Home Dưỡng Linh Ngày 15 – Con Cái Của Đức Chúa Trời ĐưỢc Đức Thánh Linh Dẫn

Ngày 15 – Con Cái Của Đức Chúa Trời ĐưỢc Đức Thánh Linh Dẫn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 8:1-17

1 Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa; 2 vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jêsus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết. 3 Vì điều gì luật pháp không thể làm được do xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã sai chính Con Ngài mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi để giải quyết tội lỗi; Ngài đã kết án tội lỗi trong xác thịt, 4 để sự công chính mà luật pháp đòi hỏi được thực hiện đầy đủ trong chúng ta, là những người không sống theo xác thịt, nhưng sống theo Thánh Linh. 5 Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt; còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc Thánh Linh. 6 Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an; 7 vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời; thực ra, nó không có khả năng để thuận phục. 8 Người nào sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. 9 Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt, mà sống theo Thánh Linh; còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. 10 Vậy, nếu Đấng Christ ở trong anh em thì dù thân thể anh em chết vì tội lỗi, tâm linh anh em vẫn sống nhờ sự công chính. 11 Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em.

12 Thưa anh em, chúng ta không mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt. 13 Vì nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh làm cho chết công việc của thân thể thì anh em sẽ sống. 14 Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. 15 Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó, chúng ta gọi rằng: “A-ba! Cha!” 16 Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. 17 Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ; nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài.

Suy ngẫm và hiểu

Chúng ta đã trở nên tự do với Luật của sự chết và tội lỗi qua Luật pháp của Đức Thánh Linh, điều ban cho chúng ta sự sống trong Đức Chúa Jêsus. Vì thế, chúng ta không bị kết tội trong Đức Chúa Jêsus nữa. Ngoài sự cai trị của tội lỗi,  chúng ta có thể vâng phục Luật pháp của Đức Chúa Trời dưới sự tể trị của Đức Thánh Linh, (c.1-11). Những kẻ sống với bản chất tội lỗi bị chết, nhưng những người nhận sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh sẽ sống. Những ai được Đức Thánh Linh dẫn dắt là con cái của Đức Chúa Trời; và con cái Đức Chúa Trời là những người thừa kế của Đức Chúa Trời cùng với Đức Chúa Jêsus. Vì thế, những người được Đức Thánh Linh dẫn dắt dự phần vào sự chịu khổ của Đức Chúa Jêsus, sẽ được vinh quang cùng với Đức Chúa Jêsus.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9-11 Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta qua Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ở trong chúng ta là Thần Linh của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại. Do đó, chừng nào mà Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta thì sự phục sinh là sức lực của chúng ta. Cho nên, chẳng có những sự khó khăn nào mà chúng ta không thể vượt qua được. Chúng ta hãy trông cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.5-8, 12-13 Những người mà Đức Thánh Linh ngự cùng, có suy nghĩ khác hẳn. Họ nghĩ về Đức Chúa Trời và họ sống theo Thánh Linh; họ tìm kiếm các cách để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy nhìn lại những suy nghĩ và hành động của mình. Chúng ta đang theo xác thịt của mình hay theo Đức Thánh Linh?

Tham khảo   

8:6 Việc đặt tâm trí vào xác thịt có nghĩa là không ngừng suy nghĩ và thèm muốn về những điều có đặc tính của bản chất sa ngã, tội lỗi của con người, đó chính là việc chỉ suy nghĩ về cách thế giới vô tín suy nghĩ,, nhấn mạnh điều nó nghĩ là quan trọng, theo đuổi điều nó theo đuổi,  đồng thời coi thường ý muốn của Đức Chúa Trời.

8:15 Các Cơ Đốc nhân không còn là nô lệ cho tội lỗi nữa mà được chấp nhận là con cái vào trong gia đình của Đức Chúa Trời, như đã được Đức Thánh Linh minh chứng rằng những tiếng kêu trong họ chính Đức Chúa Trời là Cha của họ. A-ba là từ A-ra-míc chỉ về Cha. Cách dùng từ của Phao-lô nhiều khả năng xuất phát từ cách gọi Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus là A-ba (Mác 14:36).

Cầu nguyện: Là con cái thánh khiết của Đức Chúa Trời, xin hãy giúp con theo đuổi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và sống đời sống của con vì sự vinh quang của Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 4-7

 

Bình Luận:

You may also like