Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Nhưng Bây Giờ Mọi Thứ Đã Khác

Ngày 06 – Nhưng Bây Giờ Mọi Thứ Đã Khác

by Ban Biên Tập
30 đọc

Rô-ma 3:21-31

21 Nhưng bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều nầy đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng. 22 Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả; 23 vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời; 24 nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. 25 Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc nầy bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ. 26 Trong hiện tại, Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Jêsus.

27 Vậy thì có gì để khoe khoang không? Không có gì để khoe khoang cả. Dựa vào luật nào? Luật của việc làm chăng? Không phải, nhưng dựa vào luật của đức tin. 28 Vì chúng ta tin rằng một người được xưng công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. 29 Phải chăng Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Do Thái thôi? Chẳng phải Ngài cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại nữa sao? Phải, Ngài cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại nữa; 30 vì Đức Chúa Trời là một, là Đấng sẽ làm cho người chịu cắt bì được xưng công chính bởi đức tin, cũng làm cho người không chịu cắt bì được xưng công chính bởi đức tin nữa. 31 Vậy, chúng ta vì đức tin mà loại bỏ luật pháp hay sao? Không hề như vậy! Ngược lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.

Suy ngẫm và hiểu

Vì không có một ai có thể trở nên công chính qua Luật pháp, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cách được cứu chuộc khác (ngoài Luật pháp) – đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Qua Đức Chúa Jêsus, Đấng không có tội, Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi cho những tín hữu ăn năn (sự bất chính, sự bất trung, vv…) và khiến họ nên công chính (c.21-26). Tội nhân trở nên công chính có nghĩa là người đó được miễn khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; điều này cũng có thể được miêu tả là “sự cứu rỗi”. Nguyên tắc của ân điển lạ lùng này – nơi mà một người được nên công chính qua đức tin – được áp dụng cho tất cả những ai tin nhận (c.27-31).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.23-25 Đức Chúa Trời đã công bố “một người có đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ là công chính”. Không ai có thể thoát khỏi được cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời bằng sức riêng của mình, và vì thế Đức Chúa Trời đã trút toàn bộ cơn thịnh nộ của Ngài lên Con Ngài, Đức Chúa Jêsus và khiến chúng ta được nên công chính! Cho nên, ân điển không xứng đáng mà chúng ta đã nhận được là kết quả của tình yêu thương lạ lùng của Đức Chúa Trời với cái giá là Con của Ngài. Chúng ta hãy cảm tạ vì ân điển và tình yêu thương của Đức Chúa Cha, Đấng công bố chúng ta nên công chính qua sự chết của chính Con của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.31 Các Cơ Đốc nhân được nên công chính qua đức tin, không chối bỏ hệ thống (Luật pháp) cổ truyền, mà thay vào đó, thấy nó là quan trọng. Nói cách khác, họ vâng Lời Đức Chúa Trời (Luật pháp) qua đức tin.

Tham khảo   

3:22  Địa vị công chính trước Đức Chúa Trời này đã có sẵn cho tất cả  những người tin, cho dù đó là người Do Thái hay người ngoại.  3:23  Không ai dám công bố sự công bình này dựa trên sự vâng lời của chính mình, bởi vì tất cả mọi người đều phạm tội và thiếu hụt mất điều Đức Chúa Trời đòi hỏi (xem 1:21).

3:28 không phải. Sự xưng công chính là chỉ bởi đức tin và hoàn toàn không phụ thuộc vào việc làm bất cứ công việc nào theo Luật pháp. 3:29–30  Bởi vì Đức Chúa Trời là Chúa của tất cả, cho dù là  người Do Thái hay người ngoại, chỉ có thể có một con đường xưng công chính duy nhất –  bằng đức tin.

Cầu nguyện: Vì chúng con đã trở thành con cái công chính của Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, nên xin hãy giúp chúng con vâng theo Luật pháp công chính của Ngài trong đời sống hằng ngày của chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xơ-ra 8-10

Bình Luận:

You may also like