Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Hãy Đừng Bao Giờ Phân Rẽ Khỏi Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời

Ngày 17 – Hãy Đừng Bao Giờ Phân Rẽ Khỏi Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 8:31-39

31 Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc nầy? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? 32 Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó Con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao? 33 Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn khi mà Đức Chúa Trời là Đấng xưng công chính những người ấy? 34 Ai sẽ là người kết án họ khi mà Đấng Christ Jêsus là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta? 35 Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo không? 36 Như có lời chép:

“Vì cớ Chúa mà chúng con bị giết hằng ngày;

Chúng con bị coi như chiên đem đi làm thịt.”

37 Trái lại, trong mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng. 38 Vì tôi đoan chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, 39 chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus, Chúa chúng ta.

Suy ngẫm và hiểu

Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai có thể đánh bại chúng ta được. Đức Chúa Trời, Đấng sai chính Con Ngài cho chúng ta, sẽ ban ân điển cho chúng ta. Ngoài ra, vì Ngài đã chọn chúng ta và coi chúng ta là công chính, thì chẳng ai có thể kết án hay phán xét chúng ta được nữa. Vì lẽ ấy, không ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ! Bởi vậy, chúng ta có thể vượt qua tất cả những khó khăn bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời (c.31-39).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.32 Đức Chúa Trời là Đấng Chu Cấp và Đấng Giúp Đỡ trọn vẹn của chúng ta. Vì thế, chúng ta chẳng thiếu thốn gì. Đức Chúa Trời luôn ban cho chúng ta điều tốt nhất và Ngài cũng ban Con Một của Ngài cho chúng ta. Bởi vậy, chúng ta không cần lo lắng ăn gì hay mặc gì, mà chúng ta có thể nghĩ về cách chúng ta có thể phục vụ những người lân cận của mình với những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.

C.34 Đức Chúa Jêsus ngồi bên phải Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Giống như Đức Thánh Linh, Đức Chúa Jêsus cầu thay cho chúng ta. Vì thế, chúng ta có thể vượt qua bất cứ những gian khổ nào mà chúng ta có thể đối diện, và có thể phục vụ Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng. Chúng ta hãy trông cậy Chúa, Đấng cầu thay cho chúng ta và giúp đỡ các Cơ Đốc nhân đang lo lắng và khó khăn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.25-27 Mặc dù ở dưới sự thống trị hà khắc của người La-mã, các môn đồ vẫn mơ ước về quyền tối cao tương tự. Chúng ta hãy cầu nguyện để Vương quốc Đức Chúa Trời, điều đang hành động bởi lòng yêu thương, chứ không phải bởi sức mạnh, ở trên gia đình, Hội Thánh, và xã hội chúng ta.

Tham khảo   

8:33 Sa-tan, kẻ thù của họ, hoặc thậm chí lương tâm của chính họ có thể kiện cáo sự chọn lựa của Đức Chúa Trời, nhưng những người có đức tin trong Đấng Christ sẽ không bao giờ thấy có tội nữa vì Đức Chúa Trời công bố họ được công chính trước tất cả thế gian tại tòa án thiên thượng.

8:36 Như có lời chép. Sự trích dẫn từ Thi Thiên 44:22 cho thấy rằng những khó khăn được chép trong Rô-ma 3:35 tấn công các Cơ Đốc nhân. Họ không được miễn khỏi đau khổ hoặc thậm chí khỏi việc bị giết hại. 8:37 Các Cơ Đốc nhân còn hơn cả những người chiến thắng, vì Đức Chúa Trời biến mọi thứ – ngay cả đau khổ và sự chết thành tốt đẹp.

Cầu nguyện: Hôm nay, xin hãy giúp chúng con sống bằng sự vui mừng và sự cảm tạ vì tình yêu thương lạ lùng của Đức Chúa Trời mà chúng con không thể bị phân rẽ khỏi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 11-14b

Bình Luận:

You may also like