Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Một Công Gương Mẫu Của Các Tín Hữu

Ngày 01 – Một Công Gương Mẫu Của Các Tín Hữu

by Ban Biên Tập
30 đọc

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10

1 Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gửi đến Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca ở trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ. Cầu xin ân điển và bình an ban cho anh em! 2 Chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả anh em, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. 3 Trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi hằng nhớ đến công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương, sự kiên nhẫn trong hi vọng của anh em nơi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. 4 Thưa anh em, những người yêu dấu của Đức Chúa Trời, chúng tôi biết Ngài đã chọn anh em; 5 vì Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em không chỉ bằng lời nói, nhưng cũng bằng quyền năng, bằng Đức Thánh Linh và niềm xác tín sâu xa nữa. Anh em biết rõ khi còn ở giữa anh em, chúng tôi đã sống vì anh em như thế nào.

6 Anh em đã theo gương của chúng tôi và của Chúa, vì anh em đã tiếp nhận đạo giữa nhiều hoạn nạn với niềm vui của Đức Thánh Linh. 7 Vì vậy, anh em đã trở nên gương tốt cho tất cả tín hữu ở Ma-xê-đô-ni-a và A-chai. 8 Vì đạo Chúa từ anh em đã vang ra không những trong miền Ma-xê-đô-ni-a và A-chai thôi, mà đức tin của anh em trong Đức Chúa Trời cũng đã lan truyền khắp nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói thêm gì nữa. 9 Vì chính họ đã thuật lại việc anh em đã tiếp đãi chúng tôi, và thể nào anh em đã quay về với Đức Chúa Trời, từ bỏ thần tượng để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, 10 và để chờ đợi Con Ngài từ trời, là Đức Chúa Jêsus mà Ngài đã khiến sống lại từ cõi chết, là Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.

Suy ngẫm và hiểu

Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca là một Hội Thánh mới được lập đã chính thức nhóm lại trong chuyến hành trình thứ hai của Phao-lô. Phao-lô đã vội vàng rời Tê-sa-lô-ni-ca vì những người chống đối Phúc Âm, nhưng Hội Thánh luôn đè nặng lên tâm trí của Phao-lô. May thay, Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã không bị rúng động và đứng vững trong đức tin (c.1-4). Nói cách khác, Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã loại bỏ được tất cả thần tượng và chỉ phụng sự Đức Chúa Trời mà thôi, và mặc dù họ bị bách hại vì điều này, nhưng họ đã chiến thắng được sự bắt bớ bằng hy vọng về sự đến của Chúa. Phao-lô đã khen ngợi những người này và cảm tạ Đức Chúa Trời (c.5-10).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9-10 Đức Chúa Trời là Chúa chân thật và là Vua, Đấng mà chúng ta phải phụcvụ,đểloại bỏ tất cả các thần tượng. Bởi vì các Cơ Đốc nhân tại Tê-sa-lô-ni-ca có được sự hiểu biết và đức tin này nơi Chúa, nên họ có thể từ bỏ thần tượng và phục vụ một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Những thứ mà chúng ta phải loại bỏ là gì? Nếu chúng ta có điều gì mà chúng ta yêu quý hơn Đức Chúa Trời (ngay cả khi chúng ta khẳng định nhận biết Đức Chúa Trời), thì chúng là gì?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-3 Các Cơ Đốc nhân ở Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca đã sống đời sống đức tin, yêu thương và hy vọng. Họ đã hành động bằng đức tin, nỗ lực bằng tình yêu thương và có sự kiên định trong niềm hy vọng. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta sống kiểu đời sống nào?

Tham khảo   

1:4 Đã chọn (về nghĩa đen có nghĩa là “chọn”, sử dụng trong tiếng Hi Lạp là eklogē, “Sự lựa chọn, chọn lựa, sự bầu”) nói đến hành động tối thượng của Đức Chúa Trời trong việc chỉ định người ta cho sự sống đời đời. Phao-lô suy luận từ những sự kiện của chức vụ mà những người Tê-sa-lô-ni-ca được chọn và vì thế ông có thể tái thừa nhận với họ rằng họ được cứu đời đời.

1:8 không chỉ có lời Chúa được vang ra. Điều này có thể liên quan đến các hoạt động truyền giáo hoặc, nhiều khả năng, về tin tức về đức tin mới được hình thành của người Tê-sa-lô-ni-ca. Dù thế nào, những điều đã diễn ra ở Tê-sa-lô-ni-ca dẫn đến việc Phúc Âm được rao truyền rộng rãi, không nghi ngờ được hỗ trợ bởi thực tế là Tê-sa-lô-ni-ca nằm ở vị trí chiến lược.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con từ bỏ các thần tượng của mình và trở lại với Ngài, và xin hãy giúp chúng con trở thành một cộng đồng đức tin rao truyền Phúc Âm.

Đọc KinhThánh trong năm: Thi Thiên 115-118

Bình Luận:

You may also like