộ lãnh thổ của dân A-ma-léc và dân A-mô-rít đang ở tại Hát-sát-sôn Tha-ma. 8 Các vua Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Át-ma, Xê-bô-im và Bê-la, tức là Xoa, cùng hiệp lực và dàn quân tại thung lũng Si-điêm 9 để chống lại vua Kết-rô-lao-me của Ê-lam, vua Ti-đanh của Gô-im, vua Am-ra-phên của Si-nê-a, và vua A-ri-óc của Ê-la-sa; trong thế bốn vua đánh năm vua. 10 Thung lũng Si-điêm có rất nhiều hố nhựa chai; trong lúc thua chạy, vua Sô-đôm và vua Gô-mô-rơ đã rơi xuống đó, số còn lại thì chạy trốn lên núi. 11 Bốn vua ấy cướp hết của cải và lương thực của Sô-đôm và Gô-mô-rơ, rồi đi. 12 Họ cũng bắt cháu của Áp-ram là Lót, đang sống ở Sô-đôm, đem đi cùng với gia sản của ông.

Suy ngẫm và hiểu

Vào thời điểm khiÁp-ramcư ngụ tạiCa-na-an,các vuaphía đông vàcác vua phía tâyđang có chiến tranh với nhau. Các vuaphía đông (vua Si-nê-a, Ê-la-sa, Ê-lam và Gô-im) đã gây chiến với các vua phía tây (vua Sô-đôm, Gô-mô-rơ, Át-ma, Xê-bô-im và Bê-la) và được cống nộp (c.1-4). Vào năm thứ 13, các vua phía tây đã nổi loạn, nhưng họ đã không thể đánh bại được các vua hùng mạnh phía đông. Các vua phía đông chiến thắng đã lấy cắp mọi thứ từ Sô-đôm và Gô-mô-rơ và bắt dân làm tù nhân. Lúc đó, Lót, người đang sống ở Sô-đôm cũng bị bắt đi (c.5-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-4 Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ram xứ bị đói kém, có nạn đói và chiến tranh. Tuy nhiên, xứ bị thiếu thốnvà tranh chấp này lại là một nơi khiến Áp-ram nhận ra Đức Chúa Trời là ai. Chúng ta đừng nên bị lừa bởi những sự dạy dỗ sai trật, điều hứa với chúng ta rằng chúng ta sẽ có được sức khỏe và sự giàu có nếu chúng ta tin vào Đức Chúa Jêsus. Thay vào đó, chúng ta phải tìm cách gặp gỡ Đức Chúa Trời bất kể hoàn cảnh của chúng ta có ra sao và nắm giữ ân điển của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12 Lót đã trở thành nạn nhân của trận chiến bởi việc lựa chọn mà ông đã thực hiện để hưởng thụ sự giàu có và sự thoải mái (13:13). Trước khi đổlỗi cho thế giới của chúng ta không công bằng, chúng ta nên suy nghĩ xem chúng ta sống trong cách nhìn của nước Đức Chúa Trời nhiều đến mức nào?

Tham khảo   

14:1-12 Những tên khác được đưa ra trong đoạn này đối với một số địa điểm.Điều này gợi ý một câu chuyện trước đó được ghi lại để gộp cả vào đây trong Sáng Thế Ký. 14:3 Biển Muối là Biển Chết. 14:4 Sau mười hai năm chinh phục, các vua ở thung lũng Giô-đanh dành được độc lập trong vòng một năm.

14:8-11 Năm vua ở thung lũng Giô-đanh không đánh được các vua liên minh phía đông. Hậu quả, thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ đã bị cướp. 14:12 Đồng thời với việc miêu tả chung của c.11, câu này ghi lại việc Lót bị bắt đi cùng với gia sản của ông ở Sô-đôm.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy thương xót những người bị hy sinh một cách vô tội trong cuộc chiến tranh giữa các nước tham lam.

Đọc KinhThánhtrong năm:Ê-xê-chi-ên 33-36

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like