Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Đức Tin Dẫn Đến Sự Cứu Rỗi

Ngày 21 – Đức Tin Dẫn Đến Sự Cứu Rỗi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 10:5-13

5 Môi-se viết về sự công chính đến từ luật pháp rằng ai làm theo những điều nầy thì sẽ nhờ đó mà sống. 6 Nhưng sự công chính đến từ đức tin nói thế nầy: “Đừng nói trong lòng mình rằng: ‘Ai sẽ lên trời?’ với hàm ý là để đem Đấng Christ xuống; 7 hay là: ‘Ai sẽ xuống vực sâu?’ với hàm ý là để đem Đấng Christ từ cõi chết lên.” 8 Nhưng lời ấy nói gì?

“Đạo ở gần anh em,

Trên môi miệng và trong lòng anh em,”

Đó là đạo đức tin mà chúng tôi giảng dạy. 9 Vậy nếu miệng anh em xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại thì anh em sẽ được cứu. 10 Vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, ai tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi. 11 Kinh Thánh nói: “Người nào tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.” 12 Không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hi Lạp, vì cùng chung một Chúa là Chúa của mọi người, Đấng ban ơn dư dật cho mọi người kêu cầu Ngài. 13 Vì, “ai kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự công chính mà chúng ta chỉ có thể nhận được qua đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi. Đức Chúa Jêsus đã thực hiện trọn vẹn những đòi hỏi của Luật pháp, nhưng dân Y-sơ-ra-ên đã khước từ sự công chính của Đức Chúa Trời và họ cố gắng tự mình lập nó. Tất cả những điều họ cần làm là tin nơi Đức Chúa Jêsus, nhưng họ lại khước từ điều đó (c.5-8). Kinh Thánh công bố rằng món quà cứu rỗi được ban cho nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus là Chúa của chúng ta, và tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ kẻ chết. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người, cả người Do Thái lẫn người Hy lạp. Vì thế, ai kêu cầu danh Chúa sẽ nhận được sự cứu rỗi (c.9-13).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.11-13 Đức Chúa Trời cứu người Do Thái hay các dân ngoại chừng nào mà họ kêu cầu danh Chúa. Chúng ta chỉ kêu cầu danh Đức Chúa Jêsus, nhưng Đức Chúa Trời mặc cho chúng ta bằng vinh quang thiên đàng và làm cho chúng ta nên xứng đáng. Cho nên, sự cứu rỗi không được làm trọn qua lòng sốt sắng của chúng ta, nhưng là một món quà của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5 Chúng ta càng cố gắng giữ Luật pháp cách trọn vẹn thì chúng ta sẽ nhận ra sự yếu đuối của mình trong việc không có khả năng đáp ứng những yêu cầu của Luật pháp và kết quả đáng thất vọng. Chúng ta có bị thất bại khi chúng ta cố gắng sống đời sống đức tin với lòng nhiệt thành và những nỗ lực của mình không? Chúng ta hãy tiếp nhận bằng đức tin mọi điều mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt và hưởng ân điển của Lời Ngài để chúng ta có thể sinh bông trái của Ngài trong đời sống mình.

Tham khảo

10:5 Phao-lô trích dẫn Lê-vi Ký. 18:5 về sự công chính dựa vào Luật pháp, để cho thấy rằng những người giữ Luật pháp sẽ nhờ đó mà sống. Nhưng vì Phao-lô đã chỉ ra điều này rồi, sự sống sẽ không đến theo cách này vì tất cả đều vi phạm Luật pháp (Rô-ma 1:18-3:20). C10:11 Phao-lô lại trích dẫn Ê-sai. 28:16 (so sánh Rô-ma 9:33) để nhấn mạnh rằng việc tin cậy nơi Đấng Christ (chứ không phải các việc làm công chính) là con đường dẫn đến sự cứu rỗi. Sự hổ thẹn ở đây nói đến sự nhục nhã lúc cuối cùng mà những kẻ bị phán xét vào ngày cuối cùng sẽ kinh nghiệm khi họ bị tống xuống hỏa ngục.

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời yêu dấu ôi! Cảm tạ Ngài vì ban ân điển của Lời Ngài cho chúng con để cứu chúng con và xin hãy giúp chúng con truyền bá Phúc Âm cho những người khác!

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 25-28

Bình Luận:

You may also like