Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Sự Khôn Ngoan Của Con Người

Ngày 07 – Sự Khôn Ngoan Của Con Người

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đa-ni-ên 2:1-13

1 Năm thứ hai triều vua Nê-bu-cát-nết-sa, vua thấy chiêm bao khiến tâm trí vua bối rối, không ngủ được. 2 Vua cho triệu tập các thuật sĩ, pháp sư, phù thủy và người Canh-đê để cắt nghĩa giấc chiêm bao cho vua. Họ vào chầu trước mặt vua. 3 Vua nói với họ: “Trẫm đã thấy một giấc chiêm bao và tâm trí trẫm bối rối vì muốn biết ý nghĩa giấc chiêm bao đó.” 4 Những người Canh-đê tâu với vua bằng tiếng A-ram rằng: “Bệ hạ vạn tuế! Xin bệ hạ thuật lại giấc chiêm bao cho các đầy tớ bệ hạ, và chúng tôi sẽ đưa ra lời giải nghĩa.”

5 Vua trả lời với những người Canh-đê: “Đây là điều trẫm đã quyết định: Nếu các ngươi không nói cho trẫm biết nội dung và lời giải thích giấc chiêm bao đó thì các ngươi sẽ bị xé ra từng mảnh, nhà các ngươi sẽ thành đống phân. 6 Nhưng nếu các ngươi nói cho trẫm rõ giấc chiêm bao và lời giải thích thì trẫm sẽ ban cho các ngươi quà tặng, phần thưởng và quyền cao chức trọng. Vậy hãy nói cho trẫm giấc chiêm bao đó và lời giải nghĩa đi.” 7 Họ tâu lần thứ hai: “Xin bệ hạ thuật lại giấc chiêm bao cho các đầy tớ bệ hạ, và chúng tôi sẽ đưa ra lời giải nghĩa.” 8 Vua đáp: “Trẫm biết các ngươi đang tìm cách kéo dài thời gian vì các ngươi biết điều trẫm đã quyết định: 9 Nếu các ngươi không nói cho trẫm biết giấc chiêm bao thì chỉ có một án lệnh dành cho các ngươi thôi. Các ngươi âm mưu với nhau đem những lời giả dối bậy bạ nói với trẫm cho đến khi mọi việc thay đổi. Vậy, hãy nói cho trẫm giấc chiêm bao và trẫm sẽ biết rằng các ngươi có thể giải nghĩa được.” 10 Những người Canh-đê tâu với vua: “Không một người nào trên thế gian nầy có thể đáp ứng yêu cầu của bệ hạ được, vì chẳng có vua nào, dù có uy quyền vĩ đại đến đâu đi nữa, lại đem việc như thế hỏi thuật sĩ, pháp sư hay người Canh-đê bao giờ. 11 Việc bệ hạ đòi hỏi thật là khó khăn, không ai có thể tỏ cho bệ hạ được ngoại trừ các thần không ở chung với loài xác thịt.”

12 Nghe vậy, vua nổi trận lôi đình và ra lệnh giết hết các nhà thông thái của Ba-by-lôn. 13 Thế là lệnh giết các nhà thông thái được ban ra; người ta tìm Đa-ni-ên và các bạn của ông để giết.

Suy ngẫm và hiểu

Khi vua Nê-bu-cát-nết-sa có một giấc chiêm bao gây bối rối, điều mà ông ta không thể hiểu được, ông cho gọi những nhà thông thái của Ba-by-lôn đến để nói cho ông ta biết điều đó có nghĩa là gì. Khi các nhà thông thái hỏi vua điều vua mơ thấy là gì, ông ta không nói cho họ; thay vào đó, ông ta ra lệnh cho họ nói cho ông ta biết giấc chiêm bao đó là gì cũng như nó có ý nghĩa gì. Những người này đáp lại lệnh này rằng họ không thể cắt nghĩa được giấc chiêm bao nếu không được nghe về nó. Điều này khiến vị vua tức giận, và ông ta đã ra lệnh hành hình những nhà thông thái. Điều này khiến cuộc sống của Đa-ni-ên và ba người bạn của ông bị nguy hiểm (c.1-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1 Đức Chúa Trời đã bày tỏ tương lai cho Nê-bu-cát-nết-sa qua những giấc chiêm bao của ông ta (xem c.29). Điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời hành động với tư cách là Chúa của thế giới này, và thậm chí qua cả những người không có đức tin. Chúng ta không được giới hạn công việc của Đức Chúa Trời bằng những ý tưởng của chúng ta, nhưng thay vào đó, phải suy ngẫm về ý muốn của Ngài, điều được bày tỏ trong suốt lịch sử.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.12-13 Vua Nê-bu-cát-nết-sa nổi cơn thịnh nộ bởi những sự hữu hạn của sự khôn ngoan của thế giới này. Cho dù ông ta có mạnh mẽ và quyền lực đến đâu, ông ta đã phải thất vọng vì những sự hữu hạn của con người. Vì vậy, chúng ta hãy nhận biết rằng chúng ta không thể tìm được các câu trả lời cho đời sống của chúng ta bằng sự khôn ngoan của thế giới này, nhưng thay vào đó hãy khiêm nhường tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.

Tham khảo

2:2 Nê-bu-cát-nết-sa có một đội ngũ các chuyên gia giải mộng: những thuật sĩ, những người bỏ bùa, những thầy phù thủy, những người huyền bí. Tên “Chaldeans” (những người huyền bí) ban đầu nói đến một phần của Đế quốc Ba-by-lôn, nhưng nó phát triển thành một thuật ngữ mô tả một nhóm người đặc biệt, được biết đến bởi kiến thức chuyên môn về phép thuật và việc giải mộng của họ.

2:5–6 Ngược lại so với thông lệ, vị vua đã đưa ra một yêu cầu thật khác thường rằng những người giải nghĩa của ông ta phải thuật lại giấc chiêm bao cũng như phải giải thích nghĩa của nó. Nếu những người giải mộng thành công, họ sẽ được phần thưởng lớn. Nếu họ bị thất bại, họ sẽ bị hành hình và gia đình họ cũng bị giết.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi, xin sự khôn ngoan của Ngài bày tỏ cho chúng con biết rằng sự khôn ngoan của thế gian vô dụng biết chừng nào.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 37-39

Bình Luận:

You may also like