Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Hãy Thực Hành Sự Công Chính Nếu Chúng Ta Là Con Cái Đức Chúa Trời

Ngày 03 – Hãy Thực Hành Sự Công Chính Nếu Chúng Ta Là Con Cái Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

1 Giăng 3: 1-12

1 Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài! Sở dĩ thế gian không biết chúng ta, vì thế gian không biết Ngài. 2 Thưa anh em yêu dấu, hiện bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời; còn chúng ta sẽ như thế nào thì chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. 3 Ai có niềm hi vọng như vậy nơi Ngài thì phải giữ mình thanh sạch, như Ngài là thanh sạch.

4 Còn ai phạm tội là hành động trái luật pháp; vì tội lỗi là trái luật pháp. 5 Nhưng anh em biết rằng Ngài đã hiện ra để cất tội lỗi đi; trong Ngài không có tội lỗi nào cả. 6 Ai ở trong Ngài thì không phạm tội; còn ai phạm tội thì không hề thấy hoặc biết Ngài.

7 Hỡi các con bé nhỏ, đừng để ai lừa dối các con. Ai làm điều công chính là người công chính, như chính Ngài là Đấng công chính. 8 Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ; vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sở dĩ Con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ. 9 Ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội, vì hạt giống(d) của Đức Chúa Trời ở trong người ấy; người ấy không thể cứ phạm tội, vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra. 10 Điều nầy cho biết ai là con cái Đức Chúa Trời, và ai là con cái ma quỷ: Ai không làm điều công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời, ai không yêu thương anh em mình cũng vậy.

11 Sứ điệp mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, đó là: Chúng ta phải yêu thương nhau. 12 Đừng như Ca-in là người thuộc về ma quỷ và đã giết em mình. Tại sao Ca-in giết em? Vì những việc làm của ông ấy là xấu xa, còn những việc của em ông là công chính.

Suy ngẫm và hiểu

Các Cơ Đốc nhân là những người đã trở thành con cái Đức Chúa Trời bởi tình yêu thương vĩ đại của Ngài. Cho nên, họ phải sống một đời sống phù hợp với ‘con cái của Đức Chúa Trời’, và trước hết là sống một đời sống thanh sạch. Nói cách khác, chúng ta phải cố gắng từ bỏ tội lỗi. Thứ hai là phải sống một đời sống công chính, như Đức Chúa Jêsus đã sống. Những kẻ thuộc Sa-tan không thể sống đời sống công chính được, nhưng con cái của Đức Chúa Trời có thể thực hành những việc lành (yêu thương nhau) (c.1-12).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.4-8 Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Jêsus xuống thế gian này để hủy phá tội lỗi và các công việc của Sa-tan, và Đức Chúa Jêsus đã làm trọn điều này trên thập tự giá. Do đó, nếu chúng ta tiếp tục phạm tội, thì chúng ta phủ nhận thập tự giá của Đức Chúa Jêsus và chứng tỏ rằng chúng ta vẫn thuộc về Sa-tan.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-10 Con cái Đức Chúa Trời bày tỏ nhân cách của họ và Đấng mà họ thuộc về qua đời sống họ. Điều này chỉ có thể làm được bằng việc thực hành sự công chính, chẳng hạn như yêu thương anh em mình (3:18). Vì vậy, những người không thực hành sự công chính và những người không yêu thương anh em mình đều không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Nhân cách nào được bày tỏ trong bông trái của đời sống chúng ta (Ma-thi-ơ 7:20)?

Tham khảo   

3:1 thế gian không biết chúng ta. Có sự va chạm gắn liền giữa những người biết và hầu việc Đấng Christ với những người không biết và không phục vụ Ngài (3:4). trái luật pháp (tiếng Hy lạp là anomia) là bị mất sự vận hành dẫn dắt của Đức Chúa Trời và việc vi phạm luật pháp. tội lỗi là trái luật pháp. Ngay cả các Cơ Đốc nhân cũng phạm tội (1:9; 2:1), cho nên dường như đó là một vấn đề không đáng kể. Nhưng coi nhẹ những dính líu nghiêm trọng vào tội lỗi là thảm họa.

3:6 ai ở trong Ngài thì không phạm tội. Những môn đồ thật của Đấng Christ không vi phạm một cách thiếu thận trọng và theo thói quen cản trở điều sự xức dầu của họ (2:20, 27) gieo trồng trong họ. Những người thường xuyên phạm tội thì không thấy hoặc không biết Ngài. Họ không phải là những Cơ Đốc nhân chân thật.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, là con cái của Ngài, xin hãy giúp con thực hành tình yêu thương và sự công chính trong đời sống của mình, những người đã kinh nghiệm tình yêu vĩ đại của Ngài.

Đọc KinhThánhtrong năm:Ê-xê-chi-ên 1-3

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like