Home Ngày 02 – Đời Sống Của Những Người Cứ Ở Trong Chúa

Ngày 02 – Đời Sống Của Những Người Cứ Ở Trong Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

1 Giăng 2: 1-11

1 Hỡi các con bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều nầy để các con không phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có Đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng công chính. 2 Chính Ngài là tế lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội của cả thế gian nữa.

3 Bởi điều nầy chúng ta biết rằng mình đã nhận biết Ngài: Ấy là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài. 4 Người nào nói: “Tôi biết Ngài,” mà không vâng giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, và sự chân thật không ở trong người ấy. 5 Nhưng ai vâng giữ lời Ngài thì sự kính mến Đức Chúa Trời thật là hoàn hảo trong người ấy. Nhờ đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. 6 Ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi.

7 Thưa anh em yêu dấu, đây không phải là điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là điều răn cũ mà anh em đã có từ ban đầu. Điều răn cũ nầy là lời anh em đã nghe. 8 Tuy nhiên, tôi cũng viết cho anh em một điều răn mới, là điều chân thật trong Ngài và trong anh em, vì bóng tối đã tan rồi và ánh sáng thật đang chiếu sáng. 9 Người nào nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong bóng tối. 10Ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng, nơi người ấy không có điều gì gây cho vấp phạm. 11 Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người.

Suy ngẫm và hiểu

VìĐức Chúa Jêsus đã chếtlàmcủa lễ chuộctội lỗinhân loại,nên tất cả những aitin điều này đều được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Giờ đây, các Cơ Đốc nhân phải chứng tỏ chân lý này trong đời sống họ bằng việc vâng theo các điều răn của Đức Chúa Trời (c.1-5). Nhưng Đức Chúa Jêsus phán rằng điều răn của Chúa mà các Cơ Đốc nhân phải vâng theo là “yêu anh em mình’. Cho nên những ai nói họ yêu Đức Chúa Trời trong khi họ lại không yêu mến anh em mình, là kẻ nói dối (c.6-12).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.2Đức Chúa Jêsus đã dâng chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta để hàn gắn thế gian đã từng bị cắt đứt khỏi Đức Chúa Trời vì tội lỗi (Hê-bơ-rơ 9:11-15). Vì thế chúng ta đã trở thành con cái của Chúa thông qua Đức Chúa Jêsus phải thực hiện chức vụ làm hòa trong thế gian này (2 Cô-rinh-tô 5:18).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-11Nếumột người nói rằng biếtĐức Chúa Trời(c.4), ở trongNgài (c.6), vàngười đó ở trong sự sáng(c.9), nhưng lại không yêu mến anh em mình, thì thực tế, người đó còn đang ở trong bóng tối. Con cái thật của Đức Chúa Trời, những người được cứu, cần có khả năng hy sinh bản thân mình để yêu những người lân cận của họ, đúng như Đức Chúa Jêsus đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta vâng theo điều răn mới ‘yêu anh em mình’ mà Đức Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta như thế nào?

Tham khảo   

2:6. Bước đi như. Con đường dẫn tới thập tự giá. Các tín hữu không cần và không thể lặp lại sự chết cứu chuộc duy nhất của Đấng Christ, nhưng họ có thể phản chiếu đức tin, tình yêu thương, lòng mộ đạo, sự vâng lời và sự hy sinh và lối sống này sẽ đưa lại sự đảm bảo lớn hơn “chúng ta (mình) ở trong Ngài” (c.5)

2:7 Điều răn cũ là tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và tình yêu thương đối với những người khác, cả hai loại tình yêu này đều là mạng lệnh trong Cựu Ước (Lê-vi Ký 19:18; Phục Truyền 6:5). Đức Chúa Jêsus đã xác nhận (Ma-thi-ơ 22:34-40) nhưng cũng đã làm mới lại những sự dạy dỗ này, vì thế chúng cũng là một điều răn mới (Giăng 13:34). Đó chính là điều mà các sứ đồ được ban cho từ ban đầu (1 Giăng 3:11).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp những lời nói và hành động của chúng con phù hợp với các mạng lệnh của Ngài để yêu kính Chúa và yêu cộng đồng của mình.

Đọc KinhThánhtrong năm: Giê-rê-mi 49-52

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận: