Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Người Thợ Gốm Và Đất Sét

Ngày 19 – Người Thợ Gốm Và Đất Sét

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 9:19-29

19 Thế thì bạn sẽ hỏi tôi rằng: “Nếu vậy sao Ngài còn quở trách? Vì ai có thể chống lại ý muốn Ngài được?” 20 Thưa bạn, bạn là ai mà dám cãi lại Đức Chúa Trời? Làm sao sản phẩm được nắn nên lại có thể nói với người nắn nên nó rằng: “Sao ông đã nắn tôi như thế nầy?” 21 Người thợ gốm lại không có quyền trên đất sét, để từ trong cùng một đống đất mà nắn nên loại bình dùng vào việc sang trọng và loại khác dùng vào việc thấp hèn sao? 22 Nếu Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cơn thịnh nộ và chứng tỏ quyền năng của Ngài, mà Ngài đã kiên nhẫn chịu đựng những chiếc bình đáng chịu thịnh nộ để bị hủy diệt, thì sao? 23 Nếu Ngài muốn chứng tỏ sự giàu có của vinh quang Ngài đối với những chiếc bình đáng thương xót, mà Ngài đã chuẩn bị cho sự vinh quang, 24 trong đó có chúng ta, là những người Ngài đã gọi, không chỉ từ trong dân Do Thái mà cũng từ trong dân ngoại, thì sao? 25 Như Ngài phán trong sách Ô-sê: “Ta sẽ gọi những người chẳng phải dân Ta là dân Ta, những người không được yêu dấu là yêu dấu;”26 “Và tại nơi Ta phán cùng họ: ‘Các ngươi không phải là dân Ta,’ Thì cũng chính tại đó họ sẽ được gọi là ‘con cái Đức Chúa Trời hằng sống.’ ”27 Còn Ê-sai lên tiếng về dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Dù số con cái Y-sơ-ra-ên đông như cát biển, chỉ một phần còn sót lại sẽ được cứu mà thôi; 28 vì Chúa sẽ nhanh chóng và dứt khoát làm ứng nghiệm lời Ngài trên đất.” 29 Ê-sai cũng đã báo trước: “Nếu Chúa vạn quân không chừa lại cho chúng ta người nối dõi, thì chúng ta đã trở nên như thành Sô-đôm và giống như thành Gô-mô-rơ rồi.”

Suy ngẫm và hiểu

Chúng ta không thể phàn nàn hay cảm thấy bất công trong sự lựa chọn tối thượng của Đức Chúa Trời theo ý muốn Ngài (sự nhân từ). Điều này giống như một cái bình phàn nàn với người thợ gốm – tại sao ông lại nắn cái bình này dùng vào việc sang trọng còn cái bình khác dùng vào việc thấp hèn (c.19-23).

Đức Chúa Trời đã kêu gọi những người được cứu của Ngài bằng sự lựa chọn tối thượng của Ngài, không chỉ từ người Do Thái mà còn từ các dân ngoại. Và thực tế, sự cứu rỗi tối thượng này của Đức Chúa Trời đã được tiên tri Ô-sê và Ê-sai nói trước rồi (c.24-29).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.19-23 Đức Chúa Trời có toàn quyền làm bất cứ điều gì mà Ngài muốn với sự tạo dựng riêng của Ngài. Cho nên, chúng ta không thể phàn nàn tại sao Đức Chúa Trời lại dùng một số người này vào việc sang trọng còn những người khác dùng vào việc thấp hèn. Chúng ta chỉ phải cảm tạ và thỏa lòng với ân điển sử dụng chúng ta! Việc kết án Đức Chúa Trời cho thấy tính kiêu căng và ngạo mạn của con người, cho là họ ngang bằng với Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhớ rằng điều duy nhất chúng ta phải làm là vâng lời, cảm tạ và ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta.

C.24-26 Thậm chí Đức Chúa Trời kêu gọi cả dân ngoại, những người không biết Ngài, là dân của Ngài. Ngài kêu gọi những người không phải là dân của Ngài là dân Ngài. Thậm chí Ngài còn kêu gọi kẻ thù của Ngài là những người yêu dấu của Ngài! Chúng ta hãy suy ngẫm về ân điển rất lớn này của Đức Chúa Trời đã đến với mình và hãy ngợi khen Ngài.

Tham khảo   

9:19 Ai có thể chống lại ý muốn Ngài được? Nếu sự cứu rỗi suy cho cùng phụ thuộc vào Đức Chúa Trời, và Ngài có lòng nhân từ và làm cứng lòng bất cứ ai Ngài muốn, thì làm thế nào Ngài thấy được ai có tội? Làm thế nào Ngài buộc tội ai đó vì ý muốn của Ngài không thể chống lại được?

9:27-29 Thực tế là chỉ một số người Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu đã được nói tiên tri trong Ê-sai 10:22-23. Hầu hết người Y-sơ-ra-ên bị đoán xét, và chỉ một số người sót lại kinh nghiệm sự cứu rỗi. Thực ra, như Ê-sai 1:9 nói Y-sơ-ra-ên xứng đáng bị tiêu diệt giống như thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, nhưng Đức Chúa Trời có lòng nhân từ và cứu một số người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu! Xin hãy giúp chúng con cảm tạ về ân điển của Đức Chúa Trời đã khiến chúng con là những chiếc bình của sự nhân từ Ngài và xin hãy dùng chúng con chỉ cho vinh quang của Ngài mà thôi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 18-20

Bình Luận:

You may also like