Home Dưỡng Linh Ngày 11 – Từ Sự Rủa Sả Đến Sự Cứu Rỗi

Ngày 11 – Từ Sự Rủa Sả Đến Sự Cứu Rỗi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 11: 31- 12:9

31 Tha-rê dẫn Áp-ram, con trai mình, Lót, con trai Ha-ran, cháu mình, và Sa-rai, vợ Áp-ram, tức dâu mình, cùng ra khỏi U-rơ, thuộc xứ Canh-đê, hướng đến Ca-na-an. Nhưng khi đến Cha-ran thì họ định cư tại đó. 32 Tha-rê hưởng thọ được hai trăm lẻ năm tuổi, rồi qua đời tại Cha-ran.

121 Đức Giê-hô-va phán với Áp-ram: “Hãy ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha của con để đi đến vùng đất Ta sẽ chỉ cho con. 2 Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn,Ta sẽ ban phước cho con,Làm rạng rỡ danh con,Và con sẽ thành một nguồn phước.3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con,Nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con;Mọi dân trên đấtSẽ nhờ con mà được phước.”4 Áp-ram ra đi theo lời Đức Giê-hô-va đã phán bảo; Lót cùng đi với ông. Áp-ram được bảy mươi lăm tuổi khi rời Cha-ran. 5 Áp-ram đưa Sa-rai, vợ mình, Lót, cháu mình, tất cả tài sản dành dụm được, và các gia nhân đã có tại Cha-ran, đến xứ Ca-na-an. Sau khi đến xứ Ca-na-an, 6 Áp-ram đi khắp xứ, đến chỗ cây sồi của Mô-rê tại Si-chem. Lúc đó, dân Ca-na-an đang còn ở trong xứ. 7 Đức Giê-hô-va hiện ra với Áp-ram và phán: “Ta sẽ ban xứ nầy cho dòng dõi con.” Tại đây, Áp-ram lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, là Đấng đã hiện ra với ông. 8 Từ đó, ông di chuyển đến vùng đồi núi phía đông Bê-tên, rồi đóng trại giữa Bê-tên ở phía tây, và A-hi ở phía đông. Ông cũng lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. 9 Rồi Áp-ram tiếp tục di chuyển dần xuống vùng Nê-ghép.

Suy ngẫm và hiểu

Tha-rê, cha của Áp-ram, đãdẫn gia đình ông và định cư tại Cha-ran trên đường tới Ca-na-an (11:31-32). Sau khi Tha-rê qua đời, Đức Chúa Trời đã ban một lời hứa ban phước lạ lùng cho Áp-ram, và ra lệnh cho ông hãy rời bỏ quê hương và bà con thân tộc rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã chọn. Trong một xã hội bộ tộc, rời bỏ quê hương và bà con thân tộc là rất nguy hiểm, nhưng Áp-ram đã vâng lời Đức Chúa Trời và dẫn gia đình ông tới Ca-na-an. Khi Áp-ram đến Ca-na-an, Đức Chúa Trời lại hứa với ông rằng Ngài sẽ ban xứ này cho các hậu tự của Áp-ram nữa. Áp-ram cảm tạ Chúa vì phước hạnh của Ngài và thờ phượng Ngài (12:1-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

12:2-3Đức Chúa Trờiđã ban phước choÁp-ram, A-đam mới, và hứarằng ông sẽlà cội nguồn của mọi phước hạnh sẽ giáng trên dân của xứ đó. Lời hứa này đã trải qua trên dân Y-sơ-ra-ên và Đa-vít, rồi được làm trọn thông qua Đức Chúa Jêsus Christ (tham khảo Ê-phê-sô 1:3-7). Vì vậy, Phúc Âm được ban cho chúng ta vui hưởng là sự làm trọn giao ước được ban cho Áp-ra-ham.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

12:1, 4Ở tuổi75, Áp-ramđã bỏ lại sự an toàn của con người và quê hương ông. Ông đã dâng cả đời mình cho Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài. Đây là điều có nghĩa là có ‘đức tin’ dự phần trong ‘phước hạnh’ của nước Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:8).

Tham khảo   

12:2 Mục đích của Đức Chúa Trời cho Áp-ram, là ông sẽ trở thành một dân lớn, rõ ràng đang ở trong sự căng thẳng về sự hiếm muộn của Sa-rai và mệnh lệnh ra khỏi quê hương của mình nữa. Áp-ram bị Đức Chúa Trời thách thức để lập nên một dân mới. làm rạng rỡ danh con. Đây là tham vọng bị thất bại của những người xây tháp (11:4).

Việc ký thuật vắn tắt về sự đáp ứng của Áp-ram cho thấy sự vâng lời của ông là ngay lập tức và không nghi ngờ. Lót cùng đi với ông. Áp-ram có thể chịu trách nhiệm về Lót sau khi Ha-ran qua đời (11:27-28). Kể từ giai đoạn này, Lót là một người trưởng thành giàu có với tài sản đáng kể (xem 13:5-6). Các độc giả có thể cho rằng ông mong muốn hỗ trợ cho sứ mệnh của Áp-ram.

 Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con bỏ lại đằng sau lối sống và các giá trị của thế gian này.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 22-24

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like