Home Dưỡng Linh Ngày 16 – Kết Cục Của Bên-Sát-Xa

Ngày 16 – Kết Cục Của Bên-Sát-Xa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 5:17-31

17 Trước mặt vua, Đa-ni-ên trả lời: “Xin vua giữ lại các quà tặng, và dành phần thưởng cho người khác! Tuy nhiên, tôi sẽ đọc chữ viết đó và giải nghĩa cho vua. 18 Tâu đức vua, Đức Chúa Trời Chí Cao đã ban vương quyền, uy quyền cao cả, vinh quang và uy nghiêm cho phụ vương ngài là Nê-bu-cát-nết-sa. 19 Chính vì quyền uy cao cả Chúa ban cho phụ vương ngài mà tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ đều run sợ trước vua ấy. Vua muốn giết ai thì giết và muốn để ai sống thì để, muốn nâng ai lên hay hạ ai xuống tùy ý. 20 Nhưng khi lòng dạ trở nên kiêu căng, tâm linh cứng cỏi, thì vua ấy đã hành động một cách ngạo nghễ; do đó vua đã bị truất ngôi và tước bỏ vinh quang. 21 Vua đã bị đuổi khỏi loài người; tâm trí trở nên tâm trí súc vật, phải sống chung với lừa rừng, ăn cỏ như bò và thân thể bị ướt đẫm sương móc trên trời, cho đến khi vua ấy nhận biết rằng Đức Chúa Trời Chí Cao cai trị vương quốc loài người và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý Ngài.

22 Còn vua, tâu vua Bên-xát-sa, con của vua ấy, dù vua biết hết các việc ấy, lòng vua vẫn không chịu nhún nhường chút nào. 23 Trái lại, vua đã tự cao tự đại chống lại Chúa trên trời, sai đem ly tách của nhà Chúa đến cho vua uống rượu với các quan đại thần, các hoàng hậu và cung phi của vua. Vua đã tôn vinh thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá là những thần không thấy không nghe không biết gì, nhưng lại không thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và mọi đường lối của vua. 24 Vì thế, Ngài đã sai phần bàn tay nầy đến và viết lên hàng chữ nầy. 25 Hàng chữ đã viết như sau: MÊ-NÊ, MÊ-NÊ, TÊ-KEN, U-PHÁC-SIN.

26 Đây là nghĩa của dòng chữ đó: Mê-nê nghĩa là: Đức Chúa Trời đã đếm và chấm dứt số ngày của vua; 27 Tê-ken là: Vua đã bị đặt trên bàn cân và thấy kém thiếu. 28 Phê-rết là: Vương quốc của vua bị phân chia rồi giao cho người Mê-đi và người Ba Tư.” 29 Vua Bên-xát-sa lập tức truyền lệnh đem cẩm bào đỏ thẫm mặc cho Đa-ni-ên; đeo vòng vàng vào cổ và công bố rằng ông là nhân vật thứ ba trong vương quốc.

30 Ngay đêm đó, Bên-xát-sa, vua Canh-đê, bị giết. 31Đa-ri-út, người Mê-đi, tiếp quản vương quốc ở độ tuổi sáu mươi hai.

Suy ngẫm và hiểu

Đa-ni-ên giải nghĩa những chữ viết trên tường mà Đức Chúa Trời đã viết. Những chữ đó đọc là “Mê-nê, Mê-nê, Tê-ken, U-phác-sin”. Câu này có nghĩa là Bên-sát-xa sẽ chết như kết quả của sự đoán phạt của Đức Chúa Trời và Ba-by-lôn sẽ rơi vào tay Mê-đi và Ba-tư (c.17-28). Bên-sát-xa ban cho Đa-ni-ên phần thưởng như ông ta đã hứa, nhưng vị vua không ăn năn về sự kiêu ngạo của mình trước Đức Chúa Trời. Và ngay đêm hôm đó, Bên-sát-xa đã bị giết. Bên-sát-xa đã gặp phải một kết cục thê thảm bởi vì ông ta không ăn năn, thậm chí cả khi ông ta biết những việc làm sai trái của mình (c. 29-31).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.23 Đức Chúa Trời có chương trình và tể trị tất cả hơi thở sự sống của mọi người và tất cả mọi đường lối của chúng ta. Đức Chúa Trời kiểm soát cuộc đời của tất cả mọi người, thậm chí kiểm soát cả khi một người thấp kém trở thành một vị vua. Vì thế, sự khôn ngoan thực sự là ở trong sự kính sợ Chúa, Đấng tể trị và quyết định những vấn đề của sự sống và sự chết, và số phận của toàn cõi tạo vật.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18-23 Bên-sát-xa nghe về Đức Chúa Trời qua vị vua tiền nhiệm, Nê-bu-cát-nết-sa. Thay vì phục vụ Đức Chúa Trời, ông ta đã chọn làm những điều Đức Chúa Trời gớm ghiếc. Đây là tội lỗi xấu xa và ngang bướng của loài người. Liệu chúng ta có khám phá ra sự ngu ngốc như vậy trong mình hiện nay không? Liệu chúng ta có bản tính tội lỗi và sự yếu đuối trong mình, điều khiến chúng ta làm những việc chúng ta biết Đức Chúa Trời không đẹp lòng, hay không? Chúng ta hãy cố gắng hết sức để luôn luôn được Đức Thánh Linh hướng dẫn.

Tham khảo

5:18 Đa-ni-ên đặt Bên-xát-sa tương phản với Nê-bu-cát-nết-sa, người Đức Chúa Trời, Đấng Rất Cao ban cho…quyền làm vua và sự vĩ đại, sự vinh quang và uy nghi. Nê-bu-cát-nết-sa được ban cho uy quyền giống như của Đức Chúa Trời, có thể giết hoặc cho sống, dấy lên hoặc hạ xuống. Tuy nhiên, ông ta đã trở nên kiêu ngạo, nên Đức Chúa Trời đã hoàn toàn hạ ông ta xuống cho đến khi ông ta xưng nhận quyền năng của Đức Chúa Trời (xem chương 4).

5:23 Bên-xát-sa biết sự hạ mình của Nê-bu-cát-nết-sa, tuy thế còn xa đối với sự hạ mình của chính ông ta, ông ta tự nhấc mình lên… chống lại Chúa Thiên đàng bằng cách sử dụng những chiếc bình thánh từ đền thờ Giê-ru-sa-lem cho bữa tiệc thờ lạy hình tượng. 5:28 Kết quả là vương quốc của Bên-xát-sa sẽ bị phân chia và giao lại cho người Mê-đi và người Ba Tư.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy ban cho chúng con sự khôn ngoan khiến chúng con nhận biết và hành động theo sự dạy dỗ Ngài bày tỏ cho chúng con qua những thế hệ trước.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 68-70

Bình Luận:

You may also like