Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Lời Sự Sống Trở Nên Xác Thịt

Ngày 01 – Lời Sự Sống Trở Nên Xác Thịt

by SU Việt Nam
30 đọc

1 Giăng 1: 1-10

Nói về lời sự sống, là điều đã có từ ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến. 2 Sự sống nầy đã được bày tỏ; chúng tôi đã thấy và làm chứng, nên chúng tôi công bố cho anh em sự sống đời đời vốn ở với Đức Chúa Cha, và đã được bày tỏ cho chúng tôi. 3 Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà công bố cho anh em để anh em có được sự tương giao với chúng tôi; còn chúng tôi vẫn có sự tương giao với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. 4 Chúng tôi viết điều nầy cho anh em để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.

5 Đây là sứ điệp chúng tôi đã nghe nơi Ngài và công bố cho anh em: Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có bất cứ bóng tối nào. 6 Nếu chúng ta nói mình được tương giao với Ngài mà vẫn bước đi trong bóng tối thì chúng ta nói dối và không làm theo chân lý. 7 Nhưng nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng, cũng như chính Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta được tương giao với nhau, và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, tẩy sạch mọi tội của chúng ta. 8 Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình, và chân lý không ở trong chúng ta. 9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. 10 Nhưng nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội thì chúng ta cho Ngài là người nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus là Lời sự sống, Đấng đã có từ ban đầu và Đấng đã giáng thế trong thân xác con người (c.1-4). Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ Đức Chúa Trời là sự sáng, và cho phép loài người được ở trong mối tương giao với Đức Chúa Trời qua sự sáng của Ngài. Vì thế, những ai ở trong mối tương giao với Đức Chúa Trời thì không thể tiếp tục ở trong sự tối tăm được (tội lỗi); họ tích cực chiến đấu chống lại tội lỗi. Tuy nhiên, vì con người không có sức lực để chiến thắng tội lỗi, nên họ phải thừa nhận họ là tội nhân và nương cậy vào sự chuộc tội của Đức Chúa Jêsus (c.5-10).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1-4 Đức Chúa Jêsus là Lời sự sống có từ ban đầu. Sứ đồ Giăng nói rằng ‘Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, sống giữa chúng ta’ (c.2; Giăng 1:14). Có nghĩa là Đức Chúa Jêsus đã không bỏ mặc thế giới sau khi tạo dựng nên nó, mà Ngài đã bước sâu vào trong đời sống của chúng ta để chúng ta có thể nghe thấy, nhìn thấy và chạm đến Ngài. Chúng ta có đang ở trong mối tương giao với Đức Chúa Trời qua Lời hằng sống (Kinh Thánh) không? Chúng ta hãy bước vào mối tương giao mang đến cho chúng ta đầy dẫy niềm vui và ban cho chúng ta sự sống đời đời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-8Nếu chúng tađang ở trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, Đấng là sự sáng, thì chúng ta không thể tiếp tục ở trong sự tối tăm (tội lỗi) được. Chúng ta phải nương cậy nơi huyết của Đức Chúa Jêsusđiều thanh tẩy chúng ta và chiến đấu chống lại tội lỗi.

Tham khảo   

1:1-4 Phần mở đầu. Một tá hoặc khoảng vậy những sự đề cập bằng số nhiều ngôi thứ nhất (“chúng tôi”, “của chúng tôi”, “chúng tôi”) nhấn mạnh lời chứng bởi chứng kiến tận mắt của Giăng và những Cơ Đốc nhân đầu tiên, đặc biệt là các sứ đồ. Họ nhận biết “sự tương giao với Đức Chúa Cha và với Con Ngài” (c.3) và ước ao được thấy nó được phổ biến đến các độc giả.

1:8 Chúng ta tự lừa dối mình. Ma quỷ (3:8) hay thế gian (2:15) có thể góp phần vào sự đi lạc của con người, nhưng cuối cùng mỗi người phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của riêng mình. Một số tội lỗi vẫn còn trong mọi đời sống của Cơ Đốc nhân (“” thì hiện tại), thậm chí cả trong đời sống sứ đồ trưởng lão Giăng (“chúng ta”).

Cầu nguyện: Như Chúa đã tha thứ tội lỗi của chúng con, xin hãy giúp chúng con tha thứ cho người khác.

Đọc KinhThánhtrong năm: Giê-rê-mi 45-48

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like