Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Đời Sống Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Ngày 26 – Đời Sống Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 12:1-8

1 Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 2 Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. 3 Vì nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho từng người. 4 Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng; 5 thì cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Đấng Christ; mỗi chúng ta đều là các chi thể của nhau. 6 Chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển Chúa ban: Người được ân tứ nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin; 7 người được ân tứ phục vụ, hãy phục vụ; người được ân tứ dạy dỗ, hãy dạy dỗ; 8 người được ân tứ khích lệ, hãy khích lệ; người được ân tứ ban phát, hãy ban phát rộng rãi; người được ân tứ lãnh đạo, hãy siêng năng lãnh đạo; người được ân tứ làm việc từ thiện, hãy vui vẻ mà làm.

Suy ngẫm và hiểu 

Giờ đây, các Cơ Đốc nhân là những tạo vật mới trong Đức Chúa Jêsus (2 Cô-rinh-tô 5:17) và vì thế phải phân biệt được đời sống của họ là thuộc về Đức Chúa Trời. Nói cách khác, chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời bằng đời sống của mình. Điều này đi ngược lại với những xu hướng của gian ác trong thời hiện đại của chúng ta, và là một cách để theo đuổi những điều tốt lành và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (c.1-3). Ngoài ra, các Cơ Đốc nhân ngày nay phải sống như là những thành viên của cộng đồng của Đức Chúa Trời, thân thể của Chúa. Đời sống của một cộng đồng đức tin là tập trung vào việc phục vụ những thành viên khác bằng các ân tứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cách cá nhân, và cũng quan tâm lẫn nhau nữa (c.4-8).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-6 Đức Chúa Trời ban các ân tứ khác nhau cho mỗi người theo ý muốn Ngài. Tất cả các ân tứ đều được ban cho bởi ân điển của Ngài và do đó đều xứng đáng và quý báu. Cho nên, không có lý do gì để chúng ta khoe mình hay xấu hổ về những ân tứ của mình. Chúng ta chỉ cần cảm tạ và dùng các ân tứ của chúng ta để phục vụ mọi người của nước Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-8 Hội Thánh là một cộng đồng, nghĩa là một thân thể với nhiều thành viên. Do đó, Hội Thánh sẽ tăng trưởng bằng việc thực hiện chức năng của mình khi mọi thành viên trân trọng những ân tứ của người khác mà Đức Chúa Trời đã ban cho và hợp tác với nhau. Chúng ta có khiêm nhường và phục vụ những người khác không? Chúng ta có đánh giá quá cao các việc làm của chúng ta trong cộng đồng không?

Tham khảo

12:2 Thời kỳ gian ác hiện tại sẽ vẫn đe dọa những ai thuộc về Đấng Christ, cho nên họ phải chống lại áp lực của nó. Đời sống họ được biến đổi khi tâm trí của họ được làm nên mới, để họ có thể “phân biệt” ý muốn của Đức Chúa Trời. Bằng việc thử nghiệm bạn có thể phân biệt dịch từ tiếng Hy lạp dokimazo thường có nghĩa tìm ra giá trị của điều gì đó bằng việc đưa nó vào sử dụng hoặc thử nghiệm nó trong thực tế.

12:4-5 Sự đa dạng và hiệp một của Hội Thánh được minh họa bằng sự so sánh với thân thể con người. Đúng như thân thể con người là một với nhiều chi thể (nghĩa đen, các phần của thân thể, các chi), vì thế, Hội Thánh được hiệp một dù nó bao gồm nhiều thành viên. Về chủ đề Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, cũng hãy xem 1 Cô-rinh-tô 12 và Ê-phê-sô 4:4, 12-16.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin hãy giúp chúng con trở thành một cộng đồng đức tin khiêm nhường phục vụ lẫn nhau bằng ân điển mà Ngài đã ban cho.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 1-3

Bình Luận:

You may also like