Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Vượt Qua Gian Khổ

Ngày 04 – Vượt Qua Gian Khổ

by Ban Biên Tập
30 đọc

1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:5-13

Vì vậy, không thể đợi lâu hơn được, tôi đã gửi Ti-mô-thê đi để biết đức tin của anh em như thế nào, e rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, và công lao của chúng tôi trở thành vô ích. 6 Nhưng nay Ti-mô-thê vừa từ chỗ anh em trở về, đã thuật cho chúng tôi tin tức tốt đẹp về đức tin và tình yêu thương của anh em. Anh ấy cũng nói rằng anh em luôn giữ kỷ niệm tốt về chúng tôi, và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. 7 Thưa anh em, như vậy trong mọi gian khổ và hoạn nạn, chúng tôi đã được an ủi qua đức tin của anh em. 8 Vì hiện nay chúng tôi sống là nhờ anh em đứng vững trong Chúa. 9 Làm sao chúng tôi có đủ lời để cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em, về tất cả niềm vui mà qua anh em chúng tôi có được trước mặt ĐứcChúa Trời chúng ta? 10 Đêm ngày chúng tôi khẩn thiết cầu xin Ngài cho phép chúng tôi được gặp mặt anh em, và bổ sung những gì còn khiếm khuyết trong đức tin anh em. 11 Cầu xin chính Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, dẫn đường chúng tôi đến với anh em! 12 Xin Chúa khiến anh em càng gia tăng và chan chứa tình yêu thương với nhauvà với mọi người, như chúng tôi đối với anh em, 13 nhờ đó Ngài làm cho tâm hồn anh em được vững mạnh, thánh khiết, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, khi Đức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với tất cả thánh đồ của Ngài!

Suy ngẫm và hiểu

Phao-lô đã nghe tin của Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca qua Ti-mô-thê. Chính tin tức mà Hội Thánh đã giữ được đức tin của họ ngay cả trong gian khổ, và rằng họ nhớ Phao-lô (c.5-8). Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự chăm sóc đối với Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca và giúp họ giữ vững đức tin của mình. Ngoài ra, ông đã cầu nguyện rằng họ sẽ sớm gặp ông, vì đức tin của họ tăng trưởng mạnh mẽ, và họ sẽ yêu thương nhau. Hơn nữa, ông đã cầu nguyện rằng lòng họ sẽ trở nên không chỗ trách được (c.11-13).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7 Phao-lô được an ủi khi ông nghe tin tức về đức tin ở Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Theo cách này, các Cơ Đốc nhân an ủi lẫn nhau bằng việc trưởng thành trong đức tin. Chúng ta đã được các Cơ Đốc nhân khác an ủi trong những hoàn cảnh nào? Chúng ta từng an ủi các anh chị em của chúng ta như thế nào?

C.9-13 Nghe tin tức từ Ti-mô-thê, Phao-lô đã đáp lại bằng lời cảm tạ và cầu nguyện. Ông đã cảm tạ rằng Hội Thánh đang đứng vững trong đức tin, và cầu nguyện rằng các anh chị em sẽ trưởng thành trong tình yêu thương và đức tin. Việc gửi Ti-mô-thê đến, viết thư và thăm viếng Hội Thánh là những việc quan trọng phải làm, nhưng cầu nguyện là một hành động quan trọng nhất. Chúng ta nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời những điều gì để cộng đồng của chúng ta có thể đến với Chúa một cách trọn vẹn hơn?

Tham khảo     

3:6 Ngay sau khi Ti-mô-thê từ Tê-sa-lô-ni-ca trở về, Phao-lô viết thư cho người Tê-sa-lô-ni-ca. Ti-mô-thê đã báo tin tốt lành liên quan đến đức tin và tình yêu thương của người Tê-sa-lô-ni-ca, ngoài ra họ còn ước mong gặp Phao-lô nữa. Phao-lô trấn an rằng ông cũng ước ao được gặp họ.

3:7 trong mọi gian khổ và hoạn nạn của chúng tôi. Các nhà truyền giáo, như những người Tê-sa-lô-ni-ca, đang chịu khổ vì Đấng Christ (xem c.3-4). 3:13. cùng với tất cả các thánh đồ. Các thiên sứ, các Cơ Đốc nhân, hoặc (rất có thể) cả hai. Rất có thể có một sự nhắc đến Xa-cha-ri 14:5 trong câu này. Vào sự đến lần thứ hai của Đấng Christ, xem 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11; 1 Phi-e-rơ 4:7; 2 Phi-e-rơ 3:2-18.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin hãy giúp chúng con khích lệ nhau bằng Lời Ngài, và xin hãy giúp chúng con trở thành một cộng đồng chiến thắng giữ đức tin của mình ngay cả trong gian khổ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Thi Thiên124 – 127

 

Bình Luận:

You may also like