Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời

Ngày 08 – Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Đa-ni-ên 2:14-23 

 14 Bấy giờ, Đa-ni-ên cẩn thận dùng lời khôn khéo nói với A-ri-ốc, quan chỉ huy vệ quân của vua, đang trên đường đi giết các nhà thông thái của Ba-by-lôn. 15 Đa-ni-ên hỏi A-ri-ốc, quan chỉ huy vệ quân của vua: “Tại sao vua lại ra lệnh khẩn cấp như vậy?” A-ri-ốc nói cho Đa-ni-ên biết rõ vấn đề. 16 Đa-ni-ên lập tức vào xin vua cho thêm thời gian để giải thích giấc chiêm bao đó cho vua.17 Rồi Đa-ni-ên trở về nhà và nói rõ mọi việc cho các bạn mình là Ha-na-nia, Mi-sa-ên và A-xa-ria, 18 và bảo họ cầu xin ơn thương xót của Đức Chúa Trời ở trên trời về điều bí nhiệm nầy, để Đa-ni-ên và các bạn không bị tiêu diệt chung với những nhà thông thái khác của Ba-by-lôn. 19 Đêm ấy, điều bí nhiệm được bày tỏ cho Đa-ni-ên trong một khải tượng. Đa-ni-ên ca ngợi Đức Chúa Trời trên trời. 20 Đa-ni-ên nói: “Tôn ngợi danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng! Vì mọi sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài.21 Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, phế lập các vua; Ngài ban khôn ngoan cho người khôn ngoan và hiểu biết cho người hiểu biết. 22 Chính Ngài bày tỏ những việc sâu xa bí ẩn; Ngài biết những gì xảy ra trong bóng tối và ánh sáng ở với Ngài. 23 Lạy Đức Chúa Trời của tổ phụ con, con cảm tạ và tôn ngợi Ngài, vì Ngài đã ban sự khôn ngoan và năng lực cho con. Bây giờ, Ngài tỏ cho con biết điều chúng con cầu hỏi Ngài, vì Ngài tỏ cho chúng con biết vấn nạn của vua.”

Suy ngẫm và hiểu

Khi Đa-ni-ên biết được vị vua đã ra lệnh giết tất cả các nhà thông thái của Ba-by-lôn, bởi vì giấc chiêm bao của ông ta không giải nghĩa được, Đa-ni-ên xin cho thêm thời gian. Sau đó, với ba người bạn của mình, ông đã sốt sắng cầu nguyện và cầu xin Chúa Trời giúp đỡ (c.14-18). Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời cầu nguyện của họ và ban cho họ giải pháp cho nan đề. Đa-ni-ên ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng ban cho ông sự khôn ngoan và bày tỏ về giấc chiêm bao của vị vua. Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời có thật và hằng sống, có thể làm những việc mà những nhà thông thái của Ba-by-lôn tuyên bố là không thể làm được  (c.19-23).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.20-22 Đức Chúa Trời là sự khôn ngoan và quyền phép đời đời. Khi Đa-ni-ên có thể giải nghĩa được giấc chiêm bao của vị vua người ngoại qua sự cầu nguyện, ông xưng nhận rằng sự khôn ngoan và sự bày tỏ đến từ Đức Chúa Trời. Thậm chí ngày nay, chỉ khi chúng ta có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời, nguồn của sự khôn ngoan, thì chúng ta mới có thể sống với sự khôn ngoan thực sự.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.17-18 Đa-ni-ên đã chia sẻ nan đề và cầu nguyện với những người bạn đức tin của mình.Chúng ta có những người bạn mà chúng ta có thể cùng cầu nguyện về các nan đề mà chúng ta phải đối diện trong cuộc sống hay không? Chúng ta hãy khao khát rằng tất cả các buổi nhóm lại của chúng ta trở thành thời gian của những sự cầu nguyện, như của Đa-ni-ên và những người bạn của ông.

Tham khảo

2:15–16 Với một đức tin đầy ấn tượng, Đa-ni-ên đã đề nghị với A-ri-ốt một cuộc gặp với vua để giải giấc chiêm bao và ý nghĩa của nó, thậm chí trước khi Đức Chúa Trời bày tỏ cho Đa-ni-ên. 2:19 Không giống các thần của những thầy bói người Ba-by-lôn, Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên có thể bày tỏ một điều huyền bí như thế cho các tôi tớ của Ngài (xem Ê-sai 44:7–8; A-mốt 3:7).

2:23 Đa-ni-ên đã tập trung những người bạn của mình lại để cầu xin sự bày tỏ điều huyền bí đó (c.17–18). Khi Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của Đa-ni-ên, ông ngợi khen và cảm tạ Ngài vì sự khôn ngoan và quyền năng của Ngài, trước khi ông đi gặp vua Nê-bu-cát-nết-sa.

Cầu nguyện: Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con cầu xin sự thương xót của Ngài, và xin hãy giúp chúng con trở thành một cộng đồng ngợi khen những điều Ngài đã làm.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 40-42

 

Bình Luận:

You may also like